Sep 19, 2017

Posted by in Lá thư người tâm đạo | 14 Comments

Võ Đình Khôi điểm vào tử huyệt của Nguyễn Xuân Chiến (Nhất Tâm – Quyết Vãng Sanh): ĐÁNH TRÁO KHÁI NIỆM ĐỂ ĐIỀU HƯỚNG CÔNG LUẬN THEO Ý MÌNH! MƯU SÂU BỊ LẬT TẨY, MẶT NẠ RƠI XUỐNG LỘ RA NGUYÊN HÌNH LÀ KẺ TRÌ NIỆM “SỢ VỢ CHÂN KINH” VÀ “DẠI GÁI TOÀN THƯ” : NGUYỄN XUÂN CHIẾN SỞ HỮU NGUYÊN MỘT BÌA RỪNG VÔ TÀM BẤT QUÝ, VÔ ƠN VỚI THẦY TỔ TỊNH ĐỘ TÔNG!

Võ Đình Khôi điểm vào tử huyệt của Nguyễn Xuân Chiến (Nhất Tâm – Quyết Vãng Sanh):  ĐÁNH TRÁO KHÁI NIỆM ĐỂ ĐIỀU HƯỚNG CÔNG LUẬN THEO Ý MÌNH!  MƯU SÂU BỊ LẬT TẨY, MẶT NẠ RƠI XUỐNG LỘ RA NGUYÊN HÌNH LÀ KẺ TRÌ NIỆM “SỢ VỢ CHÂN KINH” VÀ “DẠI GÁI TOÀN THƯ” : NGUYỄN XUÂN CHIẾN SỞ HỮU NGUYÊN MỘT BÌA RỪNG VÔ TÀM BẤT QUÝ, VÔ ƠN VỚI THẦY TỔ TỊNH ĐỘ TÔNG! Võ Đình Khôi điểm vào tử huyệt của Nguyễn Xuân Chiến (Nhất Tâm – Quyết Vãng Sanh): Đánh tráo khái niệm để điều hướng công luận theo ý mình! Mưu sâu bị lật tẩy, mặt nạ rơi xuống lộ ra nguyên hình là kẻ trì niệm ” Sợ vợ chân kinh” và ” Dại gái toàn thư”: Nguyễn Xuân Chiến sở hữu nguyên một bìa rừng vô tàm bất quý, vô ơn với Thầy tổ Tịnh độ tông! Kính gửi ông Nhất Tâm – Quyết Vãng Sanh! Tôi tên Võ Đình Khôi, hiện đang sinh sống tại TP.HCM, là đọc giả thường xuyên của các trang mạng Phật giáo, đặc biệt là trang chanhtuduy.comvà thuvienhoasen.org. Vừa qua, tôi thấy trên thuvienhoasen.org xuất hiện bài viết của ông Hoàng Liên Tâm với tựa đề “Cái gọi là “đạo sư” Thinley Nguyên Thành” với nội dung xuyên tạc, vu khống, đả kích cá nhân Thầy Thinley


Đối với bạn đọc người Việt:
Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây).
For readers and learners who haven't had users:
Please read these public articles listed as follows: here
Or please login to read more or kindly send an email of request (writing in English) to [email protected] with complete details (full name, nationality, age, sex, occupation) to get a login account.

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status