Oct 19, 2017

Posted by in Giáo điển | 28 Comments

LỤC DIỆU PHÁP MÔN MẬT GIA SONG NGUYỄN VÀ SỰ TƯƠNG QUAN MƯỜI TÂM NGUYỆN XÁC QUYẾT VÃNG SANH TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC

LỤC DIỆU PHÁP MÔN MẬT GIA SONG NGUYỄN VÀ SỰ TƯƠNG QUAN MƯỜI TÂM NGUYỆN XÁC QUYẾT VÃNG SANH TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC LỤC DIỆU PHÁP MÔN MẬT GIA SONG NGUYỄN VÀ SỰ TƯƠNG QUAN MƯỜI TÂM NGUYỆN XÁC QUYẾT VÃNG SANH TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC Dẫn đề: Kính Bạch Thầy, vào ngày 09/10/2016, vị Thầy Mật Giáo đã lộ xuất Sáu Phát Kiến Tâm Linh sau nhiều năm Nghiên Cứu, Trải Nghiệm và Ứng Dụng Giáo Pháp Phật Đà. Sáu Phương Tiện Tâm Linh này là yếu tố quyết định Vãng Sanh Tây Phương Cực Lạc mà Thầy đã luận giải trong bài viết: http://chanhtuduy.com/bai-giang-cua-dao-su-thinley-nguyen-thanh-sau-phuong-tien-tam-linh-quyet-dinh-vang-sanh-tay-phuong-cuc-lac/ Con vô cùng cảm tạ vị Thầy đã vì chúng học trò trong thời Mạt Pháp Ngũ Trược này mà phát kiến ra Lục Diệu Pháp Môn dễ dàng thực hành trong đời sống hằng ngày nhưng đưa lại những kết quả siêu xuất không thể nghĩ bàn trong cả đời này lẫn đời sau. Con tình cờ tìm được những kinh điển ấn chứng của Đức

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status