Oct 3, 2017

Posted by in BUDDHISM IN OTHER LANGUAGES, SONG NGỮ ANH VIỆT | 5 Comments

Letter from Canada: The wisdom light of the Three Jewels (Tuệ quang của ba Viên ngọc quý)

Letter from Canada: The wisdom light of the Three Jewels (Tuệ quang của ba Viên ngọc quý)

Dear Holy Guru,

When a person accepts the Buddhist philosophy and wants to make it part of their life, the traditional way is to say: “I take refuge in the Buddha, I take refuge in the Dharma, I take refuge in the Sangha.” And despite the differences in the varieties of Buddhism, these are always the same three cornerstones, and they are known as the Three Jewels. To take refuge in the Buddha is not to hide in the safety of a powerful being. Refuge in this situation is more like moving to a new perspective, to a new awareness of the possibility within us all. By taking refuge in the Buddha, we align ourselves with the ability to become a Buddha ourselves and ultimately be awakened and achieve the happiness of Buddha Nature. The Dharma teaches us compassion for ourselves and others through an understanding of The Four Noble Truths and leads to a release from fear and ignorance. By adhering to the guidance of our esteemed Guru, we embrace the teachings of the Buddha and we practice and apply that understanding to everyday life. The third beautiful Jewel is the Sangha and comprises all those who come together in karmic affinity to study, discuss and practice bodhicitta and meditation, with a desire to help and be helped by one another. The Three Jewels forms the simple framework for the transmission of the Buddhist philosophy and the students and disciples at Song Nguyen Tantra House have a most revered Master and consort to guide us along this precious journey. Blessings to all, from beautiful Canada. Om Mani Padme Hum 🙂 Tantra Citta (Jeffrey Bernard Forest).


Bản Việt dịch (Dịch bởi Mật Diệu Hằng)

Lotus Flower Estrade in Song Nguyen Tantra House

“Kính bạch Thầy tâm linh tôn quý!
Khi một người đã chấp nhận giáo lý của đức Phật và mong muốn được thực hành giáo lý đó như một phần trong cuộc sống của mình thì họ tuyên xưng: “Con quy y Phật, con quy y Pháp, con quy y Tăng”. Mặc dù đạo Phật có nhiều tông phái khác nhau nhưng đều dựa vào ba trụ cột chính, đó là Tam Bảo. Nương tựa vào Phật không phải là chạy trốn tìm chỗ ẩn nấp an toàn từ một đấng toàn năng. Nương tựa ở đây giống như  chuyển sang một nhận thức mới, ý thức được khả năng giác ngộ trong mỗi con người. Bằng cách quy y Phật, chúng con nhận thức được khả năng trở thành vị Phật và đạt được giác ngộ tối thượng cũng như niềm hạnh phúc của Phật tánh. Pháp dạy chúng con lòng bi mẫn đối với bản thân và tha nhân thông qua sự hiểu biết về Tứ Diệu Đế và dẫn đến sự giải thoát khỏi sợ hãi và vô minh. Bằng cách kính trọng và tuân theo lời dạy của Thầy tâm linh tôn quý, chúng con học được lời dạy của đức Phật và biết cách thực hành, áp dụng những lời dạy đó vào cuộc sống hàng ngày. Viên Ngọc thứ ba trong Tam Bảo là Tăng bảo và bao gồm tất cả những người có duyên nghiệp với nhau, hạnh ngộ để cùng nghiên cứu, thảo luận và thực hành Bồ đề tâm và thiền định, với mong muốn được giúp đỡ lẫn nhau, giúp mình và tha nhân. Tam Bảo là nền tảng đơn giản để học giáo lý của đạo Phật. Đệ tử và học trò của Mật gia Song Nguyễn được vị Thầy tâm linh tôn quý và người phối ngẫu của ngài hướng dẫn chúng con được bước theo hành trình quý báu này.
Con cầu nguyện Thầy Cô thân tâm an tịnh.
Con xin phép thỉnh an Thầy Cô từ đất nước Canada.
Om Mani Padme Hum 
Con – Tantra Citta (Jeffrey Bernard Forest)

 1. Mật Thủy says:
   

  Namo Buddha!
  I’m delighted with your sharing about “The wisdom light of the Three Jewels”: Buddha, Dharma and Shanga. I’m agree with you that “to take refuge in the Buddha is not to hide in the safety of a powerful being”. That’s not the right view of a true Buddhist. May all beings have the proper knowledge about taking refuge in the Three Jewels.
  Om mani padme hum!

  —————

  Mô Phật!
  Mật Thủy hoan hỷ với những chia sẻ của đạo hữu Tantra Citta về “Ánh sáng trí huệ từ ba viên ngọc quý”: Phật bảo, pháp bảo và tăng bảo. Rõ ràng một điều là quy y Tam bảo không phải mang ý nghĩa “chạy trốn tìm chỗ ẩn nấp an toàn từ một đấng toàn năng”. Đó không phải là nhận thức đúng đắn của người con Phật chân chính. Cầu nguyện cho chúng sanh sẽ có nhận thức đúng về việc quy y Tam bảo.
  Om mani padme hum!

 2. Bagz says:
  Thank you for sharing a beautiful thought.
 3. Bagz says:

  Thank you for sharing your beautiful thought.

 4. Tantra Amishuta says:
  Thank you for sharing,

  May you be well for sake of all sentient beings, may we thank the Holy Guru, May we all achieve enlightenment. Om Mani Padme Hum

 5.  Tantra Mahavita says:

  Querido Santo Guru : Muchas gracias por compartir sus articulos tan interesantes. Me refugio en el Buda . Me refugio en el Dharma . Me refugio en la Sangha . Me refugio en las Tres joyas .Esto no es esconderse en la seguridad de un ser poderoso. Es mas bien moverse a una nueva conciencia de posibilidades dentro de nosotros. Saber que podemos convertirnos en un Buda , encontrando la verdadera naturaleza de Buda. y el Dharma no enseña a sentir compasion por nosotros mismos y por los demas , Que nuestro Guru pueda tener una larga vida y sea feliz para beneficio de todos los seres sintientes. Que todos los seres sintientes disfruten de la felicidad y la raiz de la felicidad. Puedan ser libres de sufrimiento y de la raiz de sufrimiento. Que no esten separados de la gran felicidad carente de sufrimiento. Que habiten en la ecuanimidad , libre de apego y aversion. Que la bondad y la compasion de la sabiduria de la no dualidad. Que la preciosa Bodhichita haya nacido en aquellos donde no lo es. Puede que Bodhichita una vez que nazca no decaiga y se expanda mas y mas. Que el precioso espiritu del despertar nazca en aquellos donde no esta. Que una ez que nazca , no se deteriore y aumente mas y mas . OM MANI PADME HUM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

DMCA.com Protection Status