Jul 22, 2020

Posted by in BÀI MỞ, Giáo điển | 163 Comments

Phản bác luận điểm của thượng tọa tiến sĩ Thích Nhật Từ (lần thứ 5): CÔNG NĂNG CỦA THẦN CHÚ LÀ RÈN LUYỆN “CHÁNH NIỆM” HAY LÀ PHÊ BÌNH GIÁO PHÁP KHÍCH BÁC TÔNG PHÁI KHÁC, CHIA RẼ TĂNG ĐOÀN BẰNG LUẬN KIẾN CHỦ QUAN PHIẾN DIỆN? (Bài mở)

Phản bác luận điểm của thượng tọa tiến sĩ Thích Nhật Từ (lần thứ 5):

CÔNG NĂNG CỦA THẦN CHÚ LÀ RÈN LUYỆN “CHÁNH NIỆM” Ư? SAI LẦM! VÌ SAO? BỞI VÌ BÁC SĨ NHA KHOA CHẲNG THỂ NÀO KHUYÊN BỆNH NHÂN ĐAU MẮT! ĐÂY LÀ SỰ LỘNG NGÔN, VỌNG NGỮ!

Kính gửi Tiến sĩ Thượng tọa Thích Nhật Từ!

Trong nhiều bài giảng trên DPNN, tiến sĩ luôn khẳng định rằng “niệm, tụng, đọc thần chú” chẳng qua là một phương tiện để rèn luyện “chánh niệm”?! Điều này mâu thuẩn với những gì thầy giảng rằng “đạo Phật vay mượn của Bà la môn giáo khoảng 6000 câu thần chú từ kinh Vệ đà. Tư duy, niệm tưởng của ngoại đạo là tà tư duy dẫn đến tà kiến (kinh Hoa nghiêm đã xác quyết) do đó họ không thể có chánh niệm. Từ đây suy ra luận điểm của thầy sai lệch ngay trong mầm mống luận kiến của thầy. Cớ sao như vậy? Tôi biện chứng theo Quy trình của thầy vẻ ra như sau: trì niệm thần chú là “sở hữu” của ngoại đạo Bà la môn, mà hành giả Bà la môn giáo không thể có chánh niệm, suy ra kết quả là gì? Vô lý phải không? Thế mà thầy khăng khăng rêu rao khắp nơi rằng thần chú chỉ là phương tiện đạt chánh niệm (1 trong 8 chánh đạo); vậy thì hóa ra thầy khẳng định Bà la môn giáo đồng nhất với đạo Phật sao?

Tư duy, niệm tưởng của ngoại đạo là tà tư duy dẫn đến tà kiến (kinh Hoa nghiêm đã xác quyết) do đó họ không thể có chánh niệm.

“Chư Phật ba đời cũng y vào Bát nhã Ba la mật đa mà đạt đạo quả Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác” mà Bát nhã Ba la mật đa “là đại thần chú, là đại minh chú, là vô thượng chú, là vô đẳng đẳng chú”

Lại nữa, “Tâm kinh Bát nhã Ba la mật đa” khẳng định “Chư Phật ba đời cũng y vào Bát nhã Ba la mật đa mà đạt đạo quả Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác” mà Bát nhã Ba la mật đa “là đại thần chú, là đại minh chú, là vô thượng chú, là vô đẳng đẳng chú”, vậy hóa ra mượn “thần chú” của Bà la môn giáo, hành giả Phật giáo tu đạt chánh quả à? Hằng ngàn năm qua có ai đủ biện tài vô ngại phản luận được “Tâm kinh Bát nhã Ba la mật đa” không? Chưa một ai, dù người đó là “tiến sĩ” thượng tọa chủ trương “đạo Phật nguyên chất” Thích Nhật Từ!

Thầy có biết sử liệu Phật giáo ghi lại trong “Đại Đường Tây Vực ký” rằng ngài pháp sư Tam tạng có thế danh là Trần Huyền Trang cho biết ngài ấy vượt qua bao hiểm nạn để trở về vinh quang nhờ vào niệm thần chú Bát nhã Ba la mật đa “Yết đế yết đế Ba la tăng yết đế, Bồ đề tát bà ha, Ma ha Bát nhã Ba la mật đa”? Các vị đại sư, danh tăng như Hám Sơn, Hư Vân, Tuyên Hóa..đều ngợi ca thần chú Mật thừa, chẳng lẽ các vị ấy chỉ đạt một trong Bát chánh đạo là “chánh niệm” làm sao xiển dương giáo pháp Phật đà? Ngài Tuyên Hóa khẳng định “Giáo hóa ở nước Mỹ khó khăn vô cùng, tôi làm được là nhờ nương vào thần chú Đại bi của Quán Âm Bồ tát”( trích Khai thị của hòa thượng Tuyên Hóa). Vậy, thầy Thích Nhật Từ là ai, đạt quả vị Bồ tát đến đâu mà đưa ra tà luận trái với các bậc thánh sư, và thánh giáo?

Kính gửi thượng tọa tiến sĩ Thích Nhật Từ!

Thầy nói đọc tụng, trì niệm thần chú chẳng qua để rèn luyện chánh niệm ư? Sai lầm! Vọng ngữ! Lộng ngôn! Cuồng trí! Bởi vì sao? Thần chú (mantra) được giải thích là “bản tâm của Chư Phật”, lẽ nào bản tâm của chư Phật chỉ có một “chánh niệm” à? Thầy dù ác cảm với Mật thừa (Kim cang thừa) cũng không nên “vu vạ” một cách trâng tráo như vậy, bởi điều khẳng định của thầy toàn tự tin vào tâm ý của mình, là một lỗi lầm to lớn đối với một người tu như khuyến cáo từ kinh 42 chương (Này các tỳ kheo, các ông đừng tin vào tâm ý của mình! Tâm ý của mình không đáng tin cậy! Trừ phi đắc thánh quả A la hán mới được tin vào tâm ý của mình.) Từ đây suy ra sự ngộ nhận của thầy rất “đáng ngờ”, “đáng đặt vấn đề”, “đáng xét lại tâm ý của thầy” bị sai sử bởi tam độc (tham, sân, si) bởi tôi tin và khẳng định rằng ngài chưa đắc thánh quả! Thầy lại quả quyết công năng thần chú chỉ đem lại “chánh niệm” đủ cho thấy tầm nhìn và quan kiến của thầy phiếm diện như thế nào, nếu không nói là sai lầm, phạm giới Bồ đề tâm điều 32 trong 46 lỗi lầm phụ và điều 12 trong 18 giới nguyện chính (tôi không cần viết rõ bởi vì thầy là thượng tọa, tiến sĩ sẽ am tường giới luật, giới nguyện hơn tôi bội phần).

Này các tỳ kheo, các ông đừng tin vào tâm ý của mình! Tâm ý của mình không đáng tin cậy! Trừ phi đắc thánh quả A la hán mới được tin vào tâm ý của mình.

Tuy nhiên, tôi sợ sẽ phạm vào lỗi được khuyến cáo trong kinh 42 chương như thầy đã phạm, nên tôi nương theo trí huệ và oai thần của Quán Âm Bồ Tát mà luận giải về thần chú để chứng minh rằng đó không chỉ là một phương tiện đạt “chánh niệm” như thầy quy chụp:

1/ Đại nguyện Quán Âm Bồ Tát ghi rõ “Hãy liên tục trì niệm lục tự đại minh thần chú, chỉ một điều đó là đủ”

“Hãy liên tục trì niệm lục tự đại minh thần chú, chỉ một điều đó là đủ”

2/ Kinh “Quảng đại viên thông, vô ngại đại bi tâm đà la ni” khẳng định trong đại nguyện thứ 12 của Quán Âm Bồ Tát: “Ai niệm thần chú của Ta, quán tưởng thánh tưởng của Ta, lễ lạy bái sám hoặc niệm tôn hiệu của Ta…bất kỳ sở nguyện nào của họ Ta đều  làm cho toại ý; sau khi mạng chung Ta sẽ đưa thần thức của họ về Tây phương Cực lạc”. Tuy nhiên, khi tôi dùng luận chứng này ngại rằng không thuyết phục được thầy bởi vì “khi ghét thì bòn hòn cũng méo” nên sẽ cho rằng tôi bảo vệ “ngụy kinh” như kiểu ông Thích Hạnh Bình và Thích Chúc Phú khăng khăng “sống chết” với ngụy kinh Vu lan bồn. Tôi sẽ trích dẫn luận thư của các bậc cao tăng thạc đức, học hàm tiến sĩ Phật học, chớ không phải tiến sĩ Triết học như thầy đâu..

“Ai niệm thần chú của Ta, quán tưởng thánh tưởng của Ta, lễ lạy bái sám hoặc niệm tôn hiệu của Ta…bất kỳ sở nguyện nào của họ Ta đều  làm cho toại ý; sau khi mạng chung Ta sẽ đưa thần thức của họ về Tây phương Cực lạc

3/  Sau khi thuần thục ở cấp độ “thần chú vô thượng” hành giả đi vào căn nhà trí huệ Bát nhã như nó là của mình, cho nên gọi là “thần chú vô đẳng đẳng” (không gì có thể so sánh được). Trong giai đoạn trì niệm này, hành giả dần dần thẩm nhập trí huệ Bát nhã mà cụ thể là các loại trí huệ như: đại huệ, minh huệ, diệu huệ, pháp huệ, trí huệ biện tài vô ngại, trí huệ tổng hợp. (Geshe Achaya Thubten Loden viết trong tác phẩm “Biển Phương tiện và Trí huệ bất khả phân). Ở đây cần giải thích trí thứ sáu là “trí huệ biện tài vô ngại”, còn gọi là “Tứ vô ngại biện”, tức là bốn loại tài trí biện luận không bị ngăn ngại như sau:

Trong giai đoạn trì niệm này, hành giả dần dần thẩm nhập trí huệ Bát nhã mà cụ thể là các loại trí huệ như: đại huệ, minh huệ, diệu huệ, pháp huệ, trí huệ biện tài vô ngại, trí huệ tổng hợp. (Geshe Achaya Thubten Loden viết trong tác phẩm “Biển Phương tiện và Trí huệ bất khả phân)

 1. Pháp Vô Ngại Biện: khả năng giảng Pháp một cách sâu sắc, tuy chỉ là một đạo lý song có thể triển khai thành trăm ngàn vạn ức đạo lý, rồi từ trăm ngàn vạn ức đạo lý có thể quy nạp lại thành một đạo lý.
 2. Nghĩa Vô Ngại Biện: khả năng biện giải mọi nghĩa lý một cách thông suốt không bị ngăn ngại.
 3. Từ Vô Ngại Biện: khả năng nói năng lưu loát về ngôn từ, lời lẽ hợp nghĩa lý, đạo lý.
 4. Nhạo thuyết Vô Ngại Biện: khả năng biện tài vui thuyết không trở ngại, tức là thuyết pháp một cách hoan hỷ cho người, khiến người nghe vui thích.

Bảy trí huệ trên thành tựu, hành giả sẽ được ngũ trí Như Lai: đó là diệu quan sát trí, đại viên cảnh trí, bình đẳng tánh trí, thành sở tác trí, pháp giới trí. Lúc đó gọi là trí huệ của vị Phật chánh đẳng chánh giác.

4/  Trên con đường Bồ tát Đại thừa, hành giả phải đi qua tuần tự năm con đường đạo gọi là “ngũ đạo lộ”, tức là trải qua 51 nấc thang tu tiến, nhưng trong Mật thừa thì pháp môn trì chú cũng giúp cho hành giả tự nhiên được đi qua đạo lộ đó. Đây là luận giải của Đạo sư Tultsim Gyaltsen, đại hành giả Kim cang thừa, xuất thân từ tu viện Ganden, sáng lập ra Đại học Phật giáo Mật thừa Thubten Dhargye Ling, ở Long Beach, bangCalifornia, Hoa Kỳ. Ngài cho rằng “Đại thần chú” liên hệ đến tích đạo, “Đại minh chú” liên hệ đến chuẩn đạo, “Vô thượng thần chú” liên hệ đến kiến đạo và “Vô đẳng đẳng thần chú” liên hệ đến thiền đạo, được chỉ ra trong năm đạo lộ phải đi qua của Bồ tát Đại thừa. Từ đây có thể cho chúng ta thấy giá trị vô song của thần chú nói chung và thần chú Mani.

Kính gửi thượng tọa tiến sĩ Thích Nhật Từ!

Qua luận kiến và luận giải chi tiết như trên tôi hy vọng rằng thượng tọa tiến sĩ hiểu thấu đáo hơn về thần chú là gì, công năng ra sao, kết quả sẽ như thế nào khi dùng thần chú làm phương tiện tu đạo và hành đạo. Theo đó, ai cũng hiểu rằng thần chú hàm tích Bát chánh đạo chớ không bao giờ thần chú chỉ là phương tiện rèn luyện “chánh niệm” như thầy khăng khẳng lập luận vì ác cảm với trường phái Kim cang thừa! Tôi nhớ đây không phải là 1 lần, mà là nhiều lần thầy dùng thủ đoạn “tát nước theo mưa”, “lập lờ đánh lận con đen” trong lúc giảng thuyết để “đá xéo” thần chú và Mật thừa. Còn nếu thượng tọa vẫn khăng khăng cho đó là “vay mượn” Bà la môn dùng làm phương tiện trong đạo Phật đại thừa (Hiển và Mật) thì tôi không còn gì để nói, để bình luận và giảng luận. Tôi không đạt học vị tiến sĩ do trường đời cấp bằng như thầy nhưng thà như vậy còn hơn là không giữ gìn giới cấm vọng ngữ, lộng ngôn mà gánh hậu quả thảm khốc mà nhiều người (tăng cư sĩ) đã từng trải nghiệm đắng cay, huống gì là người thường. Song, thầy cũng nên đồng cảm vì tôi nhìn đạo Phật, hiểu đạo Phật, thực hành Phật pháp qua lăng kính biện chứng tâm linh, dưới ngọn cờ Văn hóa, Giáo dục và Khoa học, nên lập luận trên nền tảng luận cứ, luận chứng Phật học Tuy tôi vẫn còn hạn hẹp trong tri kiến, không dám tự ý lập ngôn như thầy, nhưng tấm lòng vì đạo pháp chân chính theo hành trạng tâm linh được dạy từ kinh “Đại bát nhã ba la mật đa” phẩm Chuyển sanh mà thể hiện đôi dòng cảm niệm. Trong kinh Lời Nói (Tăng Chi 5.198): Đức Phật dạy: “Bậc tuệ tri thức nói một lời phải dựa trên sự thật, không ngụy biện, không lừa dối” và “Lời nói phải có mục đích và ý nghĩa của nó, dù là lời chân thật nhưng không có mục đích đem lại lợi ích cho ai, thì đó cũng chỉ là lời nói nhảm, vô dụng.”. Cầu nguyện thượng tọa tiến sĩ sức khỏe, an lành để đạo tràng ở Hàn Quốc đang cần thầy giáo giới.

“Bậc tuệ tri thức nói một lời phải dựa trên sự thật, không ngụy biện, không lừa dối” và “Lời nói phải có mục đích và ý nghĩa của nó, dù là lời chân thật nhưng không có mục đích đem lại lợi ích cho ai, thì đó cũng chỉ là lời nói nhảm, vô dụng.”

Chiều mưa trên đỉnh Phù Vân

Thinley- Nguyên Thành


Bản dịch tiếng Anh:

The 5th Counter-argument on Dr. Ven. Thich Nhat Tu’s Argument DO MANTRAS FUNCTION AS “RIGHT MINDFULNESS” TRAINING? DEFINITELY WRONG! BECAUSE A DENTIST CANNOT GIVE ADVICE TO PATIENT WITH EYE PROBLEMS! THIS IS IRREVERENCE AND LYING! (Phản bác luận điểm của thượng tọa tiến sĩ Thích Nhật Từ (lần thứ 5):CÔNG NĂNG CỦA THẦN CHÚ LÀ RÈN LUYỆN “CHÁNH NIỆM” Ư? SAI LẦM! VÌ SAO? BỞI VÌ BÁC SĨ NHA KHOA CHẲNG THỂ NÀO KHUYÊN BỆNH NHÂN ĐAU MẮT! ĐÂY LÀ SỰ LỘNG NGÔN, VỌNG NGỮ!)
 1. Mật Diệu Hằng says:

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ tán thán trí tuệ và công hạnh của Thầy đã tác pháp chiếu quang với những luận điểm tà kiến của thượng tọa Thích Nhật Từ về thần chú.

  Qua trình tư duy của vị thượng tọa này cũng lạ. Bà la môn giáo tà niệm theo quan kiến Phật đà. Thượng tọa cho rằng thần chú thuộc Bà la môn giáo, tức là thần chú là tà niệm. Hành giả đạo Phật niệm thần chú (tà niệm) sẽ đạt được chánh niệm? Có cái gì đó sai sai! Logic của thầy có vấn đề không nhỉ? Sai trầm trọng hơn nữa, theo thuyết của thầy Thích Nhật Từ suy ra thì hành giả đạo Phật niềm thần chú tà niệm sẽ đạt được vô thượng chánh đẳng chánh giác? Có lẽ do thầy Thích Nhật Từ quen tư duy nghĩ rằng cứ niệm “tiến sĩ triết học” ngoại đạo tà niệm thành “chánh niệm” Phật đà nên mới chế tạo một dung dịch hỗn hợp “kiến thức” như nồi lẩu thập cẩm trộn lẫn kiến thức thế gian vào tri kiến Phật đà. Ngay cả chánh niệm và tà niệm thấy ấy vẫn còn nhập nhằng, không minh định được thì làm sao thầy ấy có thể đảm nhiệm trọng trách sứ giả Như Lai?

  Mong rằng thầy Thích Nhật Từ “bớt nói lại” để giảm khẩu nghiệp vì vọng ngữ. Trước khi phát ngôn, thầy nên trải nghiệm, bởi vì bác sĩ nha khoa không thể khuyên bệnh nhân đau mắt.

  Cầu nguyện khổ đau của tất cả chúng sanh được lắng dịu.

  Om Mani Padme Hum.

   

 2. Lê Hải My (7 tuổi) says:

  Kính Bạch Thầy ,

  Con đã đọc hết bài này rồi ạ,

  Con cảm ơn Thầy ạ.

 3. Mật Diệu Hằng
  Mật Diệu Hằng says:

  Kính bạch Thầy!

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi sách tấn con ạ.

  Om Mani Padme Hum.

 4. Nguyễn Cát says:

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ được đọc những luận giải chặt chẽ, y cứ từ Thánh giáo lượng của Thầy để một lần nữa tác pháp chiếu quang những luận điểm sai lệch trầm trọng, cổ súy tà kiến của Thượng tọa Tiến sĩ Thích Nhật Từ. Nếu đã là lần thứ 5 được khai trí rồi mà vị ấy vẫn ương ngạnh, cố chấp, bất trị như vậy thì rõ ràng chiếu theo kinh Người chăn ngựa, thượng tọa thuộc đối tượng “cần phải giết đi”. Tuy vậy con hiểu rằng, nếu ông ấy chỉ đóng cửa tu luyện pháp môn nguyên chất của mình thì chẳng ai phải bận tâm, nhưng vì ông ấy đang nhân danh chức sắc, học vị thế gian của mình để liên tục phỉ báng đạo Phật, gieo rắc mầm mống tà kiến, tổn hại hữu tình nên với vai trò sứ giả “chơn thật thanh văn”, gánh nhận trọng trách bảo vệ chánh Pháp của Đức Thế tôn và vận mệnh tâm linh của chúng sanh, vị Thầy, vị Đạo sư Thanh Trí phải dùng lực phẫn nộ khi cần thiết (giới nguyện Bồ đề tâm) để chặn đứng sự lây lan của nọc độc tà kiến, chặn đứng ác nghiệp “cản trở người khác đạt đến sự toàn giác” của vị thượng tọa trâng tráo này.

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ tán thán luận giải của Thầy đã vạch trần sự mâu thuẫn trong lập luận chủ quan của TNT, khi một mặt chém gió rằng thần chú của đạo Phật là vay mượn từ Bà La Môn giáo, một mặt lại cho rằng tụng thần chú chỉ để rèn luyện chánh niệm, như một cách gián tiếp “tung hô” ngoại đạo và “dìm hàng” pháp môn đạo Phật. Trong Đại thừa Trang nghiêm bảo vương kinh (quyển 3), Đức Phật đã khai thị cho ngài Trừ Cái Chướng Bồ tát rằng Sáu chữ Đại Minh Đà Ra Ni này rất khó gặp được, cho đến Như Lai mà cũng không biết chỗ sở đắc ấy thì nhơn vị Bồ Tát làm thế nào mà hay biết được! Sáu chữ Đại Minh Đà Ra Ni đó là bổn tâm vi diệu của Ngài Quán Tự Tại đại Bồ Tát. Nếu biết vi diệu bổn tâm ấy tức biết giải thoát”. Đến cả bậc chánh đẳng chánh giác là Đức Thế tôn mà Ngài còn khiêm cung nhận rằng “không biết chỗ sở đắc ấy” và hoan hỷ tán thán sự vi diệu bất khả nghĩ bàn của vô đẳng đẳng thần chú này “Trong lỗ chân lông Ngài Quán Tự Tại đại Bồ Tát có trăm ức Như Lai an trụ và khen ngợi người trì tụng ấy (trì tụng minh chú mani)” thì thượng tọa là ai, đã chứng đắc đến đâu mà dám buông lời phỉ báng bản tâm của Quán Âm Bồ tát? Đức Phật dạy “Nếu biết vi diệu bổn tâm ấy tức biết giải thoát”, còn thượng tọa dạy “niệm thần chú chẳng qua là phương tiện rèn luyện chánh niệm”, đây là cách làm của “đạo Phật NGUYÊN CHẤT” sao?

  Kính bạch Thầy, từ những luận giải của Thầy con thấy rõ sự ác cảm của thượng tọa TNT với Kim Cang thừa đến nỗi sẵn sàng quy chụp nguồn gốc sai lệch của Mật chú, gây nghi hối cho chúng sanh, trong khi những lợi ích thù thắng của Thần chú này đã được xác quyết trong rất nhiều kinh và Mật điển. Trì niệm thần chú (Mật thừa) hay trì niệm hồng danh A Mi Đà Phật (Tịnh độ) đều là những pháp môn tinh túy nhưng đơn giản, dễ thực hành cho căn cơ chậm lụt của chúng sanh thời mạt pháp, tuy vậy, cái gì đơn giản, đúng chánh pháp thượng tọa TNT đều bài bác, xuyên tạc, còn cái gì màu mè, hình thức, tốn kém như ăn chay, từ thiện, hành hương du hí thì lại sốt sắng ủng hộ. Cuối cùng, trong thế giới tư duy chật hẹp của “ngài” ấy, chỉ còn lại duy nhất một đạo Phật biến chất, một đạo Phật khiên cưỡng trong lối mòn định kiến của ngoại đạo.

  Con hoan hỷ tán thán công hạnh và lòng từ bi của Thầy dành cho chúng con và chúng sanh. Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của vị Thầy, của các bậc Đạo sư chân chính vì sự thành tựu hạnh phúc Phật tánh của tất cả chúng sanh.

  Nguyện cho những mầm mống tà kiến này sẽ bị thiêu rụi đến muôn đời sau để không còn cơ hội làm phương hại đến vận mệnh tâm linh của hữu tình. Om Mani Pad Me Hum.

 5. Mật Nhị Khang says:

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ đọc bài viết. Con hoan hỷ tán thán công hạnh của vị Thầy trong việc minh định giá trị vô song mà hiện câu thần chú của chư Phật đem lại. Bài viết cũng chỉ ra những luận điểm sai trệch của thượng tọa Thích Nhật Từ trong khi giảng giải nêu ra những định kiến sai trệch. Thấy rõ được sự hiểu biết nông cạn của thượng tọa khi tự ý lập ngôn, đề xuất quan điểm mà không dẫn luận đủ luận chứng, luận cứ ngõ hầu đảm bảo xuất khẩu bất thành ý của vị thượng tọa này. Bởi vậy cho nên, thượng tọa Thích Nhật Từ không thể minh chứng cho được những kiến luận một chiều của mình, bỗng trở nên “nhỏ bé” trước quan kiến sắc bén, đầy đủ luận chứng, luận cứ của Thầy. Và ngay cả hình thức “im lặng” cữ ngỡ là vàng mà thấy rõ được tính lấp liếm, không dám đối diện với thực tế cũng như không thấy được tinh thần tự quán xét ngõ hầu thấy được bản chất chân thật, vốn dĩ chân như mà mỗi câu thần chú chư Phật đem lại.

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô mạnh khỏe , trường thọ , trụ thế dài lâu vì đạo nghiệp hoằng dương chánh pháp.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh có tàm quý và ý thức hổ thẹn.

  Om Mani Padme Hum

 6. Kính Bạch Thầy.
  Con đã đọc xong bài này rồi ạ.
  Con hoan hỷ tán thán công hạnh, trí tuệ của Thầy, đã luận giải theo thánh giáo lượng nhà Phật, tác pháp chiếu quang nhằm chỉ ra sự lộng ngôn, vọng ngữ, cuồng trí và sai lầm nghiêm trọng cho thượng tọa tiến sĩ Thích Nhật Từ, đã tự ý lập ngôn theo tâm ý bản thân mà cho rằng đọc tụng, trì niệm thần chú chẳng qua để rèn luyện chánh niệm. Với sự khẳng định vô căn cứ  này thượng tọa tiến sĩ Thích Nhật Từ đã rơi vào lỗi phỉ báng giáo pháp Đại thừa, phỉ báng Đức Phật và các bậc Thánh chúng, vì Đức Phật đã dạy “Tin Ta mà không hiểu Ta là phỉ bán Ta vậy”.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì hạnh phúc của chúng sanh.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thức tỉnh với trạng thái giác ngộ.
  Om Mani Padme Hum.

 7. Mật Nhị Khang says:

  Kính bạch Thầy!

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi sách tấn.

  Om Mani Padme Hum

 8. Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.
  Qua những phản luận vị Thầy gửi tới Tiến sĩ Thượng toạ Thích Nhật Từ, con càng thêm hiểu về quan kiến xấu ác chứa đầy mâu thuẫn của ông ta khi khẳng định rằng “niệm, tụng, đọc thần chú” chẳng qua là một phương tiện để rèn luyện “chánh niệm”. Thần chú (Mantra) là “Bản tâm của chư Phật”, công năng diệu dụng không thể nghĩ bàn, “lẽ nào bản tâm chư Phật chỉ có một “chánh niệm”. Bản thân thượng toạ Thích Nhật Từ chưa phải là một bậc Thánh giả đạo Phật, càng không phải người tu theo Kim cang thừa nhưng lại chủ quan tin vào tâm ý của mình, tìm mọi cách để “dìm hàng”, đưa ra những luận kiến khiến người nghe nghi hối, hiểu sai hoàn toàn về “thần chú” nói riêng và Kim cang thừa nói chung.

  Những luận giải sắc bén, luận kiến rõ ràng, luận chứng chi tiết mà vị Thầy đưa ra như ánh sáng soi rọi, khiến “chiếc mặt nạ” phi đạo đức của ông Thích Nhật Từ rơi rụng như lá mùa thu. Rõ ràng qua những hành trạng ông Thích Nhật Từ thể hiện, người đọc có thể tự trả lời câu hỏi ông ta có tri và hành như lời Đức Phật đã giáo huấn hay không, có phải là một hành giả đạo Phật (chưa dám nói là một bậc Đạo sư đạo Phật) chân chính hay không.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã luôn chỉ dạy chúng con.

  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức trong trạng thái giác ngộ.
  Om ah hum.

 9. Nguyễn Huỳnh Ngọc Phụng says:

  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ!

  Om mani padme hum

 10. Kính bạch Thầy

  Con xin hoan hỷ tán thán công hạnh và trí tuệ của Thầy đã tác pháp chiếu quang cho những luận điểm sai lệch của thượng toa Thích Nhật Từ khi ông ta tự tin vào tâm ý của mình cho rằng thần chú chỉ là phương tiện đạt chánh niện , từ những luận giải và luận chứng của Thầy cho thấy thần chú là bản tâm của chư Phật, công năng không thể nghĩ bàn thượng tọa đã vọng ngữ phỉ báng chư Phật và kim cang thừa.

  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức trong trạng thái giác ngộ

  Om mani padme hum

 11. Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ tán thán công hạnh, trí tuệ và Bồ đề tâm của vị Thầy đã tác pháp chiếu quang cho luận điểm tà kiến của thượng toạ tiến sĩ Thích Nhật Từ. Con cảm tạ ơn Thầy đã minh định cho con hiểu được sự lợi lạc vô song của thần chú. Nhờ những lập luận chặt chẽ, sắc bén của Thầy giúp con thấy được những sai lầm nghiêm trọng, cuồng ngôn vọng ngữ của thượng toạ tiến sĩ Thích Nhật Từ. Con mong thượng toạ tiến sĩ Thích Nhật Từ bớt vọng ngữ để tránh khẩu nghiệp.

  Con thành tâm cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì đạo nghiệp hoằng dương chánh pháp.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.
  Om Mani Padme Hum.

 12. Kính bạch Thầy.

  Con tán thán công hạnh vị Thầy, luận giải về thần chú với những luận cứ, luận chứng từ các kinh và lời của các bậc thánh đức, Đại Nguyện Quan Thế Âm Bồ Tát, để chứng minh rằng đó không chỉ là một phương tiện đạt” chánh niệm” mà thượng tọa, tiến sĩ Thích Nhật Từ với tầm nhìn hạn hẹp và quan kiến xấu ác, chỉ vì ác cảm với trường phái Kim cang thừa, không chỉ một lần mà là nhiều lần dùng thủ đọn, lập lờ đánh lận con đen, cản trở chí nguyện giải thoát của chúng sanh, con tin rằng luật nhân – quả không chừa một ai.

  Cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ Thầy, Cô.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh có đức khiêm tốn và ý thức hổ thẹn.

  Om Mani Padme Hum.

   

   

   

 13. Kính Bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết này.

  Con hoan hỷ tán thán công hạnh của Thầy đã tác pháp chiếu quang cho thượng tọa Thích Nhật Từ với sự sai lầm, lộng ngôn, vọng ngữ, cuồng trí của ông ta khi phán bừa về công năng của thần chú là để rèn chánh niệm. Đọc bài phản luận Thầy viết con thấy như có được thêm một minh họa trực quan sống động cho bài học về vọng ngữ trong khẩu nghiệp – tiến sĩ Thích Nhật Từ, một nhân vật quá quen mặt trong khâu xuyên tạc, phỉ báng chánh pháp Phật đà, đặc biệt là sự tư thù khó che dấu với Kim cang thừa!

  Con cầu nguyện rằng những lời “dựa trên sự thật, không ngụy biện, không lừa dối” của bậc Tuệ tri thức là Thầy sẽ đến và thấm được với ông tiến sĩ này, để dẫu ông ta có im lặng không phản hồi nhưng miễn là chịu dừng lại việc vi phạm trầm trọng giới cấm vọng ngữ, lộng ngôn nhằm tránh bớt phần nào hậu quả thảm khốc.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện chúng sanh đều tĩnh thức trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum.

 14. Kính Bạch Thầy.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi sách tấn con ạ.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì hạnh phúc của chúng sanh.
  Om Mani Padme Hum.

 15. Mật Khuê Minh says:

  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc bài này rồi ạ.

  Con hoan hỷ tán thán công hanh, trí tuệ, Bồ đề tâm của vị Thầy đã tác pháp chiếu quang phản bác những luận điểm sai lệch của TT TS Thích Nhật Từ về thần chú. Qua những luận kiến và luận giải chi tiết, vị Thầy đã cho chúng con thấy được giá trị vô song của thần chú nói chung và thần chú Mani. Theo đó ai cũng có thể hiểu được rằng thần chú hàm tích Bát chánh đạo chứ không bao giờ thần chú chỉ là phương tiện rèn luyện “ chánh niệm” như TT TS TNT  khăng khăng lập luận. Đây quả thực là sự ngộ nhận hoàn toàn sai lầm của TS TNT. Ông ta đã phạm vào lỗi lầm to lớn của một người tu như khuyến cáo của Đức Phật trong kinh 42: Này các tỳ kheo, các ông đừng tin vào tâm ý mình! Tâm ý của mình không đáng tin cậy ! Trừ phi đắc thánh quả A la hán mới được tin cậy vào tâm ý mình.” Con mong rằng TT TNT sau lần tác pháp thứ 5 này của vị Thầy sẽ có thể hiểu thấu đáo hơn về thần chú, nhận thấy được  sự  vọng ngữ, lộng ngôn, cuồng trí  của mình mà kịp thời dừng lại bởi “khẩu nghiệp” gặt hái hậu quả như thế nào chắc là TT TNT cũng đã rõ.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trụ thế lâu dài của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh

  Om mani padme hum

 16. Mật Ba says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết: Phản bác luận điểm của thượng tọa tiến sĩ Thích Nhật Từ  (lần 5).

  Con xin tán thán công hạnh và trí tuệ của vị Thầy đã tác pháp chiếu quang đến thượng tọa tiến sĩ Thích Nhật Từ về luận điểm sai lệch “công năng của thần chú là rèn luyện chánh niệm”. Trong Tăng Chi Bộ  của Kinh Tạng Nguyên Thủy “Tất cả đại dương đều có một vị mặn, giáo pháp của Ta chỉ có một vị đó là vị giải thoát”. Trong Đại nguyện thứ 12 của Quán Thế Âm Bồ Tát: “Ai trì niệm thần chú của Ta, quán tưởng thánh tướng của Ta, lễ lạy bái sám hoặc niệm tôn hiệu của Ta … bất kỳ sở nguyện nào của họ ta đều làm cho toại ý, sau khi mạng chung ta sẽ đưa thần thức của họ về Tây Phương Cực Lạc”.

  Thế nhưng thầy Thích Nhật Từ là ai đã đắt thánh quả chưa mà tự tin vào tâm ý mình nói thần chú là vay mượn của Bà La Môn, rồi chỉ rèn luyện chánh niệm? Trong khi thầy Thích Nhật Từ từng viết sách về thần chú. Đủ để minh chứng cho thầy Thích Nhật Từ nói và làm của thầy bất nhất. Cũng chính miệng và lời nói của thầy Thích NhậtTừ. 1. nói tụng niệm thần chú để rèn luyện chánh niệm. 2. Lại nói thần chú vay mượn của Bà La Môn (hành giả Bà La Môn  vốn dĩ không có chánh niệm) nhưng giữa bài giảng này và bài giảng khác lại đánh nhau chan chát quả thật buồn cười thay.

  Cũng đúng thôi, trong khi thầy Thích Nhật Từ không chuyên về Mật Thừa nhưng lại thích lạm bàn về thần chú Mật Thừa. Thầy Thích Nhật Từ đã rơi vào “biết không rành những điều đã biết” mà lại lên giảng dạy cho đạo chúng. Dụ như bà lão mù lòa chăm sóc đàn cừu. Mong rằng thầy Thích Nhật Từ bớt nói lại để bớt nói sai, bớt tạo nghiệp phỉ báng chánh pháp và dẫn dắt chúng sanh vào đường cùn ngõ tối.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô.

  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om ah hum!

   

 17. Kính bạch Thầy,

  Con hoan hỷ được đọc bài này.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi giảng luận chúng con tiếp tục mở rộng tri kiến về công năng lợi lạc của thần chú Mani. Đồng thời, qua những luận chứng luận cứ đối chiếu từ thánh giáo lượng thì thượng tọa Thích Nhật Từ đã bộc lộ những luận điểm sai lệch, sự tự ý lập ngôn và sự hiểu biết nông cạn của bản thân. Dù với tư cách là một thượng tọa, là một Sứ giả của Như Lai, nhưng thay vì mang lại chánh kiến cho chúng sanh, thượng tọa lại  “vào hùa” với tà tư duy,tà kiến khi đánh đồng “Bà la môn giáo đồng nhất với đạo Phật”  trong khi mình chưa đắc thánh quả. Những hành vi thân ngữ tâm như trên, đã làm thượng tọa  từ thân phận cao quý là trưởng  tử của đức Pháp Vương Hoàn Vũ mà trở lại làm con trùng ăn thân sư tử. Con cám ơn Thầy đã viết bài.

  Con thành tâm nguyện cầu Thầy Cô mạnh khỏe, thân tâm an tinh.

  Nguyện cầu tất cả chúng sanh có đức khiêm tốn và ý thức hổ thẹn.

  Om Mani Padme Hum.

 18. Kính Bạch Thầy

  Con hoan hỷ khi đọc được bài viết này.

  Con xin tán thán công hạnh ,trí tuệ, bồ đề tâm của vị Thầy đã từ bi viết bài phản bác lại luận điểm sai lệch, cuồn ngôn loạn ngữ của tiến sĩ thượng tọa Thích Nhật Từ.

  Với những luận chứng luận cứ xác đáng của vị Thầy những tư duy xấu ác, phỉ báng, tự ý lập ngôn ,nói điều sai lệch của tiến sĩ Thích Nhật Từ đã bị phơi bày.

  Mong rằng tiến sĩ “TNT ” sớm hồi quang tự kỷ mà dừng lại ác nghiệp của mình trước khi nhận lãnh hậu quả khảm khốc trong tương lai bởi vì luật tắc nhân quả không sai chạy.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi viết bài.

  Con xin thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của vị Thầy vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu mong cho tất cả chúng sanh được tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum

 19. Kính Bạch Thầy !

  Con đã đọc xông bài này rồi ah

  Con rất hoan hỉ với công hạnh tác pháp chiếu quang của vị Thầy dành cho thượng tọa Thích nhựt Từ , lại thêm lần nữa ông Tích Nhựt Từ tự ý lập ngôn tin  theo tâm ý mình trong khi kinh điển nhà Phật dại rằng Thân Chú là bản tâm của chư Phật hành giả tụng  niệm sẽ dúp cho tất cả chúng sanh trong sáo nẻo luân hồi được nhiều lợi lạc cứ không phải như ông Tích Nhựt Từ nói là Thần Chú chỉ là rèn luyện chánh niệm .con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của thầy cô vì lợi lạc của chúng sanh om ah hùm

 20. Mật Chân Tính says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc xong bài viết này rồi ạ. Qua bài viết con thấy thượng tọa Thích Nhật Từ hay các vị TTTS Thích Hạnh Binh,…đã tự ý bịa đặt ra những lời nói theo chủ ý của riêng mình để reo rắc tà kiến chỉ vì”hoa hồng” mà các ông kiếm được còn những người khác thì” sống chết mặc bay” nghèo thì nghèo còn giàu thì giàu.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc của chúng sanh.
  Cầu nguyện cho chúng sanh tỉnh thức ở trạng thái giác ngộ.
  Om Mani Padme Hum

 21. Mật Minh says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài Thầy “Phản bác luận điểm của thượng tọa tiến sĩ Thích Nhật Từ (lần thứ 5) rồi ạ. Con hoan hỉ tán thán công hạnh vị Thầy đã viết bài tác pháp chiếu quang với những luận điểm luận cứ chặt chẽ, được trích từ trong kinh điển ra. Thầy đã chỉ ra những giá trị vô song mà thần chú Mật thừa mang lại qua những kinh điển, những đạo sư, những danh tăng khẳng định, trái ngược hoàn toàn với những lộng ngôn vô căn cứ của thượng tọa Ts TNT. Có thể thấy được thượng tọa ts TNT dù không theo Mật thừa nhưng lại tin vào tâm ý mình “dìm hàng” Mật thừa, khiến người nghe hiểu sai về thần chú. Con cảm ơn Thầy đã viết bài khai thị cho chúng con và chúng sanh. Cầu nguyện Thầy, Cô trường thọ vì lợi lạc của chúng con và chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh đạt được tỉnh thức trạng thái giác ngộ.

  OM MANI PADME HUM.

 22. Mật Bình says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài phản luận tiến sĩ Thích Nhật Từ lần thứ 5 của Thầy. Con hoan hỷ tán thán công hạnh, bồ đề tâm và trí huệ vị Thầy, đã không dừng nghỉ trên hành trình xiển dương chánh kiến, đả phá tà kiến. Con cũng lấy làm làm kinh ngạc trước sự “bất động trước khen chê”của vị tiến sĩ thượng tọa này. Nhưng thay vì “bất động” vì lợi lạc của tất cả chúng sanh như tâm nguyện của một Sứ giả Như Lai thì ngài ấy lại vì bản ngã của mình mà dìm hàng tông môn khác, với biểu trạng của kẻ lộng ngôn, cuồng trí khi phủ nhận sự vi diệu của Thần chú và cho rằng Thần chú là sự vay mượn từ ngoại đạo, cũng chỉ là phương tiện giúp định tâm, như một trong Bát chánh đạo. Con cầu nguyện cho vị thượng tọa này sớm nhận ra sự “biết đủ” mà dừng lại sự tạo nghiệp xấu của mình.

  Con tạ ơn Thầy đã từ bi luận giải. Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum!

  • Nguyên Thành
   Nguyên Thành says:

   Hay!

   • Mật Tuấn (Nguyễn Thanh Thái)12 tuổi says:

    Kính Bạch Thầy
    Con đã được đọc bài viết của Thầy rồi ạ
    Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh
    Cầu nguyện cho đại dịch covid19 sớm được tiêu trừ
    Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh
    Om Mani Padme hum

 23. Mật Bình says:

  Kính bạch Thầy!

  Con tạ ơn Thầy đã từ bi sách tấn cho con.

  Om Mani Padme Hum!

 24. Mật Minh says:

  Kính bạch Thầy!

  Con cảm ơn Thầy đã sách tấn con ạ

  Con kính lễ Thầy

 25. Mật Bích Thuỷ says:

  Kính bạch Thầy !
  Con hoan hỷ được đọc bài viết của vị
  Thầy.
  Con xin hoan hỷ tán thán công hạnh , trí tuệ bồ đề tâm của vị Thầy đã tác pháp chiếu quang chỉ ra những điểm sai lệch không nhất quán của vịThượng Tọa thích Nhật Từ .Đứng trên cương vị một Thượng Tọa -Tiến Sĩ , một người con Phật mang trên mình xứ mạng Như Lai lẽ ra phải truyền bá cho chúng sanh những tri kiến phật pháp,để chúng sanh đi trên con đường giác ngộ và giải thoát , nhưng ngược lại vị Tiến Sĩ này lại cố tình tìm cách phỉ báng Chánh pháp , tự tin vào tâm ý mình mà cuồng ngôn loạn ngữ phản bác công năng diệu dụng của thần chú và cho rằng đọc trù niệm thần chú chẳng qua là rèn luyện chánh niệm .Với sự khẳng định vô căn cứ này Thượng Tọa thích Nhật Từ đã gieo thêm tội phỉ báng Đức Phật và Thánh chúng .Điều tệ hại hơn biết là sai mà vẫn cố tình làm thì ông ta sẽ nhận lãnh hậu quả thảm khốc… Khi mạng chung sẽ bị đọa đầy vào cõi ngạ quỷ .
  Con xin cảm tạ ơn Thầy đã viết bài.
  Con xin thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vi lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức trong mọi trạng thái giác ngộ.
  Om Mani Padme Hum!

 26. Kính Bạch Thầy !
  Con xin tán thán công hạnh Bồ đề tâm của vị Thầy không ngừng nghĩ đã tà xây Chánh, giúp hữu tình tránh bị đầu độc bởi ác kiến của bọn người ác tri thức.
  Đây đã là lần thứ 5 vị Thầy đã phản luận bằng “Thánh giáo lượng” nhà Phật mà TT TNT vẫn trơ trơ ra đó. Miệng thì nói “nam mô A Mi Đà” mà hành trạng trái ngược , không ngừng tiêm nhiễm tà kiến gây hại đến chúng sanh, cản trở người tầm cầu giải thoát.
  Có lẽ TT TNT cũng như bao kẻ tà vạy khác cho rằng “tai tiếng không cần minh bạch” chăng? Nếu vậy đây là lối tư duy điên rồ, bởi điều đó chỉ dành cho những hành giả, người tu chân chánh và đạt nhiều thành tựu nên thường hay bị những kẻ “ghen ăn tức ở” hay gọi là “Gato” mà dùng thủ đoạn xuyên tạc; phỉ báng; mượn gió bẻ măng… bởi tâm niệm thế tục của kẻ “tham, sân, si”.
  Không khác, hành trạng của TT TNT như vị Thầy đã chỉ ra là nhiều lần phạm giới bởi “tin vào tâm ý của mình khi chưa đắc thánh quả” (kinh 42 chương) mà lộng ngôn, vọng ngữ khi lạm bàn về Thần chú (ngoài lĩnh vực chuyên môn của mình); đánh tráo khái niệm một cách trân tráo khi nói rằng “CÔNG NĂNG CỦA THẦN CHÚ LÀ RÈN LUYỆN “CHÁNH NIỆM””, trong khi Thần chú là bản tâm của Chư Phật, Bồ tát..
  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của vị Thầy.
  Cầu mong tất cả chúng sanh có đức tính khiêm tốn và ý thức hỗ thẹn.
  Om Mani Padme Hum.

 27. Mật Hạnh says:

  Kinh bạch Thầy! Con đã đọc xong bài này rồi .

  Con tán thán công đức đạo hạnh bồ đề tâm từ bi của Thầy đã không quản ngại tài sức hạn hẹp của mình ,tất cả vì chúng sanh hữu tình đang chìm ngập trong biển khổ bởi những tà đạo dựa vào học vị mà tự ý lộng ngôn thuyết giảng .Nên Thầy đã giương cao ngọn cờ đả tà xây chánh ,tác pháp chiếu quang đến thượng tọa tiến sĩ Thích Nhật Từ dã rao giảng theo tâm ý mình ,cho rằng ” thần chú ” là rèn luyện ” chánh niệm ” .

  Bằng những lập luận sâu sắc ,dựa vào thánh giáo lượng nhà Phật, những ý tưởng ,những lời dạy của Đức Phật trong kinh Hoa Nghiêm , trong Tâm kinh Bát nhã Ba la Mật đa ,và với tài năng trí huệ am tường thấu đáo ,Thầy đã phân tích rõ nét về sự lộng ngôn ,vọng ngữ của thượng tọa Thích Nhật Từ về luận điểm sai lệch trong vấn đề tụng niệm thần chú ,tự ý cho rằng mình là tiến sĩ nên muốn nói thế nào cũng được ,tội lõi ngút ngàn ,cho dù ông là thượng tọa tiến sĩ Phật học, tu tập bao lâu chăng nữa, chỉ cần khởi niệm tâm thức ngang qua tà kiến thì trước sau gì ông cũng đọa vào cõi thấp ,mong ông hãy định thần quán xét lại mình .

  Con chân thành cảm đội ơn Thầy đã cho bài pháp lợi lạc đến chúng sanh, cầu mong họ sớm có duyên lành để được hạnh ngộ cùng Thầy Cô .

  Con tri ân cầu nguyện cho Thầy Cô trụ thế dài lâu vì sự nghiệp Hoằng dương chánh pháp.

  Con cầu cho tất cả chúng sanh và các huynh đệ Mật gia đều được thành tựu của Phật tánh và tỉnh thức trong trạng thái giác ngộ.

  OM MA NI PAD ME HUM.

   

 28. Mật Phê Rô says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết phản bác luận điểm của tiến sĩ Thích Nhật Từ (lần 5) .

  Con tán thán công hạnh Thầy đã vì chúng sanh hữu tình mà tác pháp chiếu quang, làm rõ tướng thiện ác để mang lại lợi ích chân thật cho chúng sanh. Qua những dẫn chứng từ kinh điển mà Thầy đã trích dẫn đã cho thấy TT Thích Nhật Từ là một người thiếu tri thức, không am tường về lĩnh vực thần chú, hoặc ngài ấy có tư thù với Kim cang thừa nên mới nhiều lần ra sức dìm hàng thần chú chỉ là để “chánh niệm” .

  Ngay trong kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng đã khẳng định rõ là “Đại thần chú, là Đại minh chú, là Vô thượng chú, là Vô đẳng đẳng chú trừ được hết thảy khổ chân thật không hư”.

  Há lẽ nào một người được mệnh danh là tam tạng kinh điển Việt Nam như TT Thích Nhật Từ mà không biết đến bài kinh này thì quả là vô lý, còn nếu quả thật vì ác cảm với Mật thừa mà TT TNT cố dìm hàng thần chú thì lập trình nhân quả không bỏ sót một ai.

  Con cảm ơn Thầy đã viết bài, con cầu nguyện Thầy Cô sức khỏe, trường thọ vì đại nghiệp phổ truyền Yoga Thanh Trí, làm lợi lạc tất cả chúng sanh.

  Om Mani Padme Hum!

 29. Mật Phê Rô says:

  Kính bạch Thầy!

  Con cảm ơn Thầy đã sách tấn.

  Om Mani Padme Hum!

 30. Mật ấn says:

  Kính bạch Thầy!

  Con xin hoan hỷ và tán thán công hạnh của vị Thầy đã tác pháp chiếu quan đến tt thích nhật từ bằng những luận cứ sắc bén qua kinh điển nhà Phật

  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và cô

  Om mani padme hum

 31. Mật Chánh Tấn says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài này rồi ạ. Con hoan hỷ tán thán công hạnh, trí huệ và Bồ đề tâm của vị Thầy đã tác pháp chiếu quang, chỉ ra những sai lầm nghiêm trọng trong lời nói của vị tiến sĩ triết học thượng tọa Thích Nhật Từ (TNT). Mặc dù có gắn mác là thượng tọa nhưng có lẽ vị này không còn coi mình là một hành giả đạo Phật nữa chăng!? Khi mà những lời nói lộng ngôn, vọng ngữ của vị này về thần chú hoàn toàn sai lệch với quỹ đạo chánh pháp mà những luận giải cùng với luận cứ, luận chứng rõ ràng trong bài viết đã chỉ rõ. Đặc biệt là khi ban đầu vị này đưa quan điểm thần chú phải “vay mượn” của ngoại đạo, rồi giờ lại nói là thần chú chỉ là phương tiện đạt chánh niệm. Như thể vị này muốn khẳng định Bà la môn giáo đồng nhất với đạo Phật! Riêng điều này thôi đã khiến người nghe phải đặt dấu hỏi lớn rằng thượng tọa Thích Nhật Từ có đúng là Phật tử hay không? Một vị cho dù là mang danh thượng tọa nhưng lại nói lời vọng ngữ, hoàn toàn nói theo tâm ý mình, vi phạm giới luật rồi nghe lời lành mà không để ý (dù đã được chỉ chỗ chôn vàng đến lần này là 5 lần mà vẫn “ngang như cua” theo lối mòn tà kiến) thì thực không đáng để chúng sanh nghe theo. Cầu nguyện chúng sanh sẽ cảnh tỉnh để không phải nghe và theo những lời tà kiến, những “lời nói nhảm, vô dụng” mà gieo nhân phỉ báng Phật Pháp.

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô mạnh khỏe, trụ thế lâu dài vì sự nghiệp hoằng dương chánh pháp.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum!

 32. Mật Tấn Khải says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài viết này. Con hoan hỷ tán thán công hạnh và trí tuệ, Bồ đề tâm không mệt mỏi của vị Thầy vì lợi lạc của tất cả chúng sanh vị Thầy đã tác pháp chiếu quang tới Thượng toạ Tiến sĩ Thích Nhật khi dùng thủ đoạn “tát nước theo mưa”, “lập lờ đánh lận con đen” trong lúc giảng thuyết khiến người nghe hiểu sai về thần chú. Qua những luận chứng luận cứ chặt chẽ đối chiếu từ thánh giáo lượng Thầy đã chỉ ra những giá trị, sự lợi vô song của thần chú nói chung và thần chú Mani.  Thế nhưng tiến sĩ triết học Thích Nhật Từ đứng trên cương vị một vị Thượng toạ đảm nhiệm trọng trách sứ giả Như Lai lại nói những điều sai lệch  “tự ý lập ngôn”  giao giảng theo tâm ý mình về những luận điểm sai lệch với biểu trạng hiểu biết nông cạn, vọng ngữ, lộng ngôn, cuồng trí phỉ báng Đức Phật và các bậc thánh chúng, phỉ báng giáp pháp đại Thừa khi cho rằng công năng thần chú là rèn luyện ” chánh niệm”.
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.
  Om Mani Pame Hum!

 33. Mật Tịnh Như says:

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ tán thán trí tuệ và công hạnh của vị Thầy đã tác pháp chiếu quang với tiến sĩ , thượng toạ Thích Nhật Từ.Những khai thị của vị Thầy đã phản luận lại tri kiến sai lệch của TT Thích Nhật Từ về thần chú.Một sự cuồng ngôn, vọng ngữ không chấp nhận được , khi bản thân là con Phật cao quý mà lại đi dìm hàng thần chú của chư Phật, nói là mượn của Bà la môn giáo vốn dĩ cho giáo pháp của họ có tu bao nhiêu kiếp, ngồi thiền bao nhiêu đời vẫn mãi nằm trong tam giới, trong khi đạo Phật mới có thể giúp chúng sanh vượt được biển luân hồi về cõi Phật.

  Cũng vì tin theo tâm ý của TT khi chưa đắt thánh quả mà TT đã phạm lỗi rất lớn khi cuồng ngôn, vọng ngữ, làm cho chúng sanh mãi mê mờ trong tri kiến lệch lạc của ngài, trong khi công năng diệu dụng của thần chú(mantra) lợi lạc vô biên mà vị Thầy đã giải thích rất nhiều lần.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã có bài phản luận cặn kẻ, hy vọng cho tất cả chúng sanh hữu tình đọc được mà lìa mê về giác.

  Con cầu nguyện Thầy Cô nhiều sức khoẻ vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Om mani padme hum!

 34. Mật Thái Xuyên says:

  Kính bạch Thầy

  Con hoan hỷ đọc bài viết này ạ.

  Con cảml tạ ơn Thầy đã vì lợi lạc của chúng sanh mà tác pháp chiếu quang cho ông Thích Nhật Từ với những lời nói sai lệch về thần trú. Mục đích của ông ấy là muốn nhân cơ hội luận giảng để ” đá xéo”  Mật Thừa, nhưng càng nói ông ấy càng lộ ra những sai phạm nghiêm trọng, sự chủ quan, tự tin theo tâm ý của mình và lỗi này đã được vị thầy chỉ điểm và phản luận một cách xác đáng, trích dẫn rõ ràng từ kinh diển. Qua bài luận giảng của vị Thầy, cũng cho chúng con biết được giá trị và công năng vi diệu của thần trú đối với hành giả khi thực hành. Con cảm tạ ơn Thầy.

  Con cầu nguyện Thầy Cô trụ thế lâu dài vì lợi lạc và hạnh phúc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thức tỉnh trong trạng thái giác ngộ.

  Om mani padme hum

 35. Mật Huệ Chi says:

  Kính Bạch Thầy ,

  Con hoan hỷ và tán thân công hạnh của vị Thầy vì đã tác pháp chiếu quang thượng tọa Thích Nhật Từ . Con cảm tạ Thầy đã dùng những luận cứ và luận điểm để phơi bày bộ mặt thật của ông Thích Nhật Từ , ông đã tự ý lập ngôn , đưa ra những luận điểm sai lệch “ công năng của thần chú là rèn luyện chánh niệm “.

  Con cảm tạ Thầy vì bài pháp lợi lạc và ý nghĩa.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc chúng sanh .

  Cầu nguyện đạo hữu Mật Hoàng Phúc thác sanh vào cõi lành .

  Om Mani Padme Hum .

 36. Mật Tấn Giác says:

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ được đọc bài viết tác pháp chiếu quang (lần thứ 5) cho thượng tọa Thích Nhật Từ của vị Thầy!. Kể cũng lạ khi 5 lần, 7 lượt vị thượng tọa này khẳng định như đinh đóng cột là thần chú là đạo Phật vay mượn từ Bà la môn giáo, rồi thần chú là tà niệm và là phương tiện để đạt chánh niệm?! Con hiểu là, là một tiến sĩ triết học, thượng tọa sẽ “nằm lòng” nguyên tắc tư duy khoa học biện chứng là “khách quan, toàn diện, lịch sử , cụ thể và phát triển”. Khi bàn về “thần chú”, ngay nguyên tắc”khách quan” đầu tiên thượng tọa đã không đạt được vì là lối tư duy áp đặt chủ quan của bản thân (nói theo tâm ý, không dựa trên nền tảng của Thánh giáo lượng). Còn “toàn diện” thì khỏi nói, thượng tọa đâu có xem xét toàn diện công năng diệu dụng của thần chú, chỉ thấy 1 mà không biết mười, thậm chí còn hiểu sai. Điều này dễ hiểu, bởi thượng tọa hoàn toàn “ngoại đạo” với thần chú (do không hiểu biết sâu về Kim Cang thừa, chỉ khư khư quay về đạo Phật gốc, đạo Phật nguyên chất của thượng tọa!). Còn các nguyên tắc còn lại theo đó sẽ có kết quả tương tự.

  Đạo Phật qua sự chỉ dạy của vị Thầy con hiểu được là khoa học biện chứng tâm linh. Những tư duy sai lệch trong cuộc sống sẽ dẫn đến thất bại, đổ vỡ, gây hậu quả ở những mức độ khác nhau; nhưng trong đời sống xuất thế gian, tư duy sai lệch, cuồng ngôn, vọng ngữ, tà kiến sẽ hại đến thân căn huệ mạng không chỉ thượng tọa mà còn vô số chúng sanh khác.

  Con cảm tạ Thầy về bài viết ý nghĩa, lợi lạc. Con cầu nguyện Thầy Cô trụ thế lâu dài vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh hữu tình. Cầu nguyện chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ. OM MANI PADME HUM

 37. Mật Kính says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc xong bài viết này rồi ạ. Con hoan hỷ tán thán công hạnh của vị Thầy đã tác pháp chiếu quang cho thượng toạ Thích Nhật Từ về công năng của thần chú. Lại một lần nữa thượng toạ lại lộng ngôn và tin theo tâm ý của mình khi cho rằng thần chú chỉ đem lại “chánh niệm” trong khi đó thần chú ( Mantra) là bản tâm của Chư Phật và trong kinh “ Quảng đại viên thông, vô ngại đại bi tâm đà la ni” khẳng định trong đại nguyện thứ 12 của Quán Âm Bồ Tát : “ Ai niệm thần chú của Ta, quán tưởng thánh tướng của Ta, lễ lạy bái sám hoặc niệm tôn hiệu của Ta… bất kỳ sở nguyện nào của họ ta đều làm cho toại ý, sau khi mạng chung ta sẽ đưa thần thức của họ về Tây Phương Cực Lạc”,  thần chú có công dụng vô song như vậy lẽ nào chỉ là đem lại “chánh niệm” như vị thượng toạ đã lầm tưởng hay chỉ là ác cảm với Mật Thừa mà ông buông lời chỉ trích, mong thượng toạ hãy quán xét lại để tránh phải gánh chịu hậu quả nặng nề.

  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì hanh phúc cho tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ

  Om Ah Hùm

 38. Mô Phật
  Kính bạch Thầy

  Con hoan hỷ tán thán công hạnh vị Thầy vì lợi lạc của chúng sanh mà từ bi tác pháp chiếu quang về quan kiến xấu ác của TT Thích Nhật Từ rằng “công năng của thần chú là rèn luyện chánh kiến.” Chỉ vì cái ngu “không biết những điều cần biết” như Hậu Hán Thư chỉ ra mà vị này có những phát biểu kệch cỡm, sai lệch về công năng vi diệu của thần chú trong đạo Phật. Bằng sự logic trong luận chứng, luận cứ được Thầy viết và trích yeong bài, lập luận của TT TNT đã bị bẻ gãy hoàn toàn, lộ rõ sự “dốt mà ưa nói”, yếu kém về nhân minh học của ông ta trước đạo chúng. Thần chú là “bản tâm của chư Phật”, được chư Phật, Bồ tát ban cho chúng sanh từ hàng tỷ kiếp nhập đại định tam muội, mà tâm chư Phật là tâm đã giác ngộ, được xây dựng trên nền tảng ban đầu là chánh kiến, đối lập hoàn toàn với niệm tưởng, tư duy của ngoại đạo vốn là tà kiến như kinh Hoa Nghiêm đã chỉ rõ. Việc TT TNT rêu rao rằng thần chú mượn từ đạo Bà la môn là lỗi phỉ báng trầm trọng tấm lòng từ bi và trí tuệ siêu xuất của chư Phật, Bồ tát. Dường như tập khí cũ của vị TT này quá sâu dày nên hễ phát ngôn là lại phạm lỗi “lộng ngôn, vọng ngữ” như vậy. Con không hiểu gia tài tàm quý của vị ấy để đâu mà dù khoác áo cà sa, ăn cơm thí chủ nhưng lại gián tiếp tung hô ngoại đạo như thế, chưa kể những lần ngạo ngược phủ nhận lời dạy của chính đức Phật như cho rằng không tồn tại địa ngục dù kinh điển đã ghi rành rành. Dù sao nếu TT TNT có tàm quý thật thì chẳng đến nỗi phải nhận tác pháp chiếu quang từ Mật Gia đến tận 5 lần như vậy.

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô trụ thế dài lâu vì lợi lạc của chúng sanh
  Cầu nguyện chúng sanh được uống tinh tuý Cam lồ, luôn tỉnh thức trong trạng thái giác ngộ

  Om Ah Hum

 39. Mật Diệu Linh says:

  Kính bạch Thầy!
  Con hoan hỷ tán thán trí tuệ,công hạnh của vị Thầy đã tác pháp chiếu quang chỉ ra  cho thượng tọa Thích Nhật Từ những sai lệch trầm trọng và những quan kiến xấu ác đầy mâu thuẫn khi vị tiến sĩ này tự ý lập ngôn cho rằng thần chú chỉ là phương tiện đạt chánh niệm, qua những luận giải của vị Thầy đã giúp cho chúng con, chúng sanh thấy được bộ mặt thật thiếu hiểu biết về tri kiến Phật học của thượng tọa Thích Nhật Từ mà còn hay ưa dài tay giao giảng về tông môn khác khi bản thân chưa có thực chứng trải nghiệm thực hành,lộ rõ thủ đoạn dìm hàng pháp môn đạo Phật,gián tiếp tung hô cổ súy ngoại đạo, khiến chúng sanh nghi hối, hoang mang hiểu lầm thối thất niềm tin vào thần chú vốn là bản tâm của chư Phật và phạm lỗi cản trở chúng sanh tìm đến con đường giải thoát,gieo nhân phỉ báng Đức Phật và các bậc Thánh chúng bởi Đức Phật đã dạy” Tin ta mà không hiểu ta tức là phỉ báng ta”.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi khai thị giúp con hiểu được sự lợi lạc vô song của thần chú.
  Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô mạnh khỏe trường thọ trụ thế lâu dài vì đạo nghiệp hoằng dương chánh pháp vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh đóng cánh cửa đi vào các cõi thấp.
  Om Mani Padme Hum.

 40. Mật Huấn says:

  Kính Bạch Thầy!
  Con hoan hỷ đọc bài tác pháp chiếu quang của Thầy cho ts triết học Thích Nhật Từ . Bài viết với đầy đủ luận cứ, luận chứng từ kinh điển của Thầy đã chỉ rõ sự vọng ngữ, lộng ngôn của TNT. Đạo Phật là theo lời Phật dạy và thực hành để kiểm soát thân tâm, đi đến làm chủ thân tâm, giải thoát khỏi luân hồi sanh tử chứ không phải lý thuyết suông. Ngày nay tỳ kheo ở các chùa được đạo tạo qua trường lớp (trung cấp Phật học, cao đẳng Phật học) nhưng không chú trọng thực hành nên lý thuyết càng nhiều càng ngã mạn, tự ý lập ngôn, phỉ báng Phật pháp, thậm chí có nhiều tiến sĩ Phật học không kiểm soát được thân tâm khi bị nội duyên, ngoại duyên tác động đã làm những điều tà vạy, tà kiến còn thua cả những người thường không tu tập như ts Phật học Huỳnh Minh Toàn, ts Phật học Thích Hạnh Bình… còn ts triết học Thích Nhật Từ mặc dù tu Phật nhưng không sợ nhân quả, không biết tàm quý, chưa từng trải nghiệm thực hành trì niệm thần chú nhưng lại cuồng ngôn, không biết quán xét thân tâm sau những lần được Thầy tác pháp chiếu quang mà tiếp tục tạo nghiệp.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc cho chúng sinh.

  Cầu mong cho tất cả chúng sinh có đức tính khiêm tốn và ý thức hổ thẹn .

  Om mani padme hum!

 41. Kính bạch Thầy !

  Con đã đọc xong bài này rồi thưa Thầy. Con xin tán thán công hạnh của vị Thầy đã có bài tác pháp chiếu quang đến TT. Thích Nhật Từ. Con thật ngao ngán cho một vị Thượng tọa tiến sĩ, một người mang sứ mạng Như Lai mà có những bài giảng trái với chánh pháp, phỉ báng Phật pháp. Ở thế gian có câu ” biết thì thưa thì thốt”, đằng này tiến sĩ Thích Nhật Từ không am hiểu về thần chú cũng như công năng diệu dụng của thần chú mà cho rằng niệm, đọc thần chú chỉ để rèn chánh niệm. Mâu thuẫn hơn khi ông ta cho rằng đạo Phật vay mượn thần chú từ Bà la môn giáo mà Bà la môn giáo là ngoại đạo tà kiến thì làm gì có chánh niệm. Đây chẳng khác nào là một sự phỉ báng vì trí tuệ đạo Phật hơn hẳn ngoại đạo đương thời thì làm gì có chuyện vay mượn ở đây. Ở bài này giảng khác, bài kia thì mâu thuẫn bài trước về những luận điểm, luận kiến của mình đưa ra. Qua đây con nhận ra rằng giảng bài thì đa phần ai cũng làm được, còn giảng đúng thì rất ít tựa như sao buổi sớm vì thời mạt pháp tà sư nhan nhản khắp mọi nơi.

  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu mong tất cả chúng sanh tĩnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om mani padme hum.

 42. Nguyễn Thanh Xuân says:

  Kính bạch Thầy!

  Con Mật Tấn Lực hoan hỷ được đọc bài viết của vị Thầy rồi ạ.

  Con hoan hỷ tán thán công hạnh, trí tuệ, Bồ đề tâm của vị Thầy đã từ bi luận giải sâu sắc theo thánh giáo lượng nhà Phật nhằm tác pháp chiếu quang cho Thượng tọa(TT), tiến sĩ Thích Nhật Từ(TNT) về những luận điểm sai lầm, lộng ngôn, vọng ngữ, tự ý lập ngôn. Khi ông ta (TNT) khẳng định theo tâm ý mình, rằng niệm, tụng, đọc thần chú chẳng qua để rèn luyện chánh niệm!; Trong khi “thần chú là bản tâm của chư Phật” và có công năng vi diệu… mà vị Thầy đã chỉ ra. Khẳng định chủ quan của TT Thích Nhật Từ đã phạm vào tội vọng ngữ, phỉ báng chư Phật và Kim Cang Thừa. Con mong TT Thích Nhật Từ hồi quang phản tỉnh, quán xét bản thân để tránh hậu quả thảm khốc , bởi luật tắc Nhân – Quả không bao giờ sai chạy!.

  Con tạ ơn vị Thầy về bài pháp lợi lạc và ý nghĩa.

  Con nguyện cầu Thầy Cô luôn mạnh khỏe, trường thọ vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh có đức khiêm tốn và một ý thức hổ thẹn.

  Om Mani Padme Hum!

   

 43. Phan Ngô Thùy Dung 8 tuổi says:

  Kính Bạch Thầy.

  Con đã đọc xong bài này rồi ạ!

  Con cảm tạ ơn Thấy

  Om Mani Padme Hum.

 44. Mật Khánh Văn says:

  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ. Con hoan hỷ tán thán công hạnh của vị Thầy đã tác pháp chiếu quang, minh định đúng sai về giá trị công năng của việc niệm thần chú. Bằng cách nói đá xéo, tát nước theo mưa mà ông Thượng tọa Thích Nhật Từ trong khi giảng đã lập lờ đánh lận con đen nói nêu ra những luận điểm sai lệch với Phật pháp.

  Với học vị tiến sĩ do trường đời cấp bằng nhưng lại vọng ngữ , lộng ngôn và cũng chỉ biết im lặng, không hề đưa ra được luận cứ, luận chứng cho định kiến của mình. Trong khi đó, vị Thầy luôn đưa ra đầy đủ những luận cứ, luận chứng, tài liệu bởi vị Thầy nhìn đạo Phật, hiểu đạo Phật, thực hành Phật pháp qua lăng kính biện chứng tâm linh, dưới ngọn cờ Văn hóa, Giáo dục và Khoa học , lập luận trên nền tảng luận cứ, luận chứng Phật học.

  Con cảm tạ ơn Thầy.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh!

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức ở trạng thái giác ngộ!

  Om Mani Padme Hum!

 45. Kính bạch Thầy

  Con đã đọc xong bài này rồi ạ

  Con thật hoan hỷ tán thán công hạnh trí tuệ của vị Thầy đã tác Pháp chiếu quang với những luận điểm mầm móng tà kiến của Thượng tọa Thích Nhật Từ đã tự ý theo bản thân phỉ bán giáo pháp phỉ bán Đức Phật

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe Thầy Cô trụ thế dài lâu vì lợi lạc tất cả chúng sanh

  Cầu mong tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ

  Om Mani Padme Hum

 46. Mật Nguyên Tánh says:

  Kính bạch Thầy,

  Con hoan hỷ tán thán trí tuệ, công hạnh và Bồ đề tâm của vị Thầy đã vì lợi ích cho chúng sanh mà có bài tác pháp chiếu quang lần thứ 5 đến TT. Thích Nhật Từ và lần này là những phát biểu vọng ngữ, cuồng ngôn và loạn trí của Thượng tọa về thần chú.

  Con thật ngán ngẫm cho gia tài tàm quý cạn kiệt của Thượng tọa, ngán ngẫm với bản ngã to đùng “như tảng đá kiên cố” của Thượng tọa dù đã nhiều lần nhận được tác pháp chiếu quang từ bậc tuệ tri thức mà vẫn không hồi quang tự kỷ.

  Cầu mong cho tất cả chúng sanh thiêu rụi vô minh phiền não.

  Cầu mong cho tất chúng sanh tìm được nơi nương tựa chân thật.

  Cầu nguyện cho đạo hữu Mật Hoàng Phúc thác sanh vào cõi lành.

  Đệ tử cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy Cô vì hạnh phúc cho chúng sanh.

  Kính Thầy,

  Om Mani Padme Hum

 47. Mật Đăng Tâm says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài này. Con hoan hỷ tán thán công hạnh và bồ đề tâm nơi vị Thầy bởi đã kiên nhẫn hết lần này đến lần khác, lần này là lần thứ 5 tác pháp chiếu quang cho Tiến sỹ Thượng tọa Thích Nhật Từ bằng những luận chứng, luận cứ rõ ràng.
  Chúng con đã không còn xa lạ gì với những lần tự diễn giải theo tâm ý mình của TT Thích Nhật Từ, và lần này là chủ đề “quá sức” với ngài ấy về thần chú. Khi mà Đức Phật đã từng khuyến tấn trong pháp hội Lăng Nghiêm: “Đến các hàng đại Bồ tát cũng trì niệm thần chú” hay bao bậc Thánh đức cũng hết lòng ca ngợi thần chú một phương tiện tối thượng kỳ đặc, bao tấm gương các bậc Thánh đức nương vào thần chú… Vậy nhưng trong tri kiến của ngài Thích Nhật Từ thì thần chú là rèn luyện “chánh niệm”, một trong 8 chánh đạo, đó thật là sự phỉ báng Giáo pháp trầm trọng, đó khác chi đang đi ngược lại bao nỗ lực các bậc Thánh đức bi mẫn dùng phương tiện thần chú đơn giản, cao diệu cho công cuộc hoằng hóa độ sanh. Tri kiến cạn cợt ấy được thốt ra từ lời một vị cho dù mang danh Thượng tọa nhưng không phải là nhà khoa học biện chứng tâm linh, không qua quá trình khảo cứu, khảo sát, thực hành, ứng dụng nên chẳng khác gì lời tà nguy hại. Con hiểu rằng, chúng sanh của thời đại mạt pháp căn cơ chậm lụt vốn khó khăn trong việc tiếp cận giáo pháp nghe những lời ấy lại càng dễ thoái thất trước con đường giải thoát, càng toát mồ hôi với thứ “đạo Phật nguyên chất” giống như “tác phẩm” được viết bởi kẻ thần kinh không ổn định. Con cảm tạ ơn Thầy đã viết bài. Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh có một đức tính khiêm tốn và ý thức hổ thẹn.
  Om Mani Padme Hum

 48. Mật Tịnh Hải says:

  Kính bạch Thầy !

  Con hoan hỷ tán thán công hạnh, trí tuệ và Bồ đề tâm của vị Thầy đã tác pháp chiếu quang cho thượng tọa Thích Nhật từ, bằng những luận giải theo thánh giáo lượng nhà Phật, chỉ ra sự cuồng ngôn, vọng ngữ và tự ý lập ngôn theo tâm ý mình khi ông ta cho rằng công năng của thần chú chỉ là để rèn luyện chánh niệm(1 trong 8 chánh đạo), “Bát Chánh Đạo là 1/4 của Tứ Diệu Đế” để cuối cùng ngông cuồng khẳng định:

  “Là người Phật tử chúng ta phải hiểu rõ bản chất của Mật Tông và các câu thần chú không thể dẫn đến sự giác ngộ, không thể đưa đến kết quả giải thoát. Trong kinh Trường Bộ, kinh Trung Bộ và nhiều bài kinh khác Đức Phật Thích Ca đã nhiều lần khẳng định: Bát Chánh Đạo là con đường giác ngộ duy nhất. Bỏ qua Bát Chánh Đạo không có con đường giải thoát đích thực. Không thực tập theo Bát Chánh Đạo không có thành quả Thánh Nhân đích thực. Không trải nghiệm Bát Chánh Đạo trong đời sống, chúng ta không thể giải quyết được các nỗi khổ, niềm đau để trải nghiệm được hạnh phúc.”

  Về phương diện Bát Chánh Đạo, ông Thích Nhật Từ thừa biết rằng: tu tập Bát Chánh Đạo chính là tu tập Thân, Khẩu, Ý; Thì Kim Cương Thừa với sự tịnh hóa ba nghiệp thân, khẩu, tâm để trở thành thân, khẩu, tâm của một vị Phật. Khi ba sự tịnh hóa ấy thành tựu, gọi là ba nghiệp tương ưng, tức là ba nghiệp tương ưng trọn vẹn với Phật tánh.

  – Ông ấy cũng phải biết rằng ngay bản thân thần chú đã hàm tích Bát Chánh Đạo.

  – Việc làm lợi lạc cho chúng sanh bằng việc “chú nguyện” còn là một hình thức bố thí gọi là pháp thí – cao hơn tài thí như kinh Phật đã dạy; Cao hơn nữa đây lại là bố thí Ba la mật: cho mà chẳng cần người được cho biết, chẳng cần được đền ơn.

  Nếu ông ta biết đọc các bộ luận mà các vị thầy Tây Tạng, trong đó có Đức Dalai Lama thứ 14 vẫn thường dạy – với những nội dung đều xuất phát từ nền tảng Tứ Diệu Đế và Bát Chánh Đạo,…; Và điển hình nhất đó là các bộ luận của những vị tổ sư truyền thống Nalanda: Ngài Pháp Xứng, Thánh Thiên, Liên Hoa Giới, Long Thọ, Tịch Thiên, Vô Trước,…- Chứa đựng tất cả tinh hoa tam tạng kinh điển của Đức Phật.

  ……

  Kính bạch Thầy !

  Các vị tổ đã dạy người tu hành phải qua 4 bước: Tín, Giải, Hành, Chứng nghĩa là Tin thì phải Hiểu, Hiểu thì phải Làm, Làm thì mới thấy kết quả – Tất cả 4 điều trên ông ta chưa từng có dù chỉ 1 với Mật tông thì làm sao “Chứng” được để mà mở miệng.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã viết bài.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì đạo nghiệp hoằng dương chánh pháp.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ

  Om Mani Padme Hum !

 49. Mật Thuận Nguyên says:

  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc xong bài này rồi ạ.

  Con hoan hỉ với công hạnh và Bồ đề t của vị Thầy vì lợi lạc của chúng sanh đã tác pháp chiếu quang cho vị mang danh thượng toạ Thích Nhật Từ nhưng lại cuồng ngôn vọng ngữ có sở thích dìm hàng chặt chém các tông môn khác nhất là Mật tông.

  Cầu nguyện Thầy Cô sức khoẻ và trường thọ vì lợi lạc chúng sanh. Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum

 50. Mật Tú Viên says:

  Kính bạch Thầy!

  Con Mật Tú Viên hoan hỷ tán thán công hạnh của vị Thầy đã tác pháp chiếu quang đến luận điểm tà kiến của thượng tọa Thích Nhật Từ về thần chú. Công năng vi diệu không thể nghĩ bàn của thần chú đã được tuyên thuyết bởi Chư Phật, Bồ Tát và giáo huấn của các bậc Thánh Tăng cổ đức, vậy mà thầy TNT lại cho rằng “niệm, tụng, đọc thần chú” là phương tiện để rèn luyện “chánh niệm” không hơn, chứng tỏ rằng ngài ấy đã không hiểu biết thấu đáo về thần chú lại còn tự ý lập ngôn, mâu thuẫn trong luận điểm, hoặc cố tình hạ thấp công năng của thần chú. Nhưng dù thầy TNT có ác cảm và muốn “dìm hàng” thần chú hoặc tông phái khác cỡ nào, thì cũng đâu thể vì lời nói của thầy mà thần chú giảm đi tính vi diệu sâu xa tinh túy, mà chỉ quan ngại cho phước đức của thầy TNT giảm đi theo cấp số nhân, ác nghiệp đại vọng ngữ lại đè nặng chồng chất lên thầy TNT sau mỗi bài giảng tà kiến. Chẳng phải là ngã mạn, nhưng thực sự thầy TNT vẫn còn quá may mắn khi được bậc Tuệ tri thức tác pháp chiếu quang trước khi nghiệp báo xảy tới. Mong rằng qua đó thầy TNT sẽ hiểu được giá trị của thần chú hoặc không thì biết dè chừng trước luật tắc nhân quả mà dừng lại khẩu nghiệp vọng ngữ.

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô thân tâm an tịnh và trường thọ.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh đóng cánh cửa đi vào cõi thấp.

  Cầu nguyện đạo hữu Mật Tịnh Pháp vượt qua khó khăn hiện tại, hanh thông tương lai.

  Om Mani Padme Hum.

 51. Mật Tú Viên says:

  Kính bạch Thầy!

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi sách tấn con.

  Cầu nguyện đạo hữu Mật Tịnh Pháp vượt qua khó khăn hiện tại, hanh thông trong tương lai.

  Om Mani Padme Hum.

 52. Mật Đăng Toàn says:

  Kính bạch Thầy, con đã đọc bài viết này rồi, con cảm ơn Thầy. Con cầu nguyện Thầy sức khoẻ và sự trường thọ. Con cảm ơn Thầy đã từ bi khai thị cho chúng con về những lợi lạc của Thần chú Mani. Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh. Om mani padme hum.

 53. Mật Nhã Nguyệt says:

  Kính Bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con vô cùng hoan hỷ  tán thán công hạnh và Bồ đề tâm của Vị Thầy đã tác pháp chiếu quang tới TT Thích Nhật Từ , vạch trần những quan điểm sặc mùi tà kiến cùng lối lộng ngôn vọng ngữ mà TT Thích Nhật Từ luôn thản nhiên thuyết giảng tới chúng sanh.

  Con cầu nguyện sức khỏe của Thầy vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh đều thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum.

 54. Mật Thúy says:

  Kính Bạch Thầy !

  Con đã đọc xong bài này rồi ạ .

  Con rất hoan hỉ với công hạnh đối luận của vị Thầy , dành cho thượng tọa Thích Nhứt Từ con cảm tạ ơn Thầy qua bài này con mới hiểu được rằng một vị thượng tọa ở chùa to mà lại tự ý lập ngôn nói thân chú là đây muộn của bà la môn trong khi kinh điển và đại nguyện của Quang Thế Ân thần chú là nhịp cầu kết nối thành giả chúng con đến với cổi với phù thắng thông qua kinh dẫn chuyển vị Thầy đến khi chúng con lâm chung ngày sẽ đến rước chúng con về cổi với của ngày điều này trứng minh là thượng tọa Thích Nhứt Từ tinh  theo tam ý của mình khi chưa đất thánh quả . Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của thầy cô vì lợi lạc của chúng sanh con cầu nguyện cho vi khuẩn corona sớm ngày được tiêu trừ om Ah Hùm.

 55. Mật Ba says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài viết này.
  Con xin tán thán công hạnh của Thầy đã tác pháp chiếu quang với Thượng tọa tiến sĩ Thích Nhật Từ về “Công năng của thần chú là rèn luyện “chánh niệm””.
  Con cảm tạ Thầy đã đem ánh sáng chánh kiến đến nơi nơi.
  Nếu như ở thế gian có câu, muốn thưởng lãm nghệ thuật thì phải có trình độ nghệ thuật. Thế Thầy Thích Nhật Từ tu về lĩnh vực nào mà nói về công năng thần chú? Khi thì thầy nói Thần chú vay mượn của Bà la môn, lúc thì công năng thần chú chỉ để rèn luyện “chánh niệm”. Trong khi “chánh niệm” là một trong bát chánh đạo của Đạo Phật. Bà la môn không phải Đạo Phật thì làm gì có chánh niệm?
  Nếu như ở thế gian việc quảng cáo, đưa thông tin không đúng sự thật còn bọ Pháp luật trị tội nghiêm minh. Vì như thế gây hoang mang cho cộng đồng, thậm chí thiệt hại cả tính mạng vì quảng cáo sản phẩm giả, bày bát sản phẩm giá trị. Còn đối với vấn đề tâm linh còn quan trọng hơn, không chỉ ảnh hưởng đến tinh thần, sinh mạng hiện kiếp mà còn ảnh hưởng đến cả những kiếp sau.
  Trong Kinh lời nói (Tăng Chi 5, 198): Đức Phật dạy: ” Bậc tuệ tri thức nói một lời phải dựa trên sự thật, không ngụy biện, không lừa dối” và “Lời nói phải có ý nghĩa mục đích của nó, dù là lời chân thật nhưng không có mục đích đem lại lợi ích cho ai, thì đó cũng chỉ là lời nói nhảm vô dụng”. Con nghĩ rằng Thượng Tọa Thích Nhật Từ đừng nói nữa vì càng nói lại càng nói sai gây tai hại cho người khác. Bản thân Thầy cũng không thoát luật nhân quả về việc “vọng ngữ”.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.
  Con cầu nguyện cho dịch bệnh Covid 19 sớm được tiêu trừ.
  Om mani padme hum!

  • Nguyên Thành
   Nguyên Thành says:

   Vậy là Thích Nhật Từ dấu đầu lòi đuôi, hở sườn trong mâu thuẩn của chính mình luận kiến! Trò phân tích tốt!

 56. Mật Tường Vi says:

  Kính bạch Thầy,
  Con đã đọc bài này rồi ạ. Con hoan hỷ tán thán công hạnh của vị Thầy đã tác pháp chiếu quang đến luận điểm tà kiến của thượng tọa tiến sỹ Thích Nhật Từ về thần chú. Qua những luận giải sắc bén dựa theo quan kiến đạo Phật của Thầy, con đã thấy rõ sự cuồng ngôn, vọng ngữ và tự lý lập ngôn của ông Thích Nhật Từ, cho rằng “thần chú” chỉ là để rèn luyện chánh niệm, cho rằng “thần chú” của đạo Phật là vay mượn của Bà la môn giáo. Đây chính là những phỉ báng trầm trọng tấm lòng từ bi và trí tuệ của chư Phật, Bồ Tát. Sự bất nhất trong những lập luận, giảng giải của ông Thích Nhật Từ trong nhiều video khác nhau cũng lý giải cho sự lươn lẹo trong phát ngôn, “đứng núi này trông núi nọ” trong tư duy. Thật đáng buồn cho một vị thượng tọa, tiến sỹ Phật học! Con cảm ơn tạ ơn Thầy đã cho con càng hiểu rõ hơn sự vi diệu của “thần chú”, và với hình ảnh vị thượng tọa Thích Nhật Từ cho con càng thấm thía câu nói “Chiếc áo không làm nên thầy tu”.
  Con thành tâm cầu nguyện Thầy sức khỏe trường thọ và thân tâm an tịnh!
  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh có đức tính khiêm tốn và ý thức hổ thẹn!
  Con cầu nguyện dịch bệnh Covid-19 sớm được tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum.

 57. Admin
  Mật Diệu Hằng says:

  Kính bạch Thầy!
  Con hoan hỷ tán thán công hạnh, trí tuệ và bồ đề tâm của vị Thầy đã tác pháp chiếu quang cho thượng tọa Thích Nhật Từ về những quan điểm tà kiến của ông ấy đối với thần chú.
  Thực sự con không thể hiểu được tại sao một vị thượng tọa lại phát ngôn tiền hậu bất nhất, lập luận phi logic và ngang ngược như vậy. Khi thượng tọa Thích Nhật Từ cho rằng “công năng của thần chú là rèn luyện chánh niệm” rồi lại phủ nhận thần chú không phải của đạo Phật, vay mượn từ đạo Bà La Môn. Trong khi đó chỉ có đạo Phật mới có chánh niệm, một trong bát chánh đạo, là con đường giúp hành giả thoát luân hồi sinh tử như đức Phật đã chỉ ra trong Tứ Diệu Đế.
  Hơn nữa, trong cả bài nói, thượng tọa Thích Nhật Từ không đưa ra được luận cứ, luận chứng hay trích dẫn kinh điển nào chỉ ra rằng thần chú không thuộc đạo Phật, chỉ thấy mỗi mình thượng tọa tự ý lập ngôn, xảo biện để bảo vệ luận điểm tà kiến của mình. Điều tệ hại hơn, đạo Phật là hành trình giác ngộ, là con đường tĩnh thức mà lại “mượn thần chú” từ đạo Bà La Môn để “rèn luyện chánh niệm” thì thật là phỉ báng đức Phật, phỉ báng đạo Phật. Con thực sự không hiểu khi khoác chiếc áo cà sa với bao nhiêu đặc quyền, đặc lợi do Phật pháp mang lại, do hữu tình cúng thí, thượng tọa Thích Nhật Từ có bao giờ sự soi mình để biết hổ thẹn với vai trò sứ giả Như Lai không?
  Con cảm tạ ơn Thầy đã viết bài tác pháp chiếu quang để con thấy rõ ánh sáng chánh kiến Phật đà và trân quý, dũng mãnh, tinh tấn trên hành trình giác ngộ.
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và trường thọ của Thầy vì đạo nghiệp hoằng dương chánh pháp.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh có đức khiêm tốn và ý thức hổ thẹn.
  Cầu nguyện nạn dịch covid 19 nhanh chóng tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum.

 58. Mật Đức says:

  Kính Bạch Thầy.
  Con hoan hỷ khi đọc được bài viết này.
  Con hoan hỷ tán thán công hạnh của vị Thầy đã từ bi đưa ra những quan kiến , đầy đủ luận chứng, luận cứ sắc bén minh định giá trị vô song từ thần chú của Đức Phật mang lại.
  Qua đó cũng chỉ ra sự cuồn ngôn vọng ngữ tự tin theo tâm ý mình mà phỉ báng chánh pháp ,chia rẽ tăng đoàn của thượng tọa, tiến sĩ Thích Nhật Từ.
  Mong rằng tiến sĩ Thích Nhật Từ còn sót một ít gia tài tàm quý nên hồi quan tự kỷ đừng gieo thêm ác nghiệp đầu độc chúng sanh vô tội.
  Luật tắc nhân quả không chừa một ai dù đó có là đầu tròn áo vuông thượng tọa hay tiến sĩ.
  Con xin thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của vị Thầy vì lợi lạc của chúng sanh.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.
  Cầu nguyện cho dịch bệnh covid-19 sớm được tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum.

 59. Mật Ba says:

  Kính bạch Thầy!
  Con cảm tạ Thầy từ bi sách tấn con ạ.
  Om mani padme hum!

 60. Mật Thuận Liên says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc xong bài viết của Thầy rồi ạ.
  Con hoan hỷ với thiện hạnh đối luận của Thầy dành cho vị Thượng tọa tiến sĩ Thích Nhật Từ. Qua bài viết con hiểu rằng vị ấy tuy chức vị cao ở chùa lớn nhưng lại cuồng ngôn vọng ngữ đi trái lại lời Phật dạy ” khi chưa đắc thánh quả thì không nên tự tin vào tâm ý của mình”. Thần chú là bản tâm là đại nguyện của ngài Quán Âm Tứ Thủ vậy mà Thích Nhật Từ đã quy chụp vọng ngữ khi nói thần chú là do vay mượn từ Bà la môn. Chưa kể việc do hiềm khích phản cảm với phái Mật tông mà ngài ấy không từ các thủ đoạn ném đá dấu tay, lập lờ đánh lận von đen và đá xéo phái Mật tông gây ra chia bè phái qua các bài giảng của ngài ấy. Đó là hành động của một kẻ tiểu nhân.
  Con thành tâm cầu nguyện cho Thầy luôn sức khỏe và trụ thế lâu dài vì lợi lạc của tất cả chúng sanh hữu tình.
  Cầu nguyện cho chúng sanh luôn có ý thức tàm quý.
  Cầu nguyện cho đại dịch virus Corona 19 sớm bị tiêu trừ.
  Om mani padme hum.

 61. Mật Huệ Bích (8 tuổi) says:

  Kính Bạch Thầy,

  Con đã đọc hết bài này rồi ạ,

  Con cảm ơn Thầy ạ,

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc chúng sanh,

  Cầu nguyện cho dịch bệnh Corona sớm được tiêu trừ,

  Con cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh,

  Om Mani Padme Hum.

 62. Mật Thanh Ngân says:

  Kính bạch Thầy
  Con đã đọc những lời đối luận của Thầy đối với thượng toạ tiến sĩ Thích Nhật Từ. Từ những khai thị của Thầy con thêm thấu hiểu thần chú cùng công năng và hiệu quả vì diệu khi hành giả thực hành. Qua đây con cũng thấy được sự hàm hồ của tiến sĩ Thích Nhật Từ với những phát ngôn liên tục trong rất nhiều bài giảng. Phải chăng tiến sĩ không ưa hay đố kỵ với ai đó trong Mật thừa khiến cho tiến sĩ bóp méo trái bồ hòn thành vuông. Hay tiến sĩ có tầm nhìn hạn hẹp về Mật thừa với lại sẵn tâm ảnh hưởng bởi tam độc nên tiến sĩ thoả sức phóng tâm ý suy luận mà bỏ qua những thánh ngôn từ những thành tựu giả hay những bậc chân tu.
  Con xin tán thán công hạnh của vị Thầy đã tác pháp soi sáng khiến cho chúng sanh hữu tình lìa mê về giác.
  Con cầu nguyện cho Thầy sức khỏe và sự trường thọ vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh.
  Con cầu nguyện cho đại dịch covid 19 sớm được tiêu trừ.
  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sinh luôn tỉnh thức trước tà kiến, tà linh.
  Om Mani Padme Hum.

 63. Mật Bích Thủy. says:

  Kính bạch Thầy !
  Con hoan hỷ được đọc bài tác pháp chiếu quang của vị Thầy đến Thượng Tọa Tiến Sỹ Thích Nhật Từ .
  Con hoan hỷ tán thán vị Thầy với những luận giải sâu sắc theo thánh giáo lượng nhà Phật đã chỉ ra những lập luận sai lầm cho sự lộng ngôn ,vọng ngữ của TT tiến sỹ Thích Nhật Từ về việc ông ta cho rằng : ” Thần chú là Đạo Phật vay mượn của bà la môn giáo ,rồi thần chú là tà niệm là phương tiện để đạt chánh niệm ” .Với sự khẳng định vô căn cứ này Thượng Tọa thích Nhật Từ đã rơi vào lỗi phỉ báng giáo pháp đại thừa ,phỉ báng Đức Phật và các bậc Thánh Chúng .Vì vậy Đức Phật đã dạy ” Tin ta mà không hiểu ta là phỉ báng Ta vậy ” như vậy ông Thích Nhật Từ lẽ nào mang danh Thượng Tọa là người học cao hiểu rộng mà sao không nằm lòng giáo lý cơ bản của Nhà Phật, không biết rằng công năng thần chú của Đạo phật mang lại hiệu vô song thì cớ gì mà Thượng Tọa lại cho rằng hành giả Đạo Phật lại đi niệm thần chú tà niệm của bà la môn .
  Con xin cảm tạ ơn Thầy .Con xin thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức trong mọi trạng thái giác ngộ.
  Cầu nguyện cho dịch bệnh vị rút corona sớm được tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum !

 64. Mật Tuyết Hoa says:

  Kính bạch Thầy,
  Con hoan hỷ được đọc bài này.
  Con hoan hỷ tán thán công hạnh của vị Thầy đã từ bi bi tác pháp chiếu quang đến những cuồng ngôn lộng ngữ vô căn cứ của thượng tọa Thích Nhật Từ. Ờ đời sống thế sự còn phân chia rõ ràng chuyên môn từng lĩnh vực để những ai làm việc trong lĩnh vực ấy sẽ chuyên sâu hơn, xử lý tốt hơn so với việc biết nhiều nhưng hời hợt. Còn trong tu tập, Đức Phật đã từ bi tạo ra đến 84.000 pháp môn để phù hợp với căn cơ của chúng sanh. Tuy nhiên, dù có nhiều pháp môn nhưng Đức Phật vẫn khẳng định tất cả đều chỉ có một vị đó là “vị giải thoát”. Thế mà trước những giá trị vô song từ Mật Chú mang lại, thượng tọa Thích Nhật Từ lại “tự tin vào tâm ý mình” mà “dìm hàng” Mật thừa, gây hiểu lầm, gieo tà kiến về Thần chú trong khi bản thân thì khư khư với Đạo Phật gốc. Con cầu nguyện cho thượng tọa Thích Nhật Từ sẽ sớm “biết đủ” mà dè chừng trước luật tắc nhân quả từ khẩu nghiệp của bản thân vì “Lời nói phải có mục đích và ý nghĩa của nó, dù là lời chân thật nhưng không có mục đích đem lại lợi ích cho ai, thì đó cũng chỉ là lời nói nhảm, vô dụng”. Con cám ơn vị Thầy đã viết bài.
  Con thành tâm cầu nguyện vị Thầy mạnh khỏe, thân tâm thanh tịnh, trụ thế dài lâu vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.
  Cầu nguyện đại dịch Covid 19 sớm được tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum.

 65. Mật Hạnh Dung says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài viết tác pháp chiếu quang của vị Thầy tới TT Thích Nhật Từ. Thêm một lần nữa con nhận thấy “vọng ngữ, lộng ngôn, cuồng trí” có lẽ đã trở thành thương hiệu của TT Thích Nhật Từ. Việc ông Nhật Từ khẳng định công năng thần chú chẳng qua là một phương tiện rèn luyện chánh niệm, trong khi cũng chính ông là người khẳng định rằng Đạo Phật vay mượn của Bà la môn giáo 6000 câu thần chú, Bà la môn là ngoại đạo nên không thể có chánh niệm (suy ra thần chú không thể có chánh niệm). Như vậy lập luận của ông vẫn tiền hậu bất nhất, chân nam đá chân chiêu như ngày nào. Một tiến sĩ dù ở phương diện học thuật nào thì chí ít cũng phải có tư duy khoa học biện chứng, không thể mâu thuẫn, trước nói rằng đúng mà sau nói thành sai như vậy. Chỉ thế thôi ông Thích Nhật Từ đã không đủ tư cách đứng trên luận trường. Bài viết của vị Thầy đã luận giảng rất rõ công năng diệu dụng của thần chú dựa trên nền tảng Thánh giáo lượng, thần chú không phải chỉ là phương tiện thực hành chánh niệm mà hàm tích trong đó Bát chánh đạo. Ông Thích Nhật Từ không biết nên “ dựa cột mà nghe” hoặc chuyên tâm vào đạo Phật nguyên chất của ông có lẽ tốt hơn. Còn những phát ngôn của ông, chẳng dựa trên luận cứ, luận chứng Phật môn, chẳng vì lợi ích của chúng sanh mà chỉ dựa trên lòng dạ hẹp hòi của bản thân, vì tư lợi cá nhân mà không màng vận mệnh tâm linh của chúng sanh thì nói bao nhiêu cũng chỉ là những lời nói nhảm, vô dụng mà thôi.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giảng. Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của vị Thầy vì đạo nghiệp hoằng dương chánh pháp.
  Cầu nguyện chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ. Cầu nguyện đại dịch Covid 19 sớm được tiêu trừ. Om mani padme hum.

 66. Mật Tấn Giác says:

  Kính bạch Thầy!
  Con hoan hỷ tán thán công hạnh và trí tuệ của vị Thầy đã tác pháp pháp chiếu quang cho thượng tọa, tiến sỹ Thích Nhật Từ về luận điểm tà kiến về thần chú. Bằng luận giải sâu sắc và luận chứng luận cứ từ Thánh giáo lượng, vị Thầy đã chỉ ra những quan kiến sai lầm của thượng tọa TNT khi tự ý lập ngôn cho rằng thần chú chỉ là phương tiện để rèn luyện “chánh niệm” và thần chú đạo Phật là vay mượn của đạo Bà la môn. Thượng tọa nhận mình là Bồ tát giới tử, là người lối gót Như Lai như lại đi ngược lời dạy của đức Phật, phỉ báng lòng từ bi vô hạn của chư Phật và chư Bồ tát, Thánh tăng. Đồng thời, qua những phân tích làm rõ của vị Thầy dựa trên nền tảng quan kiến Phật đà con đã thấy rõ bộ mặt phê bình giáo pháp, khích bác tông phái khác, chia rẽ tăng đoàn. Chẳng nhẽ chỉ có “đạo Phật nguyên chất” của thượng tọa TNT mới là chân chính, là “chính phái”, những gì thượng tọa nói, làm mới là “khuôn vàng, thước ngọc” cho đạo chúng trong khi nó xuất phát từ tư duy tà kiến, bất nhất trước sau, chia rẽ hòa hợp tăng đoàn thậm chí đi ngược lại lời Phật dạy!?
  Con cảm tạ vị Thầy đã không dừng nghỉ việc dương cao ngọn cờ chánh pháp, tác pháp chiếu quang cho chúng sanh hữu tình giúp họ lìa mê, về giác. Giúp con nhận ra dù có là thượng tọa, tiến sỹ, trụ trì, khoác áo cà sa… cũng không phản ánh trình độ tâm linh, đạo hạnh của họ, cũng không thể che đậy hết sự “đạo đức giả”.
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của vị Thầy vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh hữu tình.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ. Cầu nguyện đại dịch Covid-19 sớm được tiêu trừ. OM MANI PADME HUM

 67. Mật Phê Rô says:

  Kính bạch Thầy;
  Con hoan hỷ tán thán công hạnh vị Thầy đã tác pháp chiếu quang đến thượng tọa Thích Nhật Từ vì những luận điểm tà kiến mà ngài thượng tọa đã giảng nói về thần chú.
  Qua những luận điểm mà Thầy đã trích dẫn rõ ràng trong bài viết, con cầu nguyện cho ngài tiến sĩ Thích Nhật Từ sẽ tàm quý mà rút lại bài giảng tà kiến này tránh gieo nhân xấu làm hại bản thân và chúng sanh trong tương lai.
  Con cảm ơn Thầy đã viết bài.
  Con cầu nguyện Thầy Cô sức khỏe, trường thọ vì đại nghiệp phổ truyền Yoga Thanh Trí, làm lợi lạc tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện dịch bệnh corona sớm được tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum!

 68. Mật Huệ Liên says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã hoan hỷ tán thán công hạnh vị Thầy đã từ bi tác pháp chiếu quang, nương theo thánh giáo lượng nhà Phật để chỉ ra sai lầm của sự lộng ngôn vọng ngữ của TS Thích Nhật Từ.
  Ông ta cho rằng: “Thần chú là Đạo Phật vay mượn của bà la môn giáo, thần chú là tà niệm là phương tiện để đạt chánh niệm”. TS Thích Nhật Từ dù không theo Mật thừa nhưng tự vin vào tâm ý của mình để ” dìm hàng”, “đá xéo” Mật thừa khiến người nghe hiểu sai về thần chú.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã viết bài khai thị cho chúng con và chúng sanh.
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trụ thế lâu dài của Thầy Cô vì đạo nghiệp hoằng dương chánh pháp.
  Hy vọng Ts Thích Nhật Từ sớm nhận ra mà dừng lại những hành động tạo nghiệp xấu cho mình.
  Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Cầu nguyện đại dịch Covid19 sớm được tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum.

 69. Mật Hoa Pháp ( 9 tuổi ) says:

  Kính Bạch Thầy.
  Con Mật Hoa Pháp đã đọc xong bài này rồi ạ!
  Con cầu nguyện cho dịch bệnh Corona sớm được tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum.

 70. Mật Mai says:

  Kính Bạch Thầy !
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.
  Con hoan hỷ tán thán công hạnh , bồ đề tâm của vị Thầy đã tác pháp chiếu quang cho thượng tọa Thích Nhật Từ về luận điểm tà kiến về thần chú . Với những luận cứ ,luận chứng mà từ Thánh giáo lượng mà vị Thầy đã chỉ ra những điểm sai mà thượng tọa Thích Nhật Từ tự ý lập ngôn là thần chú chỉ là phương tiện để chánh niệm và thần chú đạo Phật là vay mượn của đạo bà la môn, thượng tọa Thích Nhật Từ không rành gì về Kim Cang Thừa mà dám bàn luận, thượng tọa đắc thqngr quả chưa mà dám tự tin vào tâm ý của mình, rơi vào lỗi phê bình giáo pháp.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc chúng sanh
  Cầu nguyện cho dịch bệnh Covid 19sớm được tiêu trừ. Om Mani Padme Hum!

 71. Nguyễn Cát says:

  Kính bạch Thầy!
  Con hoan hỷ tán thán công hạnh Bồ đề, trí huệ của vị Thầy đã phản biện những tà luận sai lệch của thượng tọa Thích Nhật Từ (TNT) về Thần chú, đồng thời từ bi giảng luận cho thượng tọa cũng như chúng con, chúng sanh được hiểu đúng bản chất và công năng vi diệu của Thần chú bằng những y cứ xác đáng từ kinh, mật điển, từ lời dạy của các bậc Thành tựu giả.
  Thực ra với những scandal quá nặng nề cùng biết bao thị phi PR cho thượng tọa trong thời gian qua, bản thân con và không ít đạo hữu trong cộng đồng Phật tử cả nước đã quá chán ngán và mất niềm tin với đam mê tám chuyện bất tận của thượng tọa trong những bài giảng mang tiếng “thuyết pháp” của mình. Từ những chủ đề rất “đời” như tình yêu, hôn nhân, gia đình, ẩm thực, tư vấn giáo dục… cho đến chính trị… (mà Đức Thế Tôn gọi là “súc sanh luận” trong kinh Trung A Hàm – phẩm 15) thượng tọa đã chẳng “buông tha” cho thể loại nào thì làm sao lại thiếu được chủ đề khích bác, đá xéo tông phái, dìm hàng cư sĩ… vốn là sở trường bao năm qua của thượng tọa. Qua những bài đối luận ngút ngàn chánh kiến của Thầy trò Mật Gia Song Nguyễn cho thượng tọa TNT từ năm 2017 đến nay, chúng con, những bạn đọc khắp nơi trên đất nước này đã không còn xa lạ với sự cuồng ngôn, cuồng trí, loạn ngữ của vị tiến sĩ Triết học “xấu hay làm tốt, dốt hay nói chữ” này. Mà nghĩ cũng lạ, ở đời người ta có làm loạn đến đâu, bất chấp thủ đoạn đến đâu cũng còn chừa cho mình một đường lui sau này để giữ lại chút “hư danh” cho những năm cuối đời, nhưng thượng tọa thì không, dường như trong từ điển cuộc đời của thượng tọa chưa bao giờ có tồn tại hai khái niệm “tàm, quý”!
  “Nghi thức Trì chú Đại bi, chú Dược sư & niệm Phật A Di Đà” do “sa môn” TNT biên soạn vẫn được xuất bản và rao bán mỗi ngày dù cho những phát ngôn bất hủ phỷ báng Thần chú, phủ nhận Đức A Mi Đà và cõi giới Tây Phương Cực lạc của Ngài vẫn còn đó theo thượng tọa tháng năm trên những hội trường diễn thuyết. Không biết thượng tọa tự vả mình nhiều lần như vậy có đau không, nhưng con thấy đau lắm, đau giùm cho sự tê liệt dây thần kinh xấu hỗ bao năm qua của thượng tọa! Nhưng con cũng thấy tội nghiệp lắm cho thượng tọa, cứ mãi mình mình vùng vẫy nơi “ao làng” ô trược bao năm qua trong khi những đối tượng may mắn được thượng tọa “chiếu cố” đã vươn mình ra biển lớn mênh mông từ thuở nào. Cầu nguyện cho thượng tọa TNT có được sức khỏe thể chất và tinh thần minh mẫn hơn để sớm chữa lành dây thần kinh thức ngộ của mình.
  Con cầu nguyện vị Thầy khỏe mạnh và trường thọ vì đạo nghiệp phổ truyền chánh Pháp.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh đóng cảnh cửa vào các cõi giới thấp. Cầu nguyện cho ngọn đuốc trí tuệ được thắp sáng muôn nơi.
  Cầu nguyện cho đại dịch covid 19 nhanh chóng được tiêu trừ.
  Om Mani Pad Me Hum.

 72. Mật Hồng Tuyến says:

  Kính bạch Thầy,
  Con đã đọc bài này rồi ạ. Con hoan hỷ tán thán công hạnh tác pháp chiếu quang, phản bác sự lộng ngôn, vọng ngữ cho rằng “công năng của thần chú là rèn luyện chánh niệm” của tiến sĩ triết học Thích Nhật Từ. Trước tiên, chưa cần luận bàn sâu về quan điểm lệch quỹ đạo chánh pháp này, chúng con cũng dễ dàng thấy được sự mâu thuận nội tại ngay trong luận điểm của vị tiến sĩ này. Bởi vì lúc thì vị này khẳng định là đọc tụng thần chú là phương tiện để rèn luyện “chánh niệm”. Lúc thì lại nói rằng đạo Phật vay mượn thần chú của Bà la môn. Trong khi Bà la môn là ngoại đạo, tà kiến theo quan kiến nhà Phật vì thế họ không thể có được chánh niệm. Vậy thì làm sao đọc thần chú “sở hữu” của Bà la môn có thể rèn luyện chánh niệm được? Sự trước sau bất nhất trong giảng luận cùng một vấn đề của vị tiến sĩ này làm con nhớ đến một loài mang đặc tính tâm trí luôn xáo động.
  Kính bạch Thầy,
  Con hoan hỷ cảm tạ ơn Thầy đã từ bi minh định, luận giải theo Thánh giáo lượng để giúp chúng con hiểu thấu đáo hơn về công năng của thần chú. Cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện cho đại dịch Covid19 sớm được tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum.

 73. Mật Phước says:

  Kính Bạch Thầy
  Con xin tán thán công hạnh “Tác pháp chiếu quang của vị Thầy, đã luận giải theo “Thánh giáo lượng” chỉ ra điểm sai lầm của thượng tọa tiến sĩ Thích Nhật Từ.
  Qua đó con có một học đắt giá rằng; một lỗi lầm to lớn đối với người tu là tin theo tâm ý của mình để nói và viết, điều mà Đức Phật đã khuyến cáo trong kinh 42 chương rằng :”Này các tỳ kheo, các ông đừng tin theo tâm ý của mình ! Tâm ý của mình không đáng tin cậy ! Trừ phi đắc thánh quả A la hán mới được tin vào tâm ý của mình”. Do vậy, không nói thì thôi, còn nói ra thì chắn chắc sẽ được “khẳng định luôn” trước các bậc trí giả ; bởi sai lầm của một người mang danh là “triết học” nhưng lại không có “triết lý” mà dám quả quyết công năng thần chú chỉ đem đến “chánh niệm” (ngoài lĩnh vực của mình) thì thật cuồng ngôn, loạn ngữ ; điều này đã thổ lộ rõ tâm trí ác cảm của ngài TNT với Mật thừa, mang tâm thái “vu vạ” khi sai sử bởi tam độc (tham, sân, si) trong những luận điểm tiền hậu bất nhất.
  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của vị Thầy, vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện cho dịch bệnh Covid 19 sớm tiêu trừ.
  Cầu mong tất cả chúng sanh tĩnh thức với trạng thái giác ngộ.
  Om Mani Padme Hum.

 74. Mật Huệ Pháp
  Mật Huệ Pháp says:

  Mô Phật
  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc bài đối luận của Thầy phản bác luận điểm của thượng toạ tiến sĩ Thích Nhật Từ rồi ạ. Xem ra chỉ một lời phát biểu của vị thượng toạ này đã đủ nói lên tâm ý của vị ấy ra sao. Đọc những luận giải của Thầy về công năng và giá trị vô song của thần chú nói chung và thần chú Mani nói riêng, con thật sự bải hoải khi nhìn lại nhận xét của vị TT này, tựa như chú ếch con ngồi dưới đáy giếng ngửa đầu nhìn lên bầu trời và kết luận rằng bầu trời chỉ to, rộng bằng miệng giếng! Trong khi đức Phật, thánh chúng và các bậc cao tăng thạc đức như Trần Huyền Trang, Hám Sơn, Hư Vân, Tuyên Hoá… đều ngợi ca sự vĩ đại của thần chú Mật Thừa thì duy có TT Thích Nhật Từ “một mình một ngựa” đưa ra kết luận xanh rờn “thần chú chỉ là phương tiện rèn chánh niệm”. Nếu như trước kia TT chỉ đưa ra những “cải lùi” “cười rơi nước mắt” trong phạm vi đạo Phật “nguyên chất” của mình thì giờ đây, có vẻ TT lại muốn “bơi” ra biển lớn, nâng cao hình ảnh bản thân, ra vẻ hiểu biết bằng cách dài tay sang cánh cửa Mật Thừa. Đáng tiếc, với hiểu biết cạn cợt về Kim cương thừa, cùng với tâm ý chủ quan của mình, luận điểm của TT đã bị bẻ gẫy không thương tiếc thông qua bài đối luận với những luận cứ, luận chứng sắc bén mà Thầy đã đưa ra. Con thấy kì lạ bởi không hiểu vị TT này có “thâm thù” gì với Kim cương thừa hay không mà trong nhiều bài giảng của mình luôn “dìm hàng” Đại thừa nói chung và Kim cương thừa nói riêng. Phải chăng những bài giảng, bài phát biểu nhuốm mùi tà kiến hay thủ đoạn trục lợi trên sự cả tin của đồ chúng của TT đều bị bóc mẽ, vạch trần bởi trí huệ vô ngại của vị Đạo sư cư sĩ Kim cương thừa trong thời gian qua? Con xin hoan hỷ tán thán công hạnh và trí tuệ của vị Thầy vì lợi ích và hạnh phúc của chúng sanh mà tác pháp chiếu quang không ngừng nghỉ, giúp chúng sanh phân biệt được chánh-tà, hư-nguỵ, để không bị trí xảo biện mê hoặc mà bước lầm vào đường tà, mãi bị cuốn theo vòng xoáy luân hồi.

  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của vị Thầy vì lợi lạc của chúng sanh
  Cầu nguyện chúng sanh có đức tính khiêm tốn và ý thức hổ thẹn
  Cầu nguyện đại dịch Covid-19 sớm bị tiêu trừ
  Om Ah Hum

 75. Kính bạch Thầy!
  Con cảm ơn thầy rất nhiều, bài viết đã khai thông được nỗi lòng của con!
  Kính chúc bạch Thày sức khoẻ!

  Trịnh Thị My

 76. HÀ Thị Nguyệt says:

  Kính Bạch Thầy
  Con hoan hỷ đọc bài viết. Con xin tán thán công hạnh của vị Thầy trong việc minh định giá trị vô song mà câu thần chú của chư phật mang lại. Bài viết cũng chỉ ra được những luận điểm sai lệch của thượng toạ Thích Nhật Từ trong khi giảng giải. Con cảm ơn tấm lòng bồ đề tâm của Thầy đối với chúng sanh mà giải thích cho chúng con hiểu được lợi ích từ câu thần chú của chư Phật
  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc chúng sanh
  Con cầu nguyện cho chúng sanh hạnh phúc thành tựu Phật tánh
  Cầu nguyện cho dịch covid19 sớm tiêu trừ
  Om mani padme hum

 77. Mật Ly says:

  Kính Bạch Thầy
  Con hoan hỷ tán thán công hạnh vị Thầy đã từ bi, tác pháp chiếu quang thượng tọa Thích Nhật Từ theo thánh giáo lượng,chỉ ra sai lầm,tự ý lập ngôn của thượng tọa nói thần chú là phương tiện chánh niệm,thần chú đạo Phật vay mượn ba la môn , ts Thích Nhật Từ gây hậu quả nghiêm trọng,làm cho chúng sanh hiểu nhầm thần chú,luật nhân quả không sai chạy một ai,ông thượng tọa mau chóng tỉnh ngộ
  Cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ vị Thầy,vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện cho dịch bệnh Covid 19 sớm được tiêu trừ .
  Om mani padme hum

 78. Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài đối luận của Thầy cho thượng tọa tiến sĩ Thích Nhật Từ lần thứ 5 rồi ạ. Qua những luận giải của vị Thầy giúp cho con thấy được những sai lầm căn bản nghiêm trọng của tiến sĩ Thích Nhật Từ. Ông ấy cho rằng thần chú thuộc đạo Bà la môn, thần chú là tà niệm. Điều này cho thấy ông Thích Nhật Từ đang sổ súy cho tà kiến, phá hoại chánh pháp. Con mong ông ấy sớm quán xét lại bản thân mình. Con hoan hỷ tán thán công hạnh, trí tuệ và Bồ đề tâm của vị Thầy đã tác pháp chiếu quang, giúp cho chúng sanh thấy được hành trạng của người khoác chiếc áo cà sa.

  Con thành tâm cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì đạo nghiệp hoằng dương chánh pháp.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.
  Cầu nguyện đại dịch Covid-19 sớm được tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum.

 79. Mật Huệ Pháp
  Mật Huệ Pháp says:

  Mô Phật
  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi sách tấn con ạ.
  Om Mani Padme Hum

 80. Mật Chánh Cần says:

  Kính bạch Thầy.
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.
  Con xin tán thán công hạnh trí tuệ của vị Thầy đã viết bài chỉ thẳng những quan điểm lệch lạc
  của ông Thích Nhật Từ giúp chúng sanh thấy được bộ mặt thật của ông Thích Nhật Từ là người tu Phật nhưng lại phê bình giáo pháp, chia rẽ tăng đoàn, tự ý lập ngôn.
  Con mong rằng chúng sanh sẽ không tin lầm vào những lời nói tà kiến của ông Thích Nhật Từ.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện cho bệnh dịch Corona sớm được tiêu trừ.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum!

 81. Mật Diễm says:

  Kính bạch Thầy.
  Con hoan hỷ khi đọc bài viết này.
  Con xin tán thán công hạnh trí tuệ của vị Thầy đã tác pháp chiếu quang đến thượng tọa Thích Nhật Từ với những điểm sai lệch trầm trọng, vọng ngôn, cuồng ngữ, thự tin vào tâm ý của mình khi cho rằng công năng thần chú là để rền luyện chánh niệm. Bằng những luận chứng luận cứ nhà phật vị Thầy đã chỉ ra như ngọn đuốt chánh kiến soi sáng làm cho chiến mặt nạ phi đạo của thượng tọa Thích Nhật Từ dần hiểu lộ bản chất là người mang sứ mệnh như lai nhưng làm điều tà vạy phỉ báng chánh pháp ,chủ quan tin vào tâm ý của mình, xuyên tạc dùng thủ đoạn dìm hàng tông môn khác ” lập lờ đánh lận con đen” trong lúc thuyết giảng gieo rắc tà gây căn trở những người mang chí nguyện giải thoát thì con tin chắc rằng luật nhân quả không bao giờ sai với bất kỳ ai.
  Con  cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ vị Thầy vì lợi lạc chúng sanh. 
  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.
  Cầu nguyện cho bệnh dịch corona sớm được tiêu trừ.
  OM AH HUM.  

 82. Mật Thúy says:

  Kính Bạch Thầy .
  Con đã đọc xong bài này rồi ạ.
  Con rất hoan hỉ với công hạnh tát pháp chiếu quang của vị Thầy dành cho thượng tọa Thích Nhật Từ , con cảm tạ ơn Thầy đã phân tích cho chúng con hiểu được thần chú là bản tâm của chư Phật hành giả thực hành hằng ngày sẽ kết nối với vị Thầy và cổi với phù thấng vậy là thượng tọa Thích Nhật Từ là tự ý lập ngôn nói thần chú là vậy mượn của bà la môn tôi cầu nguyện cho thượng tọa sớm ngày tỉnh thức . Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của vị Thầy vì lợi lạc của chúng sanh con cầu nguyện cho vi khuẩn corona xóm ngày được tiêu trừ Om Ah Hùm

 83. Mật Đăng Tâm says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài này rồi ạ. Con hoan hỷ tán thán công hạnh và bồ đề tâm của vị Thầy bằng những luận chứng, luận cứ rõ ràng đã tác pháp chiếu quang cho thượng tọa tiến sỹ Thích Nhật Từ về những luận kiến điên đảo, trước sau bất nhất của ngài ấy về thần chú.
  Chúng con không còn xa lạ gì ngài Thích Nhật Từ, nhân vật của ghế nóng nhiều lần cuồng ngôn loạn ngữ. Một tiến sỹ triết học được cấp bằng bởi trường đời, tác giả sáng tác ra “Đạo Phật nguyên chất” khiến người đọc choáng váng trước sự loạn trí của ngài thì sao đủ tư cách để lạm bàn về thần chú, là bản tâm của chư Phật, chư đại Bồ tát. Lúc trước ngài Thích Nhật Từ nói rằng, thần chú Đạo Phật vay mượn từ Bà la môn giáo rồi sau lại nói là cách để thực hành chánh niệm. Con hiểu rằng, riêng về điểm này ngài Thích Nhật Từ đã tự mâu thuẫn trong vòng luẩn quẩn của chính mình bởi nếu đã vay mượn Bà la môn giáo vốn là ngoại đạo tà kiến thì không thể có chánh niệm. Theo tri kiến của ngài Nhật Từ, niệm, đọc, tụng thần chú để đạt chánh niệm thì chẳng khác nào ngài ấy đã phỉ báng Đức Phật và các bậc Bồ tát bởi Đức Phật đã xác quyết “cả những hàng đại Bồ tát cũng trì niệm thần chú”, vậy lẽ nào ngài Nhật Từ ngầm khẳng định các bậc đại Bồ tát chưa đạt chánh niệm sao? Có lẽ vậy mà ngài Nhật Từ không e ngại trước việc hạ thấp, đá xéo tông phái khác. Lẽ nào ngài thượng tọa không hiểu nhân quả, không sợ nhân quả là điều cơ bản mà mỗi người con Phật luôn ghi nhớ để tỉnh thức trong mỗi hành vi thân ngữ tâm. Con cầu nguyện ngài Thích Nhật Từ sẽ kịp quán xét và loại trừ lỗi lầm của mình. Con cảm tạ ơn Thầy đã viết bài cho chúng con,chúng sanh được lợi lạc.
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của vị Thầy vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh có một đức tính khiêm tốn và ý thức hổ thẹn.
  Cầu nguyện nạn dịch Covid sớm được tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum

 84. Mật Tuyết Hoa says:

  Kính bạch Thầy,
  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi sách tấn.
  Con thành tâm cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ đến vị Thầy vì lợi lạc chúng sanh.
  Om Mani Padme Hum.

 85. Mật Tú Viên says:

  Kính bạch Thầy!

  Con Mật Tú Viên đã đọc bài viết này của vị Thầy rồi ạ. Con xin tán thán công hạnh tác pháp chiếu quang của vị Thầy đối với những luận điệu tà kiến của thượng tọa Thích Nhật Từ. Đồng thời, nhờ bài Pháp của Thầy, chúng con được hiểu những công năng vi diệu của thần chú.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã khai thị cho chúng con.

  Con thành tâm cầu nguyện vị Thầy nhiều sức khỏe, thân tâm an tịnh và trường thọ vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái Giác ngộ.

  Cầu nguyện đại dịch Covid 19 sớm được tiêu trừ.

  Om Mani Padme Hum.

 86. Mật Khả Phúc says:

  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết này ạ.
  Con hoan hỷ tán thán công hạnh, trí huệ và Bồ đề tâm của vị Thầy đã luận giải theo thánh giáo lượng nhà Phật, tác pháp chiếu quang chỉ ra những lỗi sai trầm trọng, lộng ngôn, vọng ngữ, cuồng trí của Thượng toạ Thích Nhật Từ về thần chú. Một tiến sĩ thượng toạ nhưng lại hay đưa ra quan điểm bài giảng này lại mâu thuẫn với ý của bài giảng khác, không logic thì đủ thấy trình độ, sự hiểu biết nông cạn và không đáng tin cậy của cả người giảng và các bài giảng. Ngoài ra, ông ta nêu luận điểm “đọc tụng, trì niệm thần chú chẳng qua để rèn luyện chánh niệm” mà không có luận chứng, luận cứ rõ ràng thì chẳng khác nào tự ý lập ngôn tin theo tâm ý của mình mà gieo rắc tà kiến. Vì tâm sân, si, đố kị, lợi ích cá nhân và ác cảm của bản thân mà ông thượng toạ nhiều lần dùng thủ đoạn lập lờ đánh lận con đen, đá xéo thần chú và Mật thừa, làm trái lại với lời Phật dạy, phỉ báng chánh pháp. Con không dám tưởng tượng hậu quả thảm khốc mà thượng toạ sẽ phải gánh chịu hay thượng toạ vô tình quên nhiều “tấm gương” khác đã trải nghiệm. Qua những quan kiến, luận giải sắc bén cùng với luận chứng, luận cứ của vị Thầy, con càng thấy rõ hơn giá trị vô song và công năng vi diệu của thần chú.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe, sự trường thọ của vị Thầy vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho đại dịch Covid 19 sớm được tiêu trừ.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum.

 87. Mật Giác Đăng says:

  Kính Bạch Thầy,

  Con hoan hỷ đọc bài đối luận chặt chẽ, sắc bén với đầy đủ luận cứ, luận chứng của Thầy đối với luận điểm sai lầm của thượng tọa Thích Nhật Từ về thần chú. Thật là một kẻ cuồng ngôn, vọng ngữ, loạn trí khi cho rằng thần chú chỉ là phương tiện để rèn chánh niệm, thần chú là sự vay mượn từ Bà la môn giáo. Trước sau bất nhất, chủ quan phóng tưởng theo tâm ý của mình, công kích, dìm hàng tông phái khác – năm lần bảy lượt chứ không phải một lần, ông thượng tọa này thực sự quá “dũng cảm” không sợ nhân quả. Thật ngán ngẩm thay một tỳ kheo đạo Phật mà lại hủy báng chánh pháp Phật đà, phỉ báng Đức Phật và chư Thánh đức. Con cầu nguyện ông ta sớm dừng ác nghiệp.

  Con xin tán thán công hạnh tác pháp chiếu quang của vị Thầy. Cầu nguyện ánh sáng chánh kiến lan tỏa khắp muôn nơi.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện cho dịch bệnh covid19 sớm được tiêu trừ.

  Cầu nguyện chúng sanh đều tĩnh thức trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum.

 88. Mật Thủy says:

  Kính bạch Thầy!

  Đây đã là bài đối luận thứ 5 của vị Thầy với thượng tọa Thích Nhật Từ kể từ năm 2017 mà đến nay thượng tọa vẫn bặt âm vô tín, dù trên diễn đàn ngài ấy vẫn đều đặn xuất hiện với mọi hình thức PR cho mình. Đó là chưa kể đến hàng loạt bài đối luận của học trò Mật gia Song Nguyễn gửi đến ngài ấy bao năm nay, nhưng ngài vẫn “diễn rất sâu” vai “tôi không hay, tôi không biết” một cách bất chấp. Thậm chí còn bất chấp mọi lời rao giảng do tự mình biên soạn (nói theo tâm ý chủ quan của mình, không trích dẫn, y cứ từ kinh điển); nay nói một đường, mai nói một ngã tùy “tâm trạng” (đá xéo, khích bác tông phái khác vì không đủ khả năng, tri kiến Phật học để đối luận trực diện); bất chấp phủ nhận những gì mình từng khẳng định trước đó mà không hề biết xấu hổ; dài tay sang các tông phái khác để “thể hiện” mình (nhưng càng nói càng khẳng định mình không biết gì).

  Con cảm tạ Thầy đã cho chúng con bài đối luận thứ năm này luận giải về công năng không thể nghĩ bàn của thần chú với những luận chứng, luận cứ, trích dẫn rõ ràng từ kinh điển, giải nghi cho những ai bị “tà trí xảo biện” làm mê lầm và bảo vệ ngọn đuốc chánh pháp.

  Con muốn nhắn gửi đến ngài Thích Nhật Từ rằng, mọi người đã quá chán ngán với những vai diễn đạo đức giả và “làm màu” của ngài rồi. Cầu nguyện cho ngài bớt bận rộn với các “show diễn” để có sức khỏe và thời gian suy ngẫm, sám hối về những lời ngông cuồng, bất chất nhân quả của mình.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc của chúng sanh!
  Cầu nguyện dịch bệnh Covid-19 sớm được tiêu trừ.
  Om mani padme hum!

 89. Mật Đăng Tâm says:

  Kính bạch Thầy!
  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi sách tấn con.
  Om Mani Padme Hum

 90. Mật Đăng Toàn says:

  Kính bạch Thầy, con đã đọc bài viết này rồi ạ, con cảm ơn Thầy. Con cầu nguyện Thầy sức khoẻ và sự trường thọ. Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh. Cầu nguyện đại dịch corona sớm bị tiêu trừ. Om mani padme hum.

 91. Mật Tấn Sơn (Đỗ Trường Giang) says:

  Kính bạch Thầy,
  Con đã đọc bài viết này ạ.
  Con đã hiểu được về khái niệm, công năng của thần chú và kết quả khi dùng thần chú làm phương tiện tu đạo và hành đạo.
  Con cảm tạ ơn Thầy.
  Con cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Cầu nguyện dịch bệnh Covid-19 sớm được tiêu trừ. Om Mani Padme Hum.

 92. Mật Diệu Linh says:

  Kính bạch Thầy.
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.
  Con hoan hỷ tán thán công hạnh, trí tuệ của vị Thầy đã viết bài tác pháp chiếu quang cho thượng toạ Thích Nhật Từ với đầy đủ luận cứ,luận chứng theo Thánh giáo lượng nhà Phật nhằm minh định giá trị không thể nghĩ bàn về câu thần trú của chư Phật, đồng thời Thầy đã chỉ thẳng vào những luận điểm tà kiến, vọng ngôn, lộng ngôn, cuồng trí, tin theo tâm ý mình của thầy Thích Nhật Từ,qua đây giúp cho chúng sanh chánh được sự hiểu lệch lạc về Thần chú của chư Phật mà gieo nhân phỉ báng bởi đức Phật đã dạy ” Tin ta mà không hiểu ta tức là phỉ báng ta” đồng thời Thầy cũng vì từ bi mà giúp cho người ở nhóm tà kiến thấy đó mà hồi quang tự kỷ dừng lại nghiệp bất thiện phỉ báng chánh pháp, chia rẽ tăng đoàn,vọng ngôn cuồng trí .
  Con cầu nguyện cho sức khỏe sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.
  Cầu nguyện bệnh dịch Covid 19 sớm được tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum.

 93. Mật Chánh Tấn says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài này rồi ạ. Con hoan hỷ tán thán công hanh, trí huệ và Bồ đề tâm của vị Thầy khi vị Thầy đã giương cao ngọn cờ chánh kiến, giúp cho chúng sanh hữu duyên không bị lừa dối bởi những lời nói sai lệch quỹ đạo của vị tiến sĩ “thế gian” thượng tọa Thích Nhật Từ.
  Bằng những luận cứ, luận chứng rõ ràng từ lời dạy của Đức Phật, Đại nguyện Quán m Bồ Tát cho tới các vị đại hành giả như ngài Thubten Dhargye Ling, Geshe Achaya Thubten Loden, các vị đại sư hay danh tăng như Hám Sơn, Hư Vân, Tuyên Hóa đều ngợi ca thần chú, khẳng định công năng của thần chú đem lại lợi lạc cho chúng sanh. Vậy mà vị thượng tọa Thích Nhật Từ lại buông lời chủ quan, nói theo tâm ý mình rằng thần chú chỉ để rèn luyện “chánh niệm”. Điều này không chỉ thể hiện sự mâu thuẫn ngay trong luận kiến trước đó của vị thượng tọa này như vị Thầy đã luận giải, mà còn tố cáo sự thiếu xót về tri kiến Phật Pháp của vị ấy. Bởi lẽ thần chú là “bản tâm của chư Phật”, lẽ nào chư Phật chỉ có một “chánh niệm” như thượng tọa Thích Nhật Từ nói. Hơn nữa, thần chú là “bản tâm của chư Phật” mà ở đây vị thượng tọa này dường như ra sức muốn dùng lời lẽ sai lệch quỹ đạo chánh pháp khiến cho chúng sanh nghĩ sai về thần chú. Chẳng lẽ, vị này đang muốn chúng sanh nghĩ sai về bản tâm chư Phật. Vậy thử hỏi vị Thích Nhật Từ này có phải là hành giả đạo Phật hay không hay chỉ là đang “giả mạo” mà lại nói nhiều lời sai lệch quỹ đạo như vậy?!
  Con cảm tạ ơn Thầy đã minh định chánh tà qua bài viết này, giúp cho chúng sanh không bị nhầm lẫn “đồng là vàng”.
  Con thành tâm cầu nguyện cho vị Thầy mạnh khỏe và trụ thế dài lâu vì sự nghiệp hoằng dương chánh pháp.
  Cầu nguyện nạn dịch Covid-19 nhanh chóng chấm dứt.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.
  Om Mani Padame Hum.

 94. Mật Ly says:

  Kính Bạch Thầy.
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.
  Con hoan hỷ tán thán công hạnh vị Thầy đã bồ đề tâm,giảng luận cho chúng hiểu được công năng vi diệu câu thần chú Quán Âm Bồ Tát,chỉ ra sai lầm những lời vọng ngữ của thượng tọa Thích Nhật Từ,tự tin vào tâm ý của mình,gây ra hiểu lầm câu thần chú.
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ vị Thầy,vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện cho dịch bệnh Covid 19 sớm được tiêu trừ .
  Om mani padme hum

 95. Mật Định Châu says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài viết: Phản bác luận điểm của Thượng tọa tiến sĩ Thích Nhật Từ (lần thứ 5): Công năng của thần chú là rèn luyện “chánh niệm” hay là phê bình giáo pháp khích bác tông phái khác, chia rẻ tăng đoàn bằng luận kiến chủ quan phiến diện?
  Con hoan hỷ tán thán công hạnh của vị Thầy đã tác pháp chiếu quang đối với ông Thích Nhật Từ, chỉ ra những luận điểm sai lệch trầm trọng, tự ý lập ngôn của ông Tiến sĩ này nhằm giúp chúng sanh hiểu đúng về thần chú. Mong rằng ông Thích Nhật Từ bớt vọng ngữ để tránh khẩu nghiệp.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã viết bài vì lợi lạc của hữu tình.
  Con cầu nguyện Thầy Cô trụ thế lâu dài vì lợi lạc của chúng sanh.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.
  Cầu nguyện cho dịch covid 19 sớm được tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum

 96. Mật Nhất Nguyên says:

  Kính bạch Thầy,
  Con đã đọc bài này rồi ạ.

  Qua đó con thấy Thích Nhật Từ như một bác sĩ nha khoa mà lại kê toa đau mắt. Không biết ông ấy là ai mà phê phán thần chú trong Kim Cang Thừa (vay mượn từ Bà La Môn giáo, chỉ là phương tiện chánh niệm…), bác bỏ những giáo huấn của các Bậc thánh đức như đã trích dẫn cụ thể trong bài. Ông ấy chỉ có thể im lặng vờ như không biết.

  Qua bài viết con cũng hiểu hơn về công năng của thần chú được khẳng định rõ ràng trong kinh văn như kinh Bát Đại Nhân Giác, Đại Nguyện Quán Thế Âm…Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giải và đầy lùi những tư tưởng sai lầm về thần chú như của Thích Nhật Từ. Cầu nguyện cho ngọn đuốc trí tuệ được tỏa sáng muôn nơi.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của vị Thầy vì sự lợi lạc cho tất cả chúng sanh. Nguyện cho tất cả chúng sanh được thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 97. Mật Hải Như ( 9 tuổi ) says:

  Kính bạch Thầy !
  Con hoan hỷ khi đọc bài viết này ạ .
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy , Cô vì lợi lạc của chúng sanh
  Cầu nguyện cho virus corona sớm được tiêu trừ .
  Om Mani Padme Hum

 98. Mật Thuận Lễ says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đọc xong bài này rồi ạ . Con hoan hỷ tán thán trí huệ và công hạnh của vị Thầy đã tác pháp chiếu quang với những luận điểm tà kiến của thượng toạ Thích Nhật Từ nói về công năng của “Thần chú ” cùng với sự lộng ngôn ,vọng ngữ , và sai lầm đã tự ý theo tâm ý mình cho rằng đọc tụng trì niệm “Thần chú” để rèn luyện Chánh niệm .Qua những điều này đã chứng minh rằng thượng toạ Thích Nhật Từ đã vọng ngữ ,tự ý lộng ngôn không dựa trên nền tảng của Thánh giáo lượng gây ra phỉ bảng Chánh pháp trong khi Thần chú là bản tâm của Chư Phật , Bồ Tát và trong “tâm kinh Bát nhã Ba la mật đa cũng đã khẳng định rõ là đại thần chú , là đại minh chú , là vô thượng chú , là vô đẳng đẳng chú trừ được hết thảy khổ chân thật không hư ” và con ghi nhớ cốt lõi của Chánh niệm là một trong bát Chánh đạo của Đạo Phật . Con cảm tạ ơn Thầy đã cho con hiểu rõ hơn về sự vi diệu của “Thần chú “, và bài tác pháp chiếu quang giúp chúng con và chúng sanh lìa mê về giác .
  Con cầu nguyện cho sức khoẻ vị Thầy vì lợi lạc chúng sanh
  Cầu nguyện đại dịch virus Corona được tiêu trừ
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh
  Om mani padme hum !

 99. Mật Từ says:

  Kính bạch Thầy,
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.
  Con hoan hỷ tán thán công hạnh, trí huệ và bồ đề tâm của Thầy đã tác pháp chiếu quang, luận giải cụ thể về thần chú và công năng của thần chú cho TT Thích Nhật Từ. Có lẽ bất cứ ai đọc được bài luận giảng này của Thầy đều khách quan mà nhận thấy sự khập khiễng giữa hai bên luận thủ, một bên thầy TNT nêu luận điểm hời hợt, mang tính quy chụp và không có bất cứ một luận chứng, luận cứ nào để hỗ trợ cho ý kiến của mình, cũng như bao lần trước đây; trong khi Thầy đã trình bày, lập luận theo thứ tự rõ ràng dựa trên những lời dạy, luận chứng, luận cứ của Đức Phật và các bậc thánh chúng. Hơn nữa, luận điểm của thầy TNT được nêu ra đối với một lĩnh vực mà thầy ấy không chuyên, cũng chưa từng trải nghiệm. Cũng như một người học kinh tế thì làm sao có thể đánh giá được những kiến thức trong lĩnh vực sinh học hay công nghệ thông tin, thậm chí những khái niệm cơ bản họ còn không hiểu. Thầy TNT học về triết học mà chuyên đi giảng về đạo Phật đã là một dấu chấm hỏi to đùng rồi, thầy lại còn dài tay mà phán về Mật thừa, thần chú?! Người bình thường mà mang những gì mình không biết nói với đông đảo quần chúng, tỏ ra rằng mình chuyên nghiệp, hiểu biết, lợi dụng lòng tin của họ thì được gọi là lừa đảo, sẽ bị sự trừng phạt của pháp luật. Có lẽ thầy TNT cảm thấy pháp luật còn khe hở đối với lĩnh vực tâm linh, chưa có điều luật nào khép thầy ấy vào khung tội này nên mặc nhiên tung hoành, cho dù hành vi của thầy ấy còn trắng trợn, với nhiều tình tiết nghiêm trọng, lặp đi lặp lại hơn bất kỳ tên lừa đảo chuyên nghiệp nào. Bản án nhân quả không trừ bất cứ ai, con cầu nguyện thật nhiều chúng sanh đọc được bài viết của Thầy và không bị rơi vào bẫy tà kiến của tà sư.
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh luôn tỉnh thức trong trạng thái giác ngộ.
  Om Mani Padme Hum.

 100. Mật Quảng Lượng says:

  Kính bạch Thầy, con cảm tạ ơn phước Thầy đã từ bi viết bài đối luận tác pháp chiếu quang cho Tiến sĩ Thích Nhật Từ vì lợi lạc của tất cả chúng sinh và đạo nghiệp hoằng dương chánh pháp!
  Bài viết của Thầy với giọng văn mạnh mẽ,đầy đủ luận cứ, luận chứng theo giáo điển giáo pháp đã chỉ rõ những lỗi nghiêm trọng mà Tiến sĩ Thích Nhật Từ mắc phải. Thầy cũng từ bi chỉ ra những công năng diệu dụng của Thần chú.
  Con cầu nguyện tất cả chúng sinh xa lìa mê, quay về giác!
  Con cầu nguyện Thầy Cô thân tâm an lạc và trụ thế lâu dài vì lợi lạc của tất cả chúng sinh!
  Con cầu nguyện đại dịch Covid-19 sớm được tiêu trừ!
  Om Mani Pahme Hum!

  • Mật Khánh Thảo says:

   Kính bạch Thầy!
   Con đã đọc xong bài rồi ạ. Con hoan hỷ tán thán công hạnh, trí tuệ, Bồ đề tâm của vị Thầy đã tác pháp chiếu quang, luận giải về thần chú và công năng của thần chú đến TT Thích Nhật Từ.
   TT Thích Nhật Từ quá lộng ngôn, vọng ngữ, tin vào tâm ý của mình khi chưa đắc thánh quả, là một lỗi lầm to lớn của người tu.
   Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy và Cô vì sự nghiệp hoằng dương Chánh pháp.
   Cầu nguyện tất cả chúng sanh được biết đến bài viết này của vị Thầy để có thể giác ngộ, lìa mê về giác.
   Cầu nguyện dịch bệnh Covid 19 sớm được tiêu trừ.
   Om Mani Padme Hum

 101. Mật Lưu Ly says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.
  Con xin tán thán công hạnh, trí huệ và Bồ đề tâm của vị Thầy đã viết bài tác pháp chiếu quang đến những luận điểm tà kiến của thượng toạ Thích Nhật Từ về thần chú. Bài viết tác pháp chiếu quang của vị Thầy với những luận điểm, luận chứng, luận cứ chặt chẽ được trích từ trong kinh điển đã chỉ ra công năng vi diệu không thể nghĩ bàn của thần chú. Trái ngược lại với sự cuồng ngôn, vọng ngữ, Thích Nhật Từ đã tự ý lập ngôn cho rằng thần chú chẳng qua là phương tiện để rèn luyện “chánh niệm”, ông cho rằng thần chú là vay mượn của Bà la môn giáo. “Chiếc áo không làm nên thầy tu” khi Thích Nhật Từ là một thượng toạ mà lại không nằm lòng giáo lý cơ bản nhà Phật, ông còn rơi vào lỗi phỉ báng giáo pháp Đại thừa, phỉ báng Đức Phật và các bậc Thánh chúng vì Đức Phật đã dạy: “Tin Ta mà không hiểu ta là phỉ báng Ta vậy”. Trong kinh Lời Nói (Tăng Chi 5.198): Đức Phật dạy: “Bậc tuệ tri thức nói một lời phải dựa trên sự thật, không ngụy biện, không lừa dối” và “Lời nói phải có mục đích và ý nghĩa của nó, dù là lời chân thật nhưng không có mục đích đem lại lợi ích cho ai, thì đó cũng chỉ là lời nói nhảm, vô dụng”. Mong rằng thượng toạ Thích Nhật Từ sẽ dừng lại những lời nói sai gây tai hại ảnh hưởng đến chúng sanh không chỉ kiếp này và những kiếp sau.
  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trụ thế của vị Thầy vì lợi lạc chúng sanh.
  Nguyện cho tà linh ám hại bạn đọc chanhtuduy.com sẽ không còn hiệu lực.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Cầu nguyện dịch bệnh Covid 19 sớm được tiêu trừ.
  Om mani padme hum.

 102. Mật Thiệu says:

  Kính bạch Thầy !
  Con đã đọc xong bài này rồi thưa Thầy.
  Con hoan hỷ tán thán công hạnh, trí tuệ và Bồ đề tâm của vị Thầy đã có bài đối luận với thượng tọa Thích Nhật Từ, chỉ ra sự lộng ngôn, vọng ngữ của ông ta. Qua bài này, con biết được thần chú là ” bản tâm của chư Phật”, được các bậc Thánh tăng, cổ đức tán thán khẳng định công năng của thần chú có giá trị vô song, đem lại lợi lạc cho chúng sanh. Con không biết ông Thích Nhật Từ có đắc Thánh quả chưa mà tự tin vào tâm ý mình, phát ngôn thì tiền hậu bất nhất trong bài giảng của ông ta. Khi thì cho rằng ” niệm, tụng, đọc thần chú” chẳng qua là một phương tiện để rèn luyện ” chánh niệm”. Lúc thì nói ” đạo Phật vay mượn của Bà la môn giáo khoảng 6000 câu thần chú từ kinh Vệ Đà”. Đây thật là một luận điểm sai trầm trọng, rèn chánh niệm hay phê bình giáo pháp, chia rẻ tăng đoàn làm trái lời Phật dạy là tứ chúng đồng tu với tinh thần lục hòa. Đây là sự nhầm lẫn hay có động cơ, mục đích nào khác hay không con nghĩ thượng tọa Thích Nhật Từ hiểu rõ nhất. Nếu cho rằng thần chú có nguồn gốc từ ngoại đạo vậy tụng niệm thần chú để có chánh niệm sao. Trong khi đó tư duy, niệm tưởng của ngoại đạo là tà tư duy thì làm sao có được chánh niệm như lời Thích Nhật Từ nói. Con nghĩ rằng thượng tọa Thích Nhật Từ về lo cái “đạo Phật nguyên chất” của ông ta thì tốt hơn, đừng lạm bàn tông phái khác khi mình không biết hay biết không rành những gì mình đã biết mà đi rao giảng khắp nơi, tuyên truyền thuốc độc tâm linh ảnh hưởng đến thân căn, huệ mạng chúng sanh.
  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của vị Thầy vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu mong tất cả chúng sanh tĩnh thức với trạng thái giác ngộ.
  Cầu nguyện dịch bệnh Corona sớm được tiêu trừ.
  Om mani padme hum.

 103. Mật Hữu Tâm says:

  Kính Bạch Thầy
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ
  Con vô cùng hoan hỷ và tán thán thiện hạnh, công đức vô lượng để luận chứng luận cứ của vị Thầy dành cho thượng tọa thích Nhật Từ về công năng tâm linh của câu thần chú Mani như thế nào ạ. Đọc xong bài luận chứng của vị Thầy,vị Thầy đã từ bi chỉ điểm và phát ngôn bừa bãi, không đúng chánh kiến của đức Phật đối với thượng tọa thích Nhật Từ. Con tạ ơn vị Thầy đã từ bi giảng dạy chúng con được công năng tâm linh của câu thần chú Mani ạ.
  Con thành tâm cầu nguyện Thầy thật nhiều sức khỏe và sự trường thọ vì lợi lạc chúng sanh ạ.
  Con cầu nguyện cho dịch bệnh Covid 19 mau chóng được tiêu trừ.
  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om Mani Padem Hum

 104. Mật Tấn Khải says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài viết này. Con hoan hỷ tán thán trí tuệ và công hạnh của vị Thầy đã luận giải theo thánh giáo lượng nhà Phật, tác pháp chiếu quang phản bác những luận điểm sai lệch tà kiến của thượng toạ Thích Nhật Từ khitự ý lập ngôn ” nói theo tâm ý, không dựa trên nền tảng của Thánh giáo lượng” phỉ báng trầm trọng tấm lòng từ bi của Chư Phật, Bồ tát ông ta phủ nhận sự vi diệu, giá trị vô song của thần chú ” bản tâm của Chư Phật và có công năng vi diệu” ông ta lại cho rằng thần chú là vay mượn ngoại đạo, cho rằng hành giả đạo Phật ” niệm, tụng, đọc thần chú” là phương tiện chỉ để rèn luyện “chánh niệm” không hề đưa ra được luận cứ, luận chứng hay trích dẫn kinh điển chỉ ra rằng thần chú không thuộc đạo Phật. Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giải giúp chúng sanh không rơi vào tà kiến, mắc bẫy của tà sư.
  Cầu nguyện ngọn đuốc trí tuệ toả sáng khắp muôn nơi.
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và trường thọ của Thầy vì đạo nghiệp hoằng dương chánh pháp vì lợi lạc của tất cả chúng sanh
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh luôn tỉnh thức trong trạng thái giác ngộ.
  Cầu nguyện nạn dịch covid 19 sớm tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum!

 105. Mật Chánh Hoa says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài này rồi ạ.
  Con hoan hỷ tán thán công hạnh, trí tuệ và Bồ đề tâm của Thầy đã tác pháp chiếu quang cho những phát ngôn trái quỹ đạo Chánh pháp của thượng tọa tiến sĩ Thích Nhật Từ.
  Con hoan hỷ tán thán những luận giải của Thầy về thần chú – “bản tâm của chư Phật” trên nền tảng luận cứ, luận chứng Phật học để chứng minh cho chúng sanh hiểu rằng thần chú hàm tích Bát chánh đạo chứ đó ko chỉ là một phương tiện rèn luyện “chánh niệm” như ông thượng tọa tiến sĩ Thích Nhật Từ quy chụp. Từ đó giúp chúng sanh hiểu thượng tọa tiến sĩ Thích Nhật Từ chính là tự ý lập ngôn, cuồng ngôn, vọng ngữ mà đưa ra những tà luận trái với các bậc thánh sư và thánh giáo.
  Con cảm tạ ơn Thầy về bài pháp lợi lạc và ý nghĩa.
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy vì đạo nghiệp hoằng dương Chánh pháp.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh có đức khiêm tốn và ý thức hổ thẹn.
  Cầu nguyện cho đại dịch Covid-19 sớm được tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum!

 106. Mật Thái Xuyên says:

  Kính bạch Thầy
  Con hoan hỷ đọc bài viết này ạ.
  Con xin tán thán công hạnh, trí huệ cùng Bồ đề tâm rộng lớn của vị Thầy đã vì lợi lạc của chúng sanh mà tác pháp chiếu quang, luận giải rõ ràng về thần chú và những công năng vi diệu của thần chú cho ông Thích Nhật Từ hiểu và đồng thời vị Thầy cũng ban cho chúng con bài pháp quý báu. Cầu nguyện ông Thích Nhật Từ sau lần tác pháp chiếu quang thứ 5 của vị Thầy sẽ thấy rõ những điều sai lệch quỹ đạo chánh pháp của mình mà sửa đổi để tránh những hậu quả nghiêm trọng xảy ra do luật Nhân-Quả không sai chạy. Con cảm tạ ơn Thầy.
  Con cầu nguyện Thầy Cô trụ thế lâu dài vì lợi lạc và hạnh phúc của tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện nạn dịch covid-19 sớm được tiêu trừ.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thức tỉnh trong trạng thái giác ngộ.
  Om mani padme hum.

 107. Lê Phú Thành (7 tuổi) says:

  Kính bạch Thầy.
  Con đã đọc bài này rồi ạ.
  Con cầu nguyện Thầy có sức khỏe và sự trường thọ.
  Con cầu Corona sớm bị tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum.

 108. Mật Xuyến says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài này rồi.
  Phản bác luận điểm của thượng tọa tiến sĩ Thích Nhật Từ (lần thứ 5)… chứng tỏ đây không phải là lần đầu thầy ấy giảng sai về Phật pháp mà là nhiều lần. Đó không phải là những lỗi sai nhỏ, mà là những lỗi sai nghiêm trọng được lặp lại nhiều lần với một điểm chung là tự nói theo ý mình trong khi thầy ấy chưa phải là một bậc Thánh. Viết đến đây con chợt hiểu hơn vì sao Tàm, Quý được Đức Phật xếp vào thất thánh tài của người tu. Con chợt nghĩ không biết rằng thầy ấy đã khánh kiệt 2 gia tài Tàm và Quý hay là trước giờ chưa bao giờ có gia tài ấy nên thầy ấy cứ “bất động” mà không dừng lại những lời nói vọng ngữ, phê bình giáo pháp, khích bác tông phái khác…
  Dù thầy ấy có “bất động” nhưng với tinh thần “Chở bao nhiêu đạo thuyền không khẳm- Đâm mấy tà sư bút chẳng tòa” Thầy đã minh định chân ngụy, chánh tà để ánh sáng trí huệ Phật đà tỏa khắp muôn nơi đem lại lợi lạc cho chúng sanh.
  Cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc của chúng sanh.
  Cầu nguyện cho dịch Covid 19 sớm được tiêu trừ. Om mani padme hum!

 109. Mật Ngữ says:

  Kính bạch Thầy.
  Con tán thán công hạnh và Bồ đề tâm của Thầy tác pháp chiếu quang cho thượng tọa Thích Nhật Từ, bằng những luận chứng, luận cứ thần chú là bản tâm của Chu Phật,vị Thầy cho bạn đọc thấy những luận điểm sai lệch về thần chú mà thượng tọa Thích Nhật Từ, khẳng định rằng thần chú là phương tiện để rèn luyện chánh niệm, lời lẽ vọng ngữ đưa ra tà luận trái với các bậc thánh sư, và thánh giáo.
  Cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy.
  Cầu nguyện dịch Covid-19 được tiêu trừ.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh có đức khiêm tốn và một ý thức hỗ thẹn.
  Om Mani Padme Hum.

  • Mật Như Pháp says:

   Kính bạch Thầy
   Con đã đọc bài viết Phản bác luận điểm của thượng toạ tiến sĩ Thích Nhật Từ ( lần thứ 5): CONG NĂNG CỦA THẦN CHÚ LÀ RÈN LUYỆN “CHÁNH NIỆM” HAY LÀ PHÊ BÌNH GIÁO PHÁP KÍCH BÁC TÔNG PHÁI KHÁC , CHIA RẼ TĂNG ĐOÀN BẰNG LUẬN KIẾN CHỦ QUAN PHIẾN DIỆN? Rồi ạ.
   Con cầu nguyện cho vị Thầy sức khoẻ, trụ thế lâu dài vì lợi lạc chúng sanh.
   Cầu nguyện chúng sanh luôn thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
   Cầu nguyện đại dịch Covid 19 sớm được tiêu trừ.
   Om mani padme hum

 110. Đinh Thị Loan says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc xong bài: Phản bác luận điểm của thượng tọa Thích Nhật Từ rồi ạ. Con còn vô minh nên chưa hiểu rõ Phật Pháp. Con cảm tạ ơn Thầy đã phân tích đúng sai để chúng con được rõ ạ.
  Con cầu nguyện cho Thầy sức khỏe, trụ thế dài lâu vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện cho đại dịch virus corona sớm được tiêu trừ.

 111. Mật Hoàng Trúc says:

  Kính bạch Thầy
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.
  Con hoan hỷ tán thán công hạnh, trí tuệ và Bồ Đề Tâm của vị Thầy đã tác pháp chiếu quang cho thượng tọa Thích Nhật Từ với sự sai lầm, lộng ngôn, vọng ngữ của ông ta.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi khai thị giúp con hiểu được sự lợi lạc của thần chú.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.
  Cầu nguyện cho dịch bệnh covid-19 sớm được tiêu trừ.
  Om mani padme hum

 112. Mật Khánh Văn says:

  Kính bạch Thầy,
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.
  Vớt tấm bằng tiến sĩ ở trường đời nhưng là tiến sĩ về Triết học chứ không phải là Phật học ấy vậy mà Thích Nhật Từ tự ý lập ngôn, quy chụp , lập lờ đánh lận quân đen nhằm làm mất đi công năng vi diệu của thần chú đã được các bậc thánh đức xác quyết . Cách lập luận, tư duy của vị thượng tọa này luôn có sự mâu thuẫn và thiếu căn cứ làm nên một nồi lẩu thập cẩm tâm linh mà thực sự chỉ làm cho người thưởng thức “thấy ớn”. Chánh hay tà còn không minh định được? Điều này là trái với giáo lý Phật đà, thế hiện sự hạn hẹp về tri kiến mà tự ý lập ngôn, vọng ngữ, tin vào tâm ý mình.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giải cho chúng con về công năng hiệu dụng của thần trú “bản tâm của chư Phật”.
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trụ thế của vị Thầy vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức ở trạng thái giác ngộ!
  Cầu nguyện cho đại dịch covid-19 sớm được tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum!

 113. Mật Hạnh
  Mật Hạnh says:

  Kính bạch Thầy! Con đã đọc xong bài: Phản bác luận điểm của Thượng tọa Tiến sĩ Thích Nhật Từ ( lần thứ 5) : CÔNG NĂNG CỦA THẦN CHÚ LÀ RÈN LUYỆN ” CHÁNH NIỆM ” HAY LÀ PHỈ BÁNG GIÁO PHÁP của Thầy rồi.
  Con hoan hỷ và tán thán công hạnh từ bi và trí huệ của vị Thầy, bậc Đạo sư Thanh Trí đã tác pháp chiếu quang đến những tiêu điểm sai lầm , lệch với quỹ đạo chánh kiến nhà Phật của Hòa thượng Tiến sĩ Thích Nhật Từ. Mang danh là một Hòa thượng Tiến sĩ nhưng thực chất Thích Nhật Từ không mảy may am hiểu thấu đáo về giáo pháp Phật đà, chính vì vậy mà Thượng tọa đã cho rằng : Công năng thần chú là chỉ để rèn luyện chánh niệm , có lẽ ông ta cũng không hiểu được ý nghĩa ” Chánh niệm ” trong đạo Phật là gì? , cho nên mới lập luận cổ súy , vọng ngôn , phỉ báng giáo pháp , chia rẻ các tăng đoàn, khích bác các tông phái lẫn nhau. Hơn nữa, ông còn cho rằng thần chú vay mượn từ đạo Bà la môn , điều đó chứng tỏ rằng Thượng tọa Thích Nhật Từ cũng không thuộc lòng ” Đại nguyện của Quan Thế Âm Bồ Tát” ( Hãy liên tục trì niệm thần chú Lục tự Đại minh , chỉ một điều đó là đủ). Chẳng qua , Thích Nhật Từ chỉ có vỏ bọc hàm tước này nọ và một phần nhỏ nào đó cúng sanh vì vô minh , không được trang bị trạch pháp nhãn ( cho dù có đến chùa nhiều năm để đọc tụng kinh thường xuyên) , nếu có thì đó chỉ là những luận điểm phiến diện tà kiến của những tà sư ngoại đạo.
  Con cảm tạ ân đức của vị Thầy đã từ bi luận giải sâu sắc những quan kiến theo đúng chánh pháp , dựa vào Thánh giáo lượng nhà Phật, giúp chúng sanh nhận thấy rõ thái độ lập lờ đánh lận con đen của nhiều Hòa thượng với những hàm tước , địa vị cao trong ban Giáo hội Phật giáo, toàn là những kẻ ” Tin Ta mà không hiểu Ta là phỉ báng Ta vậy ” .
  Con thành tâm cầu nguyện cho Thầy luôn trường thọ vì lợi lạc của chúng sanh.
  Con cầu cho tất cả chúng sanh và các huynh đệ Mật gia đều được thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Con cầu cho đại dịch COVID 19 sớm được tiêu trừ.
  OM MANI PADME HUM.

 114. Mật Xuyến says:

  Kính bạch Thầy!
  Con cảm ơn Thầy đã sách tấn.

 115. Mật Thanh Phương says:

  Kính bạch Thầy,

  Con xin tán thán trí huệ và công hạnh của Thầy đã chỉ ra những lỗi sai của ông Thích Nhật Từ. Qua đó cũng giúp ông ta và chúng con hiểu thêm về thần chú.

  Bài tác pháp chiếu quang này thật quý báu biết bao vì giúp ông Thích Nhật Từ nhận ra nhân ác của ông ta, nhân ác ấy sẽ dẫn đến hậu quả nặng nề về sau. Vị Thầy thật quá đỗi từ bi và kham nhẫn để viết bao nhiêu bài chỉ chỗ chôn vàng cho ông ta, ông ta đi đâu để tìm được một người đầy đủ trí huệ và từ bi để cho ông ta biết những điều này? Mong rằng ông Thích Nhật Từ sớm thức tỉnh và nhận những viên kim cương quý giá này.

  Con cũng không có nhiều kiến thức để bình luận thêm, vì nếu không biết mà nói sẽ là tự ý lập ngôn, phạm khẩu nghiệp, hậu quả nặng nề, hy vọng ông Thích Nhật Từ cũng đừng như vậy.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy vì sự nghiệp hoằng dương chánh pháp.
  Cầu nguyện chúng sanh tỉnh thức trong trạng thái giác ngộ.
  Con cầu nguyện dịch bệnh Covid-19 sớm được tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum.

 116. Mật Giác Phương says:

  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết của Thầy rồi ạ. Con thấy được một bên là vị thượng tọa tiền hậu bất nhất, một bên là vị Thầy với bài viết logic, đầy đủ luận cứ, luận chứng. Chính vì thượng tọa Thích Nhật Từ tự ý lập ngôn, không tuân theo thánh giáo lượng nên ông ta mới “tự vả mặt mình” chứ lời Phật dạy thì không bao giờ mâu thuẫn cả.

  Qua bài viết của vị Thầy, mặt nạ tâm thức của Thích Nhật Từ đã bị rớt xuống, lộ ra bộ mặt xấu xí “dìm hàng” tông phái khác, phỉ báng đạo Phật trong khi mang danh sứ giả Như Lai.

  Con hoan hỷ tán thán công hạnh, trí huệ, bồ đề tâm của vị Thầy.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã viết bài.

  Con cầu nguyện Thầy, Cô mạnh khỏe và trường thọ vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện dịch bệnh Covid 19 trên toàn thế giới sớm được tiêu trừ.

  Om mani padme hum.

 117. Mật Pháp Ngân says:

  Kính Bạch Thầy!
  Con đã đọc bài Phản bác luận điểm của thượng tọa tiến sĩ Thích Nhật Từ (lần thứ 5): CÔNG NĂNG CỦA THẦN CHÚ LÀ RÈN LUYỆN “CHÁNH NIỆM” HAY LÀ PHÊ BÌNH GIÁO PHÁP KHÍCH BÁC TÔNG PHÁI KHÁC, CHIA RẼ TĂNG ĐOÀN BẰNG LUẬN KIẾN CHỦ QUAN PHIẾN DIỆN rồi ạ!
  Con hoan hỷ tán thán công hạnh, trí tuệ và Bồ đề tâm của vị Thầy đã tác pháp chiếu quang những luận điểm tà kiến của thượng tọa Thích Nhật Từ về thần chú. Thượng tọa Thích Nhật Từ đã vọng ngữ, lộng ngôn, cuồng trí và sai lầm khi đã tự tin vào tâm ý của mình khi chưa đắc thánh quả, là một lỗi lầm to lớn đối với một người tu.
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Cầu nguyện đại dịch Covid-19 nhanh bị tiêu trừ!
  Om Mani Padme Hum!

 118. Mật Thái Hòa says:

  Kính bạch Thầy.
  Con đọc bài này rồi ạ.
  Con hoan hỷ tán thán công hạnh, trí tuệ, Bồ đề tâm của vị Thầy đã viết bài đối luận, tác pháp chiếu quang, chỉ ra sự sai lầm nghiêm trọng của thượng tọa Thích Nhật Từ theo nền tảng thánh giáo lượng nhà Phật, nhẳm minh định lại Chánh kiến, bảo vệ Chánh pháp Phật đà.
  Đồng thời giúp cho chúng sanh hữu tình thấy và hiểu về công năng diệu dụng của thần chú nói chung và thần chú Mani, để chúng sanh không bị ngộ nhận sai lệch về thần chú do sự thiếu tường tận mà lạm bàn về thần chú của thượng tọa Thích Nhật Từ gây ra.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì hạnh phúc của chúng sanh.
  Cầu nguyện cho dịch bệnh Corona sớm được tiêu trừ.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thức tĩnh với trạng thái giác ngộ.

 119. Mật Hoa Pháp ( 9 tuổi ) says:

  Kính Bạch Thầy.
  Con Mật Hoa Pháp đã đọc xong bài này rồi ạ!
  Con cảm tạ ơn Thầy.
  Con cầu nguyện cho dịch bệnh Corona sớm được tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum.

 120. Mật Hoàng Như says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ. Dù đã được tác pháp chiếu quang nhiều lần nhưng thượng tọa Thích Nhật Từ vẫn không tiếp thu mà vẫn mang tâm sân si và tìm mọi cơ hội đả phá. Tuy nhiên, bản thân thượng tọa không am hiểu về Mật thừa nên khi nói về công năng của thần chú đã lộ ra tâm sân si phàm tục vì lòng ghen tức khi bị tác pháp chiếu quang mà nói sai lệch về công năng thần chú. Con hoan hỷ tán thán vị Thầy đã vì Bồ đề tâm mà tác pháp chiếu quang cho những luận điểm sai lầm của hoà thượng Thích Nhật Từ.
  Con cầu nguyện Thầy, Cô sức khỏe và trường thọ vì lợi lạc của chúng sanh
  Cầu cho tất cả chúng sanh thức tỉnh trong trạng thái Giác ngộ
  Cầu nguyện dịch bệnh Covid 19 sớm được tiêu trừ
  Om Mani Padme Hum.

 121. Mật Phước says:

  Kính Bạch Thầy
  Con đã đọc bài đối luận thứ 5 của vị Thầy với tiến sĩ Thích Nhật Từ.
  Con cảm tạ ơn vị Thầy đã luận giải theo Thánh giáo lượng giúp chúng con biết được giá trị vô song của Thần chú nói chung và chú Thần chú Mani nói riêng.
  Qua đó con học được rằng: nhìn Đạo Phật; hiểu Đạo Phật; thực hành Đạo Phật qua lăng kính biện chứng tâm linh, dưới ngọn cờ Văn hóa ; Giáo dục; Khoa học và lập luận trên nền tản luận chứng; luận cứ Phật học. Chứ không phải tự ý lập ngôn như tiến sĩ Thích Nhật Từ mà rơi vào vọng ngữ loạn ngôn rằng “Thần chú” là phương tiện rèn luyện “Chánh niệm”, rơi vào lời mà Đức Phật đã khuyến cáo rằng :”Tin ta mà không hiểu ta, khác nào phỉ báng ta vậy”.
  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của vị Thầy, vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện cho dịch bệnh Covid 19 sớm tiêu trừ.
  Cầu mong tất cả chúng sanh tĩnh thức với trạng thái giác ngộ.
  Om Mani Padme Hum.

 122. Mật Tuấn Giác says:

  Kính bạch Thầy.
  Con hoan hỷ tán thán công hạnh của vị Thầy đã tác pháp chiếu quang đến ông tt Thích Nhật Từ, với những trích dẫn trong kinh điển vị Thầy đã chứng minh công năng vị diệu của thần chú,và với luận cứ luận chứng sắc bén vị Thầy đã giương cao ngọn cờ chánh kiến đã phá tà quyền, tác pháp chiếu quang chỉ ra lổi sai của ông Thích Nhật Từ khi ông cuồng ngôn đã kích tông phái khác, mong ông còn chút gia tài tầm quý mà quán xét lại lỗi lầm này.
  Con cầu nguyện cho Thầy luôn khỏe mạnh vì sự nghiệp giáo hóa chúng sanh.
  Con cầu nguyện cho virut corona sớm được tiêu trừ.
  Om mani padme hum.

 123. Mật Hòa says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài này rồi ạ.
  Qua những phân tích, luận giải của Thầy đối với những phát ngôn của Tiến sĩ Triết học Thích Nhật Từ, con thêm lần nữa cảm nhận được giá trị những lời dạy của Đức Phật và các bậc Thánh đức, đó chính là kim chỉ nam cho những ai đi theo con đường của các Ngài, giúp cho những hoạt động thân, ngữ, tâm không lệch khỏi quỹ đạo Chánh pháp, tựa như “ngựa có cương, thuyền có lái”. Đặc biệt trong số đó là lời khuyến cáo trong Kinh 42 chương: “Này các tỳ kheo, các ông đừng tin vào tâm ý của mình! Tâm ý của mình không đáng tin cậy! Trừ phi đắc thánh quả A la hán mới được tin vào tâm ý của mình.”
  Căn cứ vào đó, con thực sự không hiểu ngài Thích Nhật Từ phát biểu những luận điểm của mình về Thần chú với vai trò, vị trí nào? Nếu đã là một Tiến sĩ Triết học thế gian thì thiết nghĩ ngài không nên lạm bàn Phật pháp, còn nếu là một thượng tọa, là người con Phật sao phát ngôn lại chẳng y vào Thánh giáo lượng? Vì tin vào tâm ý mình, ngài ấy bẻ cong chân lý một cách phi logic, để rồi phạm vào những trọng giới như Thầy đã luận giải.
  Qua đây, con mới cảm nhận được tác hại to lớn khi một người bị thấm mũi tên của tam độc. Vì tham lam, sân hận mà họ vẫn si mê dù mang tiếng tu lâu và khoác trên mình bao nhiêu là học hàm, học vị.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi “tác pháp chiếu quang” giúp chúng sanh chúng con lìa mê về giác. Con hoan hỷ tán thán công hạnh, Bồ đề tâm và Trí tuệ vị Thầy.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy để làm lợi lạc cho tất cả chúng sanh!
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh có được đức khiêm tốn và ý thức hổ thẹn!
  Cầu nguyện nạn dịch Covid-19 sớm được tiêu trừ!
  Om mani padme hum!

 124. Mật bích Liên says:

  Kính bạch Thầy
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.
  Con hoan hỉ tán thán công hạnh trí tuệ và bồ đề tâm của vị Thầy đã luận giải theo thánh giáo lượng nhà Phật, tác pháp chiếu quang nhằm chỉ ra những sai lầm nghiêm trọng, những quan kiến xấu ác, lộng ngôn của thượng toạ Thich Nhật Từ. Bản thân TT Thích Nhật Từ chưa đắc thánh qủa, tự tin vào tâm ý mình, lập ngôn, cuồng trí cho rằng thần chú của đạo Phật là vay mượn từ Bà La Môn giáo và việc ” đọc tụng, trì niệm, thần chú “chẳng qua là 1 phương tiện để rèn luyện “chánh niệm”. Trong khi thần chú là ” bản tâm của chư Phật ” có công năng diệu dụng vô song không thể nghĩ bàn. Khẳng định của TT TNT toàn tự tin vào tâm ý mình đã mắc lỗi phỉ báng giáo pháp Đại thừa, phỉ báng các bậc Thánh chúng và Đức Phật, sẽ nhận lãnh hậu qủa xấu khôn lường.
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của vị Thầy vì lợi lạc của chúng sanh.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh luôn tĩnh thức trong trạng thái giác ngộ. Cầu nguyện cho dịch bệnh Covid 19 sớm tiêu trừ. Om Mani Padme Hum.

 125. Mật Hồng Thức says:

  Kính Bạch Thầy,

  Con hoan hỷ tán thán công hạnh, trí tuệ của vị Thầy đã viết bài đối luân, tác pháp chiếu quang đối với những luận điểm tà kiến, trước sau bất nhất, dựa vào tâm ý của mình của tiến sĩ Thích Nhật Từ. Qua luận giảng của vị Thầy con hiểu thêm về công năng diệu dụng của thần chú, không giống như những tri kiến cạn cợt của tiến sĩ Thích Nhật Từ , dựa vào tâm ý của mình khi chưa đắc thánh quả, ác cảm với tông phái khác, lộng ngôn, vọng ngữ.
  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của vị Thầy vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện cho dịch bệnh Corona sớm được tiêu trừ.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum.

 126. Mật Chân Tính( 13 tuổi) says:

  Kính bạch Thầy!
  Con hoan hỷ tán thán công hạnh của vị Thầy đã tác pháp chiếu quang ông Thích Nhật Từ ạ.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc của chúng sanh.
  Cầu nguyện cho virus corona sớm được tiêu trừ.
  Cầu nguyện cho chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum

 127. Mật Chánh Hưng says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.
  Con hoan hỷ tán thán công hạnh của Thầy đã tác pháp chiếu quang đến những quan điểm sai trái của thượng tọa tiến sĩ Thích Nhật Từ, Thầy đã nêu ra những quan điểm sai trái của ông với những luận điểm của Đức Phật và các vị thánh đức.
  Con cầu nguyện cho súc khỏe của Thầy vì sự nghiệp hoằng dương chánh pháp.
  Con cầu nguyện cho đại dịch covid 19 sớm được tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum.

 128. Maria Mật Thủy Tiên says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài thưa Thầy, con cảm tạ ơn Thầy từ bi vì chúng sanh mà đã tác pháp chiếu quang, vạch trần những luận điểm sai trái mà Thích Nhật Từ đã nêu ra hòng ngụy biện cho vốn kiến thức ếch ngồi đáy giếng cùng thái độ lộng ngôn, vọng ngữ, đố kỵ của mình.
  Con cầu nguyện sức khoẻ Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh
  Con cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Cầu nguyện đại dịch Covid nhanh chóng được tiêu trừ
  Om Mani Padme Hum

 129. Mật Thuận Giác says:

  Kính bạch Thầy.
  Con đã đọc bài này rồi ạ .
  Đọc bài viết của Thầy con đã hiểu được về khái niệm ,công năng của thần chú và kết quả khi dùng thần chú làm phương tiện tu đạo và hành đạo .
  Con cảm tạ ơn Thầy.
  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trụ thế dài lâu của vị Thầy vì lợi lạc chúng sanh .
  Cầu cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Cầu cho đại dịch covid-19 sớm được tiêu trừ .
  Om Mani Padme Hum!

 130. Mật Tuệ Tín says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.
  Con hoan hỷ tán thán công hạnh vị Thầy đã viết bài đối luận, tác pháp chiếu quang trước những luận điểm tà kiến, trước sau bất nhất và tin vào tâm ý chủ quan của tiến sĩ Thích Nhật Từ nhằm giúp chúng sanh phân biệt được đâu là chân nguỵ, lìa mê về giác.
  Mong rằng tiến sĩ Thích Nhật Từ dừng lại những lời nói vọng ngữ, phê bình giáo pháp, khích bác tông phái khác và biết được lời dạy của Đức Quán Thế Âm Bồ tát để không phải nhận hậu quả thảm khốc mà nhiều người đã trải nghiệm :
  “Này các con!
  Phủ nhận luật nhân quả, từ bỏ giáo pháp, làm hư hỏng giới luật tâm linh của các con là trận sương giá dữ dội giết chết đức hạnh.
  Sự gây hấn, sân hận, thù địch, và ganh tị
  Là trận mưa đá hung bạo làm hư thối quả của đức hạnh.
  Bám víu vào thanh danh lợi dưỡng và liên tục bị đời sống gia chủ lôi kéo,
  Là những con sâu đục khoét các con tự bên trong, cướp đoạt gốc rễ đức hạnh của các con.
  Báng bổ hay bêu xấu các Đạo sư và Bồ tát bởi sự kiêu căng, tự phụ và ngạo mạn quá thái,
  Là một cơn hạn hán dữ dội làm hư hỏng những đức hạnh tích tập của các con
  Hậu quả không tránh là khổ đau mãi dai dẳng bên con ngày càng nhiều”
  (trích Đại nguyện của Quán Thế Âm Bồ tát).
  Cầu nguyện vị Thầy khoẻ mạnh & an tịnh.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức trong trạng thái giác ngộ.
  Cầu nguyện bệnh dịch Covid-19 sớm tiêu trừ.
  Om mani padme hum.

 131. Mật Minh Nguyện says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.
  Con cảm tạ ơn Thầy.
  Cầu nguyện Thầy khỏe mạnh và trường thọ vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Cầu nguyện bệnh dịch Covid-19 sớm tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum.

 132. Mật Tâm Như says:

  Kính bạch Thầy.
  Con đã đọc bài này rồi
  ạ.
  Con cảm tạ ơn Thầy.
  Con cầu nguyện cho sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện cho đại dịch Corona sớm được tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum.

 133. Mật Hồng Liên says:

  Kính Bạch Thầy
  Bài này con đã đọc rồi ạ
  Con xin hoan hỷ và tán thán công hạnh bồ đề tâm của vị Thầy đã viết bài, tác pháp chiếu quang cho những quan điểm sai lầm nghiêm trọng của thượng toạ Thích Nhật Từ. Qua đây cho chúng con cũng như chúng sanh hiểu rõ hơn về công năng vi diệu của thần chú và không nghĩ sai lệch về thần chú
  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc của chúng sanh
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh
  Cầu nguyện cho dịch bệnh covid 19 sớm được tiêu trừ
  om mani padme hum

 134. Mật Tường.Nguyễn Văn Mười says:

  Kính Bạch Thầy
  Con đã được đọc xong bài viết của Thầy rồi ạ
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh
  Cầu nguyện cho đại dịch covid19 sớm được tiêu trừ
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc phật tánh
  Om Mani padme hum

 135. Mật Tích . says:

  Kính Bạch Thầy
  Con đã đọc xong bài viết này rồi ạ
  Con hoan hỷ tán thán trí tuệ và công hạnh của vị Thầy đã tác Pháp chiếu quang với những luận điển tà kiến của thượng tọa Thích Nhật Từ về thần chú
  Với những luận giảng rõ ràng luận chứng chi tiết mà vị Thầy đã đưa ra những sai lầm nghiêm trọng cuồng ngôn vọng ngữ của Thượng tọa Thích Nhật Từ
  Con cảm tạ ơn Thầy đã cho chúng con bài viết ý nghĩa và lợi lạc
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy trụ thế dài lâu vì sự lợi lạc của chúng sanh
  Cầu nguyện cho đại dịch covid19 sớm được tiêu trừ và đau khổ chúng sanh được lắng dịu
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ
  Om mani padme hum

 136. Dương Hằng says:

  Kính bạch Thầy,
  Con xin tán thán công hạnh, trí tuệ và bồ đề tâm của vị Thầy đã tác pháp chiếu quang cho thượng tọa Thích Nhật Từ về những quan điểm tà kiến của ông ấy đối với thần chú. Theo những luận chứng, luận cứ từ Thánh giáo lượng, với sự luận giải sâu sắc của vị Thầy đã chỉ ra những quan kiến sai lầm của thượng tọa Thích Nhật Từ khi tự ý lập ngôn cho rằng thần chú chỉ là phương tiện để rèn luyện chánh niệm và thần chú đạo Phật là vay mượn của đạo Bà la môn. Nhờ những lập luận chặt chẽ của Thầy đã giúp con thấy được những sai lầm nghiêm trọng, sự cuồng ngôn vọng ngữ của thượng toạ này. Những tư duy sai lệch, tà kiến sẽ gây hại đến thân căn huệ mạng không chỉ thượng tọa này mà còn vô số chúng sanh khác.
  Con xin cảm tạ vị Thầy về bài viết ý nghĩa và lợi lạc!
  Con thành tâm cầu nguyện Thầy, Cô sức khỏe, thân tâm thanh tịnh, trụ thế dài lâu!
  Cầu nguyện chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ!
  Om Mani Padme Hum!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

DMCA.com Protection Status