Jul 22, 2013

Posted by in Lá thư người tâm đạo, Trang chủ | 42 Comments

Thư gửi các trò số 27: NHƯ LÝ TÁC Ý

Thư gửi các trò số 27: NHƯ LÝ TÁC Ý Thư gửi các trò số 27: NHƯ LÝ TÁC Ý Các trò thân mến! Một vị sư tham bái Lục tổ Huệ Năng, khi cúi lạy không sát đất (tỏ ý là chỉ lạy sơ sài kiểu như chiếu lệ), Lục tổ quở trách: “Ông cầu pháp mà sao thi lễ bất kính? Chắc được gì đó mà kiêu mạn chăng?”. Sư kia thưa: “Con là Pháp Đạt, đã tụng 3.000 lần bộ kinh Pháp Hoa”. Lục tổ tiếp tục nghiêm khắc: “Pháp Đạt mà không đạt pháp, cho dù tụng 5.000 lần, ông cũng không thấm gì!”. Sau đó, Lục tổ đọc một bài kệ khuyên dạy, sư kia nghe xong liền giác ngộ, xin được ở lại hầu hạ. “Chỉ biết rằng Lục tổ khuyên một điều trọng yếu cho người học Phật, tu Phật là : “như lý tác ý”.”. Nội dung bài kệ đó như thế


Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây). Please login to read more... (Posts for whom haven't owned account are here)

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status