Sep 15, 2017

Posted by in Lá thư người tâm đạo | 20 Comments

THƯ BẠN ĐỌC NGUYỄN THỊ HOÀNG LY

Kính gửi Thư Viện Hoa Sen! Tôi là một Phật tử và cũng là một đọc giả của trang Thư Viện Hoa Sen. Tôi không đồng tình với nội dung mà trang Thư Viện Hoa Sen đăng bài “Cái Gọi Là “Đạo Sư” THINLEY NGUYÊN THÀNH”. Sau đây là ý kiến của tôi: 1./ Cụm từ “tác pháp chiếu quang” xuất xứ từ kinh Đại bát nhã Ba la mật đa, Phẩm chuyển sanh, Phật dạy: “Có Bồ tát Ma ha tát thường vì chúng sanh hữu tình bị tà kiến mù quáng mà tác pháp chiếu quang để được an trụ trong bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Ba la mật; cũng vậy thường hồi quang tự kỷ cho đến khi Đạt giác ngộ tối thượng” vậy thì Thầy Nguyên Thành làm đúng theo lời Phật dạy thì sao gọi là thóa mạ các thầy


Đối với bạn đọc người Việt:
Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây).
For readers and learners who haven't had users:
Please read these public articles listed as follows: here
Or please login to read more or kindly send an email of request (writing in English) to [email protected] with complete details (full name, nationality, age, sex, occupation) to get a login account.

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status