Oct 22, 2013

Posted by in Giảng Pháp, Giáo điển, Trang chủ | 80 Comments

Kỳ 4: CẦU NGUYỆN ĐỂ TRƯỞNG DƯỠNG BỒ ĐỀ TÂM

Kỳ 4: CẦU NGUYỆN ĐỂ TRƯỞNG DƯỠNG BỒ ĐỀ TÂM

CẦU NGUYỆN : từ sự kiện thực tế đến hoạt động tâm linh (kỳ 1)

Kỳ 2: CẦU NGUYỆN: một pháp tu của đạo Phật

Kỳ 3: CẦU NGUYỆN – ý nghĩa và mục đích tịnh hóa

Kỳ 4: CẦU NGUYỆN ĐỂ TRƯỞNG DƯỠNG BỒ ĐỀ TÂM

Kỳ 5: CẦU NGUYỆN: đức huệ song tu

CẦU NGUYỆN NHƯ MỘT PHƯƠNG THỨC TIẾP CẬN GIÁC NGỘ BẰNG HOẠT ĐỘNG THƯỜNG NGÀY

Kỳ 6: CẦU NGUYỆN: Đối tượng cầu nguyện là ai?

Kỳ 7: CẦU NGUYỆN: Lời vàng thành tựu

Kỳ 8: CẦU NGUYỆN: Tự lực hành pháp, tha lực hộ trì, nhân quả tương ưng

VIẾT THÊM VỀ MỤC ĐÍCH VÀ PHƯƠNG TIỆN TRONG CẦU NGUYỆN

CẦU NGUYỆN ĐỂ TRƯỞNG DƯỠNG BỒ ĐỀ TÂM

Trong Phật giáo Mật tông, khởi phát và trưởng dưỡng Bồ đề tâm là một trong những thực hành tâm linh tiên quyết. Điều này được hiểu như là toàn bộ mục đích tu tập từ khi bước vào đường đạo cho đến khi chứng đắc thánh quả, đều vì lợi ích cho chúng sanh muôn loài. Giá trị của Bồ đề tâm được Bồ tát, đại thành tựu giả Shantideva (Tịch Thiên) đánh giá như sau: “Mang hết tám vạn bốn ngàn pháp môn ra khuấy lại, tinh tuý của tất cả chính là tâm bồ đề”. Thánh tăng Atisha so sánh: “Dù biết được quá khứ vị lai, thấy được linh ảnh Bổn tôn, nhập định vững như trái núi, tất cả so với tâm Bồ đề chẳng có gì đáng nói”.

Bồ tát, đại thành tựu giả Shantideva (Tịch Thiên)

Bồ tát Tịch Thiên đã trước tác “Bài Cầu Nguyện Từ Bi” từ tấm lòng đại bi của Ngài thể hiện công hành Bồ tát mà ngày nay nhiều thế hệ hành giả Phật giáo đọc tụng trong hoạt động cầu nguyện của mình.

    “Đấng Chân như của Thọ mạng và Quang minh

          Xin dâng trọn niềm tin nơi Đại bi của Ngài

          Mong ngài dứt trừ ngu muội nơi thân con

          Biến con thành suối nguồn yêu thương

          Con nguyện là lương dược cho những ai đang bệnh hoạn

          Chăm sóc họ cho đến khi đau đớn được chữa lành

          Con nguyện làm thực phẩm trong mùa đói khát

           Bảo hộ cho những người nghèo khổ đơn côi

           Con nguyện làm ngọn đèn cho những ai trong đêm tối

           Nguyện làm nhà cho mọi người nghỉ ngơi

(Từ đây xin xem tiếp phần Phụ lục)

đại sư Ribur Rinpoche (1923-2006)

Theo đại sư Ribur Rinpoche (1923-2006), Ứng dụng Bồ đề tâm nguyện trên bằng Bồ đề tâm dụng, những đạo sư vĩ đại của Ấn Độ và Tây Tạng thường truyền pháp tu phát tâm bồ đề gồm “Bảy điểm nhân quả” và “Hoán chuyển ngã tha”.  Ngài Atisha vào truyền pháp ở Tây Tạng, công truyền cho chư tăng Mật giáo pháp tu “Bảy điểm nhân quả”, còn pháp tu “Hoán chuyển ngã tha” thì mật truyền cho ngài Dromtonpa. Tôn giả Dromtonpa cũng giữ kín pháp tu này, chỉ truyền lại cho một vị đại đệ tử là Geshe Potowa, người kế vị dòng truyền thừa Kadampa sau đó. Ngài Potowa cũng giữ kín pháp tu này. Dù có đông đệ tử nhưng ngài chỉ truyền lại cho Geshe Langri Tangpa. Ngài Langri Tangpa thọ nhận và hành trì thành tựu pháp tu này, dựa vào kinh nghiệm chứng ngộ của mình, ngài soạn ra bài nguyện nổi tiếng là “Luyện tâm bát đoạn”. Nhờ được ghi thành lời nên pháp tu này trở thành phổ biến, nhiều người có thể tu học, hành trì như một nghi quỹ thực hành tâm linh của Mật tông nhằm phát triển Bồ đề tâm.

Cầu nguyện đầu năm

Với căn cơ chúng sanh chậm lụt, nghiệp chướng sâu dày, để phát triển được thái độ và tinh thần ấy, không cần quán tưởng mà chỉ cần cầu nguyện thành kính với Bổn tôn, Thánh chúng là có thể được gia trì ơn phước, thần lực. Dễ dàng nhất là đọc tụng bài cầu nguyện “ Luyện tâm bát đoạn” của đạo sư dòng Kadampa tên là Langri Tangpa.

Đại sư Langri Tangpa

“Khi quán chiếu muôn loài chúng sanh

                     Trọn lành hơn bảo châu như ý

                    Hầu cứu cánh tối thượng viên thành

                     Tôi xin luôn xem người trân quý…”

(còn 7 đoạn kệ xin xem phần Phụ lục)

Đại sư Langri Tangpa là một vị thầy phi thường, thực sự là một vị thánh (ngài là hoá thân đời trước của Kyabje Trijang Rinpoche). Tương truyền gương mặt ngài Langri Tangpa hết sức nghiêm nghị, trong suốt cuộc đời ngài chỉ cười có 3 lần, vì vậy người ta đặt cho ngài một biệt danh “Hắc diện Langri Tangpa” (Hắc diện tức là mặt đen, tiếng Tây Tạng có nghĩa là nghiêm nghị) Ngài luôn luôn thiền quán về khổ đau của luân hồi và Bồ đề tâm, vì vậy chẳng mấy khi ngài được dịp cười vui.

Vậy thì ngài cười trong dịp nào? Chuyện này liên quan đến toà mạn đà la. Theo truyền thống dòng Kadampa, pháp cúng dường mạn đà la đặc biệt được xem trọng. Một hôm ngài Langri Tangpa đang toạ thiền, có tòa mạn đà la đặt sẳn trên bàn cạnh bên. Có lẽ đây chỉ là một toà mạn đà la rất đơn giản, không phải loại đẹp đẽ cầu kỳ. Khi đang thiền, ngài thấy một chú chuột gặm hạt gạo trên mạn đà la. Giữa những hạt gạo có một viên lam ngọc to. Chẳng hiểu sao chú chuột lại thích viên ngọc ấy, nó bắt đầu húc, rồi ủi, rồi ôm, nhưng viên ngọc to quá, ôm không đặng. Lúc ấy lại có thêm một con chuột khác mò đến giúp chú chuột này ôm viên ngọc. Chẳng bao lâu có đến những…5 chú chuột cùng ra sức tha viên ngọc: một con nằm ngữa ôm viên ngọc, bốn con còn lại gặm đầu gặm chân kéo đi. Đại sư Langri Tangpa thấy vậy không nhịn được, liền phì cười. Tại sao cười? Vì ngài thấy trong cõi luân hồi khi cần thoả mãn ước muốn của mình, loài vật có khi còn khôn hơn cả loài người.

Đức Trichen Rinpoche

Nhiều khi vì phục vụ tha nhân, cứu độ chúng sanh hữu tình và vô tình, những vị đạo sư thành tựu giả còn đến tận nơi xảy ra thiên tai, địch họa để cầu nguyện cho mọi sự bình yên, hiểm hoạ được đẩy lùi. Đức Trichen Rinpoche được chính phủ Nepal mời đến một vùng đất thuộc lãnh thổ của mình đang xảy ra những xung đột sắc tộc. Khi đến nơi, Ngài suy xét kỹ lưỡng cần làm những gì mang lại lợi ích lớn cho người dân Nepal, rồi sau đó Ngài quyết định tụng bài cầu nguyện cát tường như sau:

 “ …Vào lúc thế gian xảy ra nhiều mâu thuẩn và xung đột với đầy dẫy năm thứ vẫn đục, đại dương nghiệp  dữ ganh ghét bùng nổ, khiến chúng sanh phải chịu dày vò trong khổ đau, oán thù. Nguyện xin chư Phật, Bồ tát hãy làm khô biển khổ này bằng sức mạnh của từ bi và trí tuệ.

               Nguyện suối nguồn cam lộ của lòng đại từ đại bi mưa xuống chúng sanh, xoa dịu tâm hận thù đang cháy bỏng. Nguyện chư Phật, Bồ tát hộ niệm giữ gìn cho con người biết quay lại nhìn nhau, để thấy ra ai cũng chính là cha mẹ của mình trong nhiều kiếp, nhờ đó mà hạnh phúc cát tường ngày thêm tăng trưởng.

                Có nghiều loài quỉ ma ác hiểm thường hay len lỏi vào tâm, biến tâm thành loài A tu la dữ tợn, thành hung thần đầy tật đố. Nguyện từ nay về sau những loài quỷ ma như vậy sẽ không bao giờ còn về quấy nhiễu thế giới này.

Thánh tăng Tangtong Gyalpo

               Nguyện tất cả những ai chết trong chiến tranh, sẽ từ bỏ nghiệp dữ, sinh vào tịnh độ của Phật A mi đà, rồi dẫn dắt tất cả cùng về nơi ấy..

(xin xem trọn bản văn ở phần Phụ lục)

Bài nguyện này tên gọi là “Cầu nguyện cát tường” do đại sư, thánh tăng Tangtong Gyalpo trước tác. Chuyện kể rằng tại Tây Tạng, ở xứ Kham xảy ra trận chiến kéo dài, không ai có khả năng hoà giải. Biết được sự kiện này, thánh tăng Tangtong Gyalpo đã đến vùng đất ấy, phát tâm bồ đề, đọc lên tiếng lời chân thật này rồi rãy hoa lên mặt đất. Kỳ diệu thay! Lúc bấy giờ tâm hận thù tan biến, quân trận dẹp đi, chiến tranh chấm dứt, vụ mùa tươi tốt, đất nước trở nên an bình, mọi nơi đều khởi sắc dấu hiệu cát tường.

Lama Zopa Rinpoche

Chuyện cũng kể rằng, sau sự cố hai toà Trung tâm Thương Mại Quốc Tế ở NewYork và toà Pentagon ở Whasington bị tấn công vào ngày 11.09.2001, gây thiệt mạng hơn 40.000 người, Lama Zopa hướng dẫn đồ chúng đọc tụng bài “Cầu nguyện cát tường” để xoa dịu nỗi đau chúng sanh và cầu nguyện cho thế giới hoà bình, mọi người sống trong tình yêu thương đồng loại. Zopa Rinphoche khấn nguyện: “ Nguyện bất cứ nơi nào có lời nguyện này, nguyện nhờ đọc tụng lời nguyện này, trái tim họ vang lên nhịp đập yêu thương, đầy ắp tâm bồ đề, họ chỉ muốn tạo hạnh phúc, không muốn gây hại cho bất kỳ ai. Nguyện mặt trời hoà bình hạnh phúc chiếu soi rạng ngời. Nguyện mọi người chung sống hoà bình, chiến tranh và bạo động chấm dứt và không bao giờ còn xảy ra.”.

Làng Phước Thành ngày 22/10/2013

THINLEY-NGUYÊN THÀNH


English version: PRAYING: PRAYING FOR NURTURING BODHICITTA (Part 4)

 1. MAT HUNG says:
  KÍNH BẠCH THẦY,chúng con vô cùng hoan hỷ tán thán công đức và trí tuệ siêu việt của Thầy trước các bài viết vô cùng thần tốc.Chúng con vô cùng cảm tạ ơn đức của Thầy đả miệt mài để phục vì lợi ích của chúng sanh không ngưng nghĩ,với các bài viết vô cùng tường tận và mau chóng.Chúng con thật duyên lành và vô vàn hạnh phúc khi được làm học trò của Mật Gia,luôn đựoc đón nhận ơn phước từ tam bảo thông qua vị Thầy.Chúng con luôn xin cầu nguyện cho sức khõe và sự trường thọ của Thầy luôn được trường tồn và bất biến trước thời gian,nguyện cho trí tuệ chúng con mau chóng được khai mở để cùng Thầy phục vụ và giúp đở thật nhiều cho chúng sanh.OM AH HÙM.
 2. Mật Thủy says:
  Thật đáng thương cho chúng sanh trong thời mạt pháp này, khi mà bệnh tật hoành hành, thiên tai tàn phá, chiến tranh và sự thù hằn cứ mãi dai dẳng, đạo đức suy đồi, loài người chìm đắm trong ngũ dục… Họ khát khao hạnh phúc nhưng do ước muốn vị kỷ nên cứ mãi khổ đau. Trong cùng cực, họ nương cậy vào niềm tin tâm linh, nhưng “bản tính ương ngạnh và niệm tưởng bất chánh” khiến họ ngờ vực vào tâm bi mẫn của các Đấng chiến thắng, ngờ vực nguyện lực cao cả vì chúng sanh của các Ngài…
  Trong khi đó, nguyện lực vì hạnh phúc của chúng sanh, đặc biệt của các bậc Thánh có sức mạnh phi thường mà những gì phàm tục sẽ không thể nào chạm đến được. Và nhờ nương vào nguyện lực bi mẫn của các Ngài, chúng con và chúng sanh được bảo bọc khỏi những thế lực xấu ác bên ngoài, dần gọt giũa cái tôi vị kỷ, hướng đến sự vị tha cao cả: bồ đề tâm – mong cầu hạnh phúc tuyệt đối (hạnh phúc của Phật tánh) cho tất cả chúng sanh. Thật may mắn thay cho chúng con! Chúng con cảm tạ Thầy đã giúp chúng con hiểu được cốt lõi của con đường tu tập!
  Cầu nguyện Thầy, Bổn Tôn gia hộ để chúng con luôn biết nương theo bóng mát tâm linh của các Ngài và tiến nhanh trên đạo lộ giải thoát, mang đến lợi lạc cho mình và chúng sanh!
 3. Matkinh says:
  Kính Bạch Thầy! Con thật sự rất hoan hỉ những bài viết của thầy và nhờ thầy- Bậc đạo sư tôn kính đã ban cho chúng con một pháp môn thật vi diệu. Từng kỳ trong bài cầu nguyện chúng con biết được thêm những điều bổ ích như : cầu nguyện một pháp tu của Đạo Phật ( chứ không phải chỉ riêng gì Đạo Tin Lành, ), ý nghĩa và mục đích tịnh hóa. Nhưng khi đọc xong kỳ 4 con mới nhận ra rằng pháp tu này thật vi diệu bởi lẽ cầu nguyện để trưởng dưỡng bồ đề tâm mà bồ đề tâm như đại thành tử giả Shantideva (Tịch Thiên) đánh giá như sau: “Mang hết tám vạn bốn ngàn pháp môn ra khuấy lại, tinh tuý của tất cả chính là tâm bồ đề” và nhiều đại thành tựu giả đã áp dụng , đánh giá như thầy đã viết trong bài như thế mới biết chúng đệ tử đã được thầy truyền trao một viên ngọc như ý mà giờ đây con mới biết được viên ngọc ấy thật đẹp và lộng lẫy biết nhường nào. Thầy ơi, biết bao giờ chúng con có thể đền đáp công lao của thầy vẫn cặm cụi ngày ngày bên chiếc máy tính để viết bài và truyền trao những tinh hoa, những tinh túy của giáo pháp trên trang web, vẫn hình ảnh của thầy bên chiếc điện thoại ngày ngày động viên chúng đệ tử tinh tấn tu tập, luôn tỉnh thức, chú tâm và chánh niệm, và cầu nguyện để trưởng dưỡng hợn nữa Bồ đề tâm. Công lao của thầy không có một ngòi bút diễn tả hết. Con chỉ biết cầu nguyện cho sự trường thọ của vị Đạo sư Tôn Kính. Và con cũng xin cầu nguyện thầy, Bổn tôn, Dakini gia hộ và ban phước để chúng sanh có duyên sẽ được truyền trao pháp môn vi diệu này để làm lợi mình và cho những chúng sanh khác. OM AH HÙM
 4. Mat Phuoc says:
  Kinh Bach Thay
  Con vo cung hoan hy khi duoc doc xong bai nguyen nay cua Thay .
  co cau nguyen suc khoe va su truong tho cua Thay,Co.
  Cau mong tat ca chung sanh duoc thanh tuu hanh phuc cua Phat Tanh.
  Om Ah Hum
 5. hoptrung says:
  Kinh bạch Thầy !
  Con vô cùng hoan hỉ khi Thầy đã giảng giải cho con hiểu là nguoi học Phật thì phát triển tâm bồ đề là điều quan trọng nhất.Như Bồ tát (Tịch Thiên )đã nói ” Mang hết tám vạn bốn ngàn pháp môn ra khuấy lại.tinh tuý cốt tủy nhất chính là tâm bồ đề ‘.
  Chúng con xin đội ơn vị Thầy từ bi đã diu dắt và dạy dỗ chúng con .Lòng từ bi của Thầy dành cho chúng con và chúng sanh như suối nguồn không bao giờ cạn .Chúng con luôn cảm nhận đuợc tình thuong đó ở mọi lúc mọi nơi.
  Con xin cúi đầu cảm tạ ơn Thầy !
 6. Mat Vien says:
  Da,thua Thay!
  Con da doc bai nay roi a.
 7. Mật Hồng Tuyến says:
  Kính bạch Thầy,
  Con hoan hỷ khi đọc bài pháp này. Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi khai thị cho chúng con thấy được tầm quan trọng của Bồ đề tâm trong tu tập. Theo con hiểu Bồ đề tâm chính là cốt lõi, là mục đích của việc tu tập cho dù nguời hành giả đó chỉ mới chập chững bước vào con đường đạo hay là những bậc đã chứng đắc thánh quả. Con xin trích một số đánh giá của các bậc đi trước về giá trị của Bồ đề tâm trong bài giảng của Thầy:
  ” Bồ tát, đại thành tựu giả Shantideva (Tịch Thiên) đánh giá: “Mang hết tám vạn bốn ngàn pháp môn ra khuấy lại, tinh tuý của tất cả chính là tâm bồ đề”.
  Thánh tăng Atisha so sánh: “Dù biết được quá khứ vị lai, thấy được linh ảnh Bổn tôn, nhập định vững như trái núi, tất cả so với tâm Bồ đề chẳng có gì đáng nói”.”
  Qua đó con cảm thấy chúng con thật may mắn vì được Thầy chỉ dạy cách trưởng dưỡng Bồ đề tâm thông qua 16 động tác sinh hoạt hằng ngày. Để ngay cả những lúc ở ngoài không gian linh thánh chúng con vẫn có thể thực hành một cách dễ dàng. Con xin tán thán tấm lòng từ bi của Thầy. Sau khi nhọc công trải nghiệm qua nhiều phương pháp, nhiều con đường khác nhau, Thầy đã tìm Thấy con đường nhanh và ngắn nhất để thoát khổ. Khi đó Thầy có thể ung dung, tự tại, thong thả tu tập cho đến khi giác ngộ tối thượng. Nhưng vì tấm lòng bi mẫn, Thầy đã đem những thành quả mà phải trải qua bao tháng năm cơ cực mới có được, hết lòng truyền trao cho chúng con, chúng sanh với mong muốn chúng con cũng có thể thoát khổ.
  Con cầu nguyện cho sự trường thọ của Thầy, Cô vì sự nghiệp giáo hóa chúng sanh.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh có hữu duyên để đến với ánh sáng Phật pháp.
  Om Mani Padme Hum.
 8. nguyennga says:
  Mo phat!
  Thua thay con da doc bai nay roi a.
  Um ma ni pe me hum.
 9. Mật Khả Phúc says:
  Kính bạch Thầy,
  Con vô cùng hoan hỉ khi đọc bài nguyện này.
  Con xin cúi đầu đảnh lễ tri ân Thầy đã soi sáng cho chúng con.
  Con cầu nguyện sức khỏe, sự trường thọ của Thầy, Cô.
 10. Nguyễn Ngọc Sơn says:
  Con đã đọc bài pháp của thầy . Con cảm ơn thầy đã khai thị
 11. Mật Diệu Hằng says:
  Kính bạch Thầy!
  Con hoan hỷ khi đọc bài giảng kỳ 4: Cầu nguyện để trưởng dưỡng Bồ đề tâm. Thầy đã dạy con Bồ đề tâm lad cốt lõi của đại thừa, những hành giả Mật tông cần phải phát khởi và trưởng dưỡng Bồ đề tâm và coi đó là việc thực hành tâm linh tiên quyết từ khi mới bước chân vào đạo đến khi đath giác ngộ tối thượng, và vai trò quan trọng của Bồ đề tâm đã được thánh tăng Atisha so sánh: “Dù biết được quá khứ vị lai, thấy được linh ảnh Bổn tôn, nhập định vững như trái núi, tất cả so với tâm Bồ đề chẳng có gì đáng nói”.
  Các đạo sư Mật giáo đã thực hiện Bồ đề tâm nhằm mang lại lợi lạc cho chúng sanh thông qua các buổi lễ cầu nguyện, các bài cầu nguyện. Câu chuyện về thánh tăng Tangtong Gyalpo đã đến vùng đất Kham, phát tâm bồ đề, đọc lên tiếng lời chân thật này rồi rãy hoa lên mặt đất làm cho tâm thù hận của chúng sanh tan biến và chấm dứt chiến tranh mang bình an đến cho người dân đã cho thấy sự vi diệu của Bồ đề tâm chữa lành mọi tâm hận thù, chữa lành mọi vết thương cho tâm phàm phu. Hình ảnh ngài Trichen Rinpoche và Lama Zopa thực hành cầu nguyện để xoa dịu nỗi đau cho chúng sanh và mong muốn chúng sanh có cuộc sống âm no, hòa bình hạnh phúc là phát Bồ đề tâm đến mọi chúng sanh. Ngài Langri Tangpa đã soạn ra bài nguyện “luyện tâm bát đoạn” giúp nhiều người có thể tu học, hành trì như một nghi quỹ thực hành tâm linh của Mật tông nhằm phát triển Bồ đề tâm.
  Chúng con may mắn khi được là học trò của Thầy vì không những Thầy dạy chúng con thực hành cầu nguyện trong không gian linh thánh để trưởng dưỡng Bồ đề tâm, mà chúng con còn phát triển Bồ đề tâm dễ dàng qua cầu nguyện trong sinh hoạt hằng ngày. Từ một chúng sanh bình thường, thậm chí là tầm thường ngày ngày đối mặt với tham sân si, bản ngã vị kỷ, nhờ những pháp tu của Thầy phù hợp với tính quốc độ, dân tộc, thời đại, chúng con trở thành hành giả cao quý ngày ngày thực hành trưởng dưỡng Bồ đề tâm không gián đoạn khi luôn cầu nguyện chúng sanh trở thành Phật. Những phương pháp vi diệu đó tự động hóa giúp chúng con làm đầy hai bồ tư lương công đức và trí tuệ, làm hành trang cho việc đời này an lạc, đời sau cực lạc.
  Tuy nhiên, khi thực hành cầu nguyện trong không gian thế tục và đọc tụng các bài nguyện trong nghi quỹ hành trì, hành giả Mật tông cần được sự cho phép của vị Thầy thông qua một nghi lễ truyền pháp đích thực từ vị Thầy thì tu pháp cầu nguyện mới phát huy tác dụng và hiệu năng. Nếu vị Thầy chưa cho phép hành trì thì những tu pháp vẫn còn nằm trong lý thuyết, tựa như dự án tâm linh chưa được xét duyệt và đi vào áp dụng thực tế, bởi thiếu đi đường truyền của vị Thầy bên ngoài thì phật tánh của hành giả tu tập Mật tông tự lực không được hiển lộ và hành giả Mật tông không thể nhìn thấy chân tâm của mình và không thể đạt được giác ngộ. Ngài Sogyal Rinpoche đã dạy rằng: “Chư Phật làm việc thông qua ngài(vị Thầy bên ngoài) đến với bạn. Điều quan trọng là không đánh mất nhận thức về sự kết nối giữa vị Thầy bên ngoài và bên trong (Phật tánh) này. Vị thầy bên ngoài đang giảng cho bạn cách thức tìm thấy chính bản thân, cách tìm ra vị Phật bên trong”. Do vậy, không có vị Thầy bên ngoài hướng đạo và truyền ban các pháp tu thì hành giả Mật tông không thể kết nối được với cõi thù thắng của Bổn tôn và chư Phật. Thực hành pháp mà không có sự đồng ý của vị Đạo sư Mật giáo không những không đạt được kết quả gì mà không khéo còn phạm tội trộm pháp do không có Thầy dạy đạo.
  Con cảm ơn Thầy đã giảng cho con một bài giảng lợi lạc.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô để ngọn lửa Bồ đề tâm được lan tỏa khắp muôn nơi, giúp chúng sanh lìa mê về giác.
  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phíc của Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum.
 12. Mật Từ says:
  Kính bạch Thầy,
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.
  Qua đó, con thấu hiểu hơn tấm lòng bồ đề của các bậc đạo sư, thánh tăng khi soạn ra những bài cầu nguyện là để lợi lạc cho tất cả chúng sanh bởi căn cơ chậm lụt, nghiệp chướng sâu dày, không đủ công đức và trí tuệ để phát triển được thái độ và tinh thần bồ đề tâm nên chỉ cần quán tưởng khi cầu nguyện với lòng thành kính với Bổn Tôn, thánh chúng là có thể được gia trì thần lực. Cầu nguyện của đạo Phật khác với các ngoại đạo ở điểm đó. Với các ngoại đạo, kể cả những người cho rằng mình là Phật tử song không hiểu mục đích của việc tu tập là vì lợi ích của chúng sanh muôn loài, họ luôn chắp tay cầu nguyện cho bản thân mình và những người họ quan tâm trước hết. Bởi vậy, càng cầu nguyện càng phát triển lòng tham, sự vị kỷ, tính dựa dẫm, phụ thuộc; tất nhiên kết quả của lòng tham nào có thể là thành tựu như mong muốn. Trong khi Phật tử chân chính cầu nguyện với bồ đề tâm, vì lợi lạc của tất cả chúng sanh khác nên ngày càng phát triển lòng từ bi, xóa dần tâm vị kỷ và vì gieo nhân lành mà cũng gặt được quả lành mặc dù chẳng mong cầu. Con hoan hỷ tán thán công hạnh của Thầy vì đã truyền dạy cho chúng con một bài cầu nguyện với đầy đủ các phần nhằm “rèn luyện” bồ đề tâm bao gồm hoan hỷ với thiện hạnh của người khác, cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của vị Thầy và người phối ngẫu của Ngài vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh, cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của những bậc Thầy chân chính, cầu nguyện cho khó khăn của chung đạo tràng, cầu nguyện cho đất nước bình an, không thiên tai địch họa, cầu nguyện cho hòa bình thế giới và những nơi xảy ra những sự việc chẳng lành,.. Khi cầu nguyện như vậy, kết hợp với đọc tụng những lời cầu nguyện của các bậc đạo sư và thánh tăng với lòng sùng kính, chúng con được gia trì thần lực và dần được trưởng dưỡng bồ đề tâm. Như lời Thầy đã dạy, “các vị Thầy giải thoát đã làm như vậy, chúng ta là học trò nên làm theo!”
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh.
  Om Mani Padme Hum.
 13. Diệu Viên Nguyên says:
  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ. Con cảm tạ ơn đức của Thầy đã luận giải cho chúng con hiểu về trưởng dưỡng Bồ đề tâm thông qua hoạt động cầu nguyện.
  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô.
  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật Tánh.
  Om Mani Padme Hum.
 14. Mật Chánh Tấn says:
  Kính bạch Thầy,

  Con cảm tạ lời dạy của Thầy qua bài viết này.

  Từ bài viết trước, con hiểu được rằng hoạt động cầu nguyện sẽ giúp cho ta phát triển được lòng sùng mộ và trí huệ, giúp ta biết quán xét bản thân để tự giác ngộ. Tuy nhiên, trong suốt bài viết này, con chỉ hiểu được đại ý rằng tinh thần cao nhất của hoạt động cầu nguyện chính là hướng lòng từ bi tới để phổ độ chúng sanh, cầu mong cho chúng sanh bớt đi nỗi khổ, đạt được an vui, đạt được hạnh phúc Phật tánh.

  Qua những ví dụ của Thầy đưa ra, từ “Bài Cầu Nguyện Từ Bi” của Bồ tát Tịch Thiên đến bài “Cầu nguyện cát tường” của đại sư, thánh tăng Tangtong Gyalpo, và dẫn chứng về hoạt động cầu nguyện trước thảm họa 11.09 của ngài Lama Zopa Rinphoche, con đều thấy được mọi tinh thần, mong ước của các ngài đều hướng tới phổ độ chúng sanh, mong muốn giúp chúng sanh được an lành. Qua những dẫn chứng đó con thấy được những tấm gương mình cần học tập.

  Bên cạnh đó, con cảm tạ lời dạy dỗ của Thầy đã ban cho học trò chúng con pháp tu 16 pháp Bồ đề tâm, giúp cho chúng con dù bận bịu nhưng vẫn có cơ hội thực hành, giúp chúng con có cơ hội để thực hành hợp nhất thân, ngữ, tâm thể hiện ý nghĩa cao quý của Bồ đề tâm.

  Con cầu nguyện cho sự trường thọ của Thầy Cô
  Cầu mong tất cả chúng sanh đạt được hạnh phúc Phật tánh

  Om mani padme hum

 15. Mật Nguyên Tánh says:
  Kính bạch Thầy,

  Con đọc bài này rồi ạ.
  Con hoan hỷ cảm tạ ơn Thầy đã có bài giảng giúp chúng trò hiểu rỏ tầm quan trọng của Bồ đề tâm.

  Kính Thầy.

  Om Mani Padme Hum

 16. Mật Tất Kiểm says:
  Kính bạch Thầy.
  Con cảm tạ Thầy đã cho con thấy được bài viết chi tiết và sâu sắc về thực nghĩa cầu nguyện để trưỡng dưỡng bồ đề tâm . Khi cầu nguyện cho chúng sanh cũng là sự khởi phát gieo nhân tốt và ắt quả sẽ tốt, ngày qua ngày vì chúng sanh thì Bồ Đề Tâm ngày càng được vun đắp dày hơn từ đó quá trình tiến tu nhanh chóng hơn .
  Cầu nguyện chúng sanh hạnh phúc với thành tựu Phật tánh .
  OM AH HUM !
 17. Mật Tuệ Phúc says:
  Bạch Thầy.
  Con đã đọc bài này rồi ạ.
 18. Mật Địa Cát says:
  Kính Bạch Thầy!
  Con đã đọc xong bài này rồi ạ.
  Cầu cho Thầy Cô sức khỏe và trường thọ vì lợi lạc của chúng sanh.
  Om mani padme hum
 19. Mật Cẩm Hồng (Mật Cẩm Hùng) says:
  Kính Bạch Thầy.Con đã đọc bài này rồi ạ.con cảm tạ ơn Thầy.
  Con cầu nguyện cho sức khẻo và sự trường thọ của thầy cô vì lợi lạc chúng sanh
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Om maniPadme hum
 20. Mật Giu Se says:
  Kính Bạch Thầy!
  Bài viết cho con thấy được sự sự cao quý của bồ đề tâm , để theo chân các Bậc Giác Ngộ vĩ đại thì chỉ cần tụng bài cầu nguyện của Thầy đề ra không cần quán tưởng thì căn cơ chậm lụt như con cũng có thể dần dần trưởng dưỡng bồ đề tâm. Con cảm tạ Thầy đã chỉ dạy phương pháp phù hợp nhất để phát triển bồ đề tâm.
  Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh!
  Om mani padme hum!
 21. Hoàng minh tâm says:
  Trọng kính bạch thầy. Con hoàng minh tâm nguyện là cái áo chánh kiến được mặc vào để chống lại gió chướng quỷ ma.
 22. Chu Thị Hồng Đăng says:
  Kính bạch Thầy
  Con hoan hỉ đọc hết bài ” Cầu nguyện để trưởng dưỡng bồ đề tâm ” rồi ạ.
  Con cầu nguyện Thầy, Cô mạnh khỏe và trường tồn vì lợi lạc chúng sinh.
  Con cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum
 23. Mật Diệu Tâm says:
  Kính bạch Thầy,
  Con đã đọc bài này thưa Thầy. Con cảm tạ ơn đức của Thầy đã từ bi giảng giải cho chúng con.
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc cho chúng sanh.
  Om mani padme hum.
 24. Mật Chánh Hoa says:
  Kính bạch Thầy!
  Con hoan hỷ khi được đọc bài pháp của Thầy về “Cầu nguyện để trưởng dưỡng Bồ đề tâm”. Con cảm tạ ơn Thầy đã khai thị cho con hiểu “Trong Phật giáo Mật tông, khởi phát và trưởng dưỡng Bồ đề tâm là một trong những thực hành tâm linh tiên quyết. Điều này được hiểu như là toàn bộ mục đích tu tập từ khi bước vào đường đạo cho đến khi chứng đắc thánh quả, đều vì lợi ích cho chúng sanh muôn loài”.
  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh được thấm đẫm hồng ân Tam Bảo.
  Om Mani Padme Hum
 25. Phong Lữ says:
  Thưa Thầy!
  Con đã đọc bài này rồi ạ.
 26. Mật Ly says:
  Kính Thầy
  Con đọc bài viết này rồi a
  Cầu nguyện cho sức khỏe Thầy Cô trường thọ
  Om mani padme hum
 27. Mật Nghiêm Giác says:
  Kính bạch Thầy
  Con đã đọc xong bài này rồi ạ
  Con cảm ơn Thầy đã khai thị cho chúng con
  Con cầu nguyện Thầy Cô sức khỏe và trường thọ vì lợi lạc chúng sanh
  OM MANI PADME HÙM
 28. Mật Tấn khải says:
  Kính bạch Thầy.
  Con đã đọc bài kỳ 4 CẦU NGUYỆN ĐỂ TRƯỞNG DƯỠNG BỒ ĐỀ TÂM. rồi thưa Thầy.con cảm tạ ơn Thầy cho chúng con bài giảng chi tiết và sâu sắc về thực thực nghĩa cầu nguyện để trưởng dưỡng Bồ Đề Tâm. Hàng ngày con được đọc ,nghe những bài giảng của Thầy .trong căn phòng duy ma cật trang chanhtuduy của vị Thầy , pháp tu của vị Thầy phù hợp với tính quốc độ, dân tộc, thời đại.những phương pháp vi diệu đó giúp con hàng ngày bồi bổ chánh kiến Phật Đà,tích tụ công đức, khi chúng con chuyên cần đọc bài giảng ( TỤNG KINH GÕ MÕ THỜI @ ).và các comment của các huynh đệ Mật Gia Song Nguyễn, các bạn đọc,tù đó con được đọc thêm những kiến thức quý báu ,được đọc, cầu nguyện qua mỗi comment. Của huynh đệ ( Cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh. Và cầu nguyện cho tất cả chúng sanh …..) .trong trạng thái hoan hỷ vui tu.
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy cô vì lợi lạc của chúng sanh.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om .mani padme hum.
 29. Mật Thiệu says:
  Kính Bạch Thầy !
  Con rất hoan hỷ khi đọc bài” Cầu nguyện kỳ 4: Cầu Nguyện Để Trưởng Dưỡng Bồ Đề Tâm”. Qua bài này, con biết được Bồ đề tâm là cốt lõi của đại thừa và là một trong ba tinh yếu giác ngộ: Xả Ly, Bồ Đề Tâm, Trí Huệ Tánh Không. Con cảm tạ ơn Thầy đã dạy cho chúng con cách cầu nguyện và phát Bồ đề tâm qua những động tác sinh hoạt hằng ngày, đó là chúng con đang thực hành pháp trong trạng thái động. Còn trong trạng thái tĩnh, chúng con đọc tụng các bài cầu nguyện trong Nghi quỹ nhằm tích tập công đức và trí tuệ cho mình và lợi lạc cho chúng sanh.
  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Om mani padme hum.
 30. Mật Hảo says:
  Kính Bạch thầy
  Con đã đọc bài này rồi.
  Qua bài viết này con biết được các vị thánh tăng, thánh giả dùng phương pháp cầu nguyện hướng đến chúng sanh để trưởng dưỡng bồ đề tâm của mình. Và Bồ đề tâm là một trong ba yếu tính giác ngộ, là cốt lỗi của đại thừa giúp người hành giả thành tựu.
  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô.
  Cầu ming chúng sanh thấm đẫm hồng ân Tam Bảo.
  Om ah hum
 31. Mật Quảng Lượng (Lê Tùng) says:

  Bạch Thầy, con hoan hỉ khi đọc được bài này!
  Cầu nguyện tát cả chúng sinh thành tựu hạnh phúc Phật tánh!
  Cầu nguyện thầy cô luôn mạnh khỏe vì lợi lạc của chúng sinh!
  Om Mani Pahme Hum!

 32. Mật Tấn Pháp says:

  Kính bạch Thầy con đã đọc bài viết này rồi ạ.
  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc phật tánh.
  Om Mani Padme Hum.

 33. Mật Nhẫn Hoà says:

  Kính Bạch Thầy
  Con đọc bài rồi ạ.

 34. Mật Diệu Linh says:

  Kính bạch Thầy.
  Con đã đọc xong kỳ 4:” CẦU NGUYỆN ĐỂ TRƯỞNG DƯỠNG BỒ ĐỀ TÂM ” rồi thưa Thầy.
  Con hoan hỷ tán thán công hạnh của vị Thầy và con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giải cho chúng con bài pháp quý báu và lợi lạc.
  Con cầu nguyện sức khỏe sự trường thọ của Thầy cô vì lợi lạc của mọi chúng sanh.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum!

 35. Mật Giác Đức says:

  Con thưa Thầy Cô
  Con hoan hỷ tán thán bồ đề tâm và trí tuệ của vị Thầy, đã luận giải về phương Pháp Cầu Nguyện Để Trường Dưỡng Bồ Đề Tâm, qua bài viết con hiểu thêm Cầu Nguyện với mục đích chính đáng vì chúng sanh muôn loài, đều viên thành cát tường! Con cầu nguyện sức khỏe sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh
  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh
  Om mani padmehum

 36. Cao Thị Hoài My says:

  Kính bạch Thầy!
  Con là Mật Thuận Nữ ( Cao Thị Hoài My) con đã đọc bài này rồi ạ.
  Con cầu nguyện Thầy Cô sức khoẻ, trường thọ vì lợi lạc chúng sanh.
  Om Mani Padme Hum.

 37. Mật Tường Niệm says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài này rồi ạ.
  Om Mani Padme Hum.

 38. Kính bạch Thầy!
  Con hoan hỷ khi được đọc bài viết này. Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giảng cho con được hiểu về tầm quan trọng của Bồ đề tâm trong tu tập. Con hiểu được rằng Bồ đề tâm chính là cốt lõi, là tinh tuý giáo pháp và cũng là toàn bộ mục đích tu tập từ khi hành giả mới bước chân vào đường đạo cho đến các bậc đã chứng đắc thánh quả. Con hiểu rằng những bài cầu nguyện do các bậc Thánh tăng trước tác đều xuất phát từ tấm lòng từ bi của các ngài đối với chúng sanh còn chịu nhiều khổ đau, căn cơ chậm lụt, nghiệp chướng sâu dày. Những luận chứng sinh động về câu chuyện của các bậc Thánh giả được Thầy dẫn ra trong bài viết càng khắc sâu trong tâm trí chúng con lời dạy của vị Thầy: “ các vị Thầy giải thoát đã làm như vậy, chúng ta là học trò nên làm theo!”.
  Con cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc của chúng sanh.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om mani padme hum.

 39. Lê Thịnh says:

  Kính bạch Thầy !
  Con Mật Tuệ Viễn ( Lê Thịnh)
  con đã đọc bài rồi ạ. Con tạ ơn Thầy .
  Om mani padme hum

 40. Mật Liễu Thuận says:

  Kính bạch thầy
  Con Mật Liễu Thuận hoan hỷ khi đọc được bài này. Con cảm tạ ơn thầy đã khai thị cho chúng con thấy được tầm quan trọng của Bồ Đề Tâm trong tu tập.
  Cầu nguyện thầy luôn mạnh khỏe và trường thọ vì lợi lạc chúng sanh
  Om Mani Padme Hum

 41. Mật Dũng Tâm says:

  Thưa Thầy!!!!!!
  Con Mật Dũng Tâm(Nguyễn Tiến Dũng) đã đọc bài viết này rồi ạ.
  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum!!!!!!!!!

 42. Mật Hồng Nguyện says:

  Kính Bạch Thầy
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ
  Con cầu nguyện cho sức khoẻ Thầy Cô trường thoi vì lợi lạc chúng sanh
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh
  Om mani padme hum

 43. Nguyễn Hải says:

  Con Mật Hùng Tâm (Nguyễn Hải) đã đọc bài này, xin cảm ơn Thầy.

 44. Mật Khuê Minh says:

  Kính bạch Thầy
  Con đã đọc bài này rồi ạ
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trụ thế lâu dài của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh
  Om mani padme hum

 45. Kính bạch Thầy.
  Con đã đọc bài viết này rồi.
  Om mani padme hum.

 46. Vũ Thị Thu says:

  Kính bạch Thầy con là Mật Thuận Nguyên con đã đọc xong bài này rồi ạ. Cầu nguyện Thầy Cô sức khoẻ và trường thọ. Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

 47. Kính bạch Thầy !

  Con vô cùng hoan hỉ khi được đọc bài pháp, và Con cảm tạ ơn Thầy đã khai thị cho chúng Con được hiểu biết sâu hơn cũng như tầm quan trọng của Bồ Đề Tâm.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh được sống trong hồng ân Tam Bảo.

  Om Mani Padme Hum

 48. Nguyễn Thị Mai Anh says:

  Kính bạch Thầy!

  Con Mật Diệu Châu con đã đọc bài rồi ạ.

  Con nguyện cầu Thầy Cô trụ thế lâu dài trên thế gian để đem ngọn lửa Bồ đề tâm lan tỏa đến tất cả chúng sanh.

  cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu với hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani padme hum.

 49. Mật Tự Tâm says:

  Kính bạch Thầy,

  con hoan hỷ và tán thán công hạnh vị Thầy ,đã từ bi luận giải để chúng con

  hiểu để Cầu nguyện và tưởng dưỡng Bồ đề Tâm.

  Con xin cầu nguyện cho Thầy Cô sức khỏe và trường thọ,cầu nguyện cho con

  và tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om mani Padme hum.

 50. Doãn Thị Linh says:

  Kính Bạch Thầy,

  Con đã đọc bài này rồi ạ.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy cô, trụ thế lâu dài vì lợi lạc chúng sanh.

  Om mani padme hum.

 51. Đoàn Thị Yên says:

  Kính Bạch Thầy!

  Con Mật Thuận An đã đọc bài rồi ạ

  Con cầu nguyện cho sự trường thọ và trụ thế lâu dài của THầy Cô vì sự lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất thảy chúng sanh được thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum!

 52. Mật Hồng Thức says:

  Kính Bạch Thầy,

  Con đã đọc bài rồi, con hoan hỷ cảm tạ ơn Thầy đã ban cho bài giảng này.

  Con cầu nguyện sức khỏe và trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 53. Mật Thanh Quang says:

  Kính Bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con xin cảm tạ Thầy đã luận giải cho con hiều về cầu nguyện để trưởng dưỡng bồ đề tâm. Chúng sanh đang lạc lối trong ngũ dục, bị bát phong cuốn và chiến lấy tâm thức, sân hận, thù hằn, hành vi xấu luôn được điểm lại trên từng trang báo, từng phút thời sự, bản tin. Đó là điều thật đáng buồn, thật phí phạm cho kiếp con người quý báu mà không biết đi theo lối lành giải thoát. Con hiểu được cầu nguyện đến tất cả chúng sanh với tâm ý tốt đẹp và lòng chân thành là thể hiện tấm lòng bồ đề tâm.

  Con xin cầu nguyện sức khoẻ Thầy vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 54. Kính Bạch Thầy !

  Con đã đọc bài viết “KỲ 4 : CẦU NGUYỆN ĐỂ TRƯỠNG BỒ ĐỀ TÂM ” rồi thưa Thầy.

  Qua bài viết thì con hiểu được bồ đề tâm là cốt lỗi của đại thừa, là một trong ba yếu tính của giác ngộ là xã ly, bồ đề tâm và trí tuệ tánh không giúp cho hành giã tiếp cận đến giác ngộ

  Con cảm tạ Thầy đã luận giảng cho chúng con bài pháp này

  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc tất cả chúng sanh

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của phật tánh. Om Ah Hum!

 55. Mật Nguyên Hội says:

  Kính Bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết:”Cầu nguyện để trưởng dưỡng Bồ Đề Tâm”.

  Con hoan hỷ cảm tạ vị Thầy đã khai thị cho con hiểu được giá trị của cầu nguyện trong công cuộc hành pháp, đặc biệt là cầu nguyện để trưởng dưỡng Bồ đề tâm.Lành thay không nơi nào có được trên cõi ta bà này chỉ có ở Mật Gia Song Nguyễn các trò mới được vị Thầy, vị Đạo sư Mật giáo khai thị để  hiểu được giá trị sâu sắc lợi lạc .Các đạo sư Mật giáo đã thực hiện Bồ đề tâm nhằm mang lại cho chúng sanh sự hanh thông qua các buổi cầu nguyện, các bài pháp cầu nguyện để thấy được sự vi diệu của Bồ đề tâm chữa lành mọi hận thù , tâm hận chúng sanh.

  Đại sĩ Liên Hoa Sanh sơ tổ Mật tông đã dạy :” Con có thể đã vào con đường Đại thừa, nhưng con không là một hành giả của Pháp, nếu con không cố gắng sức làm lợi lạc cho chúng sanh.Con có thể hoạt động cho sự lợi lạc chúng sanh, nhưng con không là một hành giả của Pháp, nếu mục tiêu sâu xa nhất của con không có Bồ đề tâm bao bọc.Con có thể hiểu được cái thấy, nhưng con không là một hành giả của Pháp nếu con không chú ý đến sự chín thành của nghiệp.” Như vậy trên con đường hành pháp đến với thành phố giải thoát người hành giả không thể nào tách rời Bồ đề tâm, đặc biệt là siêng năng cầu nguyện để trưởng dưởng Bồ đề tâm.

  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe Thầy Cô và sự trường thọ.

  Xin cầu nguyện ngon đuốc trí huệ được thắp sáng muôn nơi.

  Um Mani Padme Hum

 56. Mật Quảng Lượng (Lê Tùng) says:

  Bạch Thầy, con hoan hỉ tán thán đạo hạnh, trí huệ và lòng bi mẫn của Thầy – vị đạo sư Mật Giáo!

  Đọc bài viết này của Thầy con đã cảm nhận được thêm về sự diệu kỳ của Bồ đề tâm và những lời cầu nguyện vì chúng sinh có hiệu nghiệm ra sao! Và mỗi người tu khi cầu nguyện đều có những kết quả mà bản thân mỗi người đều cảm nhận được! Hàng ngày con cũng tập ứng dụng giáo Pháp mà Thầy bằng việc thực hành Bồ đề tâm qua việc cầu nguyện!

  Con cầu nguyện Thầy và Cô luôn thân tâm an lạc và trụ thế lâu dài vì lợi lạc của tất cả chúng sinh!

  Cầu nguyện tất cả chúng sinh thành tựu hạnh phúc Phật tánh!

  Om Mani Pahme Hum!

 57. Mật Bích Liên says:

  Kính bạch Thầy,

  Giá trị của Bồ đề tâm được Bồ tát, đại thành tựu giải Shantideva đánh giá “Mang hết tám vạn bốn ngàn pháp môn ra khuấy lại, tinh tuý của tất cả chính là tâm bồ đề.” Con hoan hỷ đọc bài pháp “Cầu nguyện để trưởng dưỡng Bồ đề tâm và cảm ơn Thầy đả chỉ dạy cho con luôn trưởng dưỡng Bồ đề tâm là một trong những thực hành tâm linh tiên quyết và mục đích tu tập là đều vì lợi ích của tất cả chúng sanh.

  Con hoan hỉ và tán thán công hạnh và trí tuệ của vị Thầy đã giáo hóa chúng sanh, tùy theo căn cơ chập lụt và nghiệp chướng sâu dày khác nhau của mỗi người bằng nhiều phương pháp, trong đó dễ dàng nhất là đọc và comment, cầu nguyện theo 16 động tác sinh hoạt hằng ngày, cầu nguyện thành kính với Bổn tôn thông qua kênh vận chuyển của vị Thầy. Thầy hướng dẫn chúng con ứng dụng Bồ đề tâm nguyện và Bồ để tâm dụng để chúng con tu tập, hành trì như 1 nghi quỹ thực hành tâm linh nhằm giúp chúng con tăng trưởng Bồ đề tâm, đã mang lại nhiều lợi lạc cho bản thân con và cho tất cả chúng sanh.

  Con thành tâm đảnh lễ vị Thầy tôn kính. Con cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy và Cô vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh. Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om mani padme hum.

 58. Mật Nhã Nguyệt says:

  Kính Bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi khai thị cho chúng con nhiều điều:” Cầu nguyện để trưởng dưỡng Bồ đề tâm”.

  Con cầu nguyện sức khỏe của Thầy vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh đều thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum.

 59. Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ. Con hoan hỷ tán thán trí tuệ và bồ đề tâm của vị Thầy đã chấp bút khai thị cho chúng con và chúng sanh mối quan hệ giữa hoạt động cầu nguyện và tâm bồ đề, đó là: cầu nguyện để trưởng dưỡng bồ đề tâm – yếu tố cốt lõi của Đại thừa Phật giáo nói chung và Mật giáo nói riêng.

  Trong đạo lộ mật tông, khởi phát và trưởng dưỡng tâm bồ đề là thực hành tiên quyết bởi lẽ lúc này, hành giả hiểu được mục đích tu tập xuyên suốt cuộc đời của mình là vì lợi lạc cho tha nhân, cho chúng sanh. Khiếm khuyết điều này, đạo quả quyết định không thành tựu.

  Giá trị của Bồ đề tâm siêu việt ở chỗ thâu nhiếp tất cả tám vạn bốn ngàn pháp môn, là tinh túy thực hành của vạn pháp. Để khẳng định điều này, chư thánh đức đồng loạt khai thị:

  “Mang hết tám vạn bốn ngàn pháp môn ra khuấy lại, tinh túy của tất cả chính là tâm bồ đề” (Bồ tát Tịch Thiên)

  Hay như

  “Dù biết được quá khứ vị lai, thấy được linh ảnh Bổn tôn, nhập định vững như trái núi, tất cả so với Tâm bồ đề chẳng có gì đáng nói” (Thánh tăng Atisha).

  Ở khía cạnh ứng dụng, tu pháp tâm bồ đề đã được chư tôn đức truyền cho học trò ở cả hai phạm vi công truyền (như pháp “Bảy điểm nhân quả”) và mật truyền (như pháp “hoán chuyển ngã tha”) nhằm giúp họ chứng ngộ, thành tựu tâm linh. Điển hình nhất là ngài Langri Tangpa với bài nguyện nổi tiếng “luyện tâm bát đoạn” mà sau này trở thành nghi quỹ thực hành tâm linh của mật tông nhằm phát triển bồ đề tâm.

  Nếu làm một phép so sánh, trong những bài trước thì hoạt động cầu nguyện dường như bị hạn cuộc bởi lợi ích của “cái tôi”, “cầu nguyện vì tôi” (để tiêu trừ nghiệp chướng) hay “cầu nguyện vì quyến thuộc của tôi” (giúp họ thác sanh về cõi lành) thì ở bài viết này, hoạt động cầu nguyện được nâng lên một tầm cao mới, giúp tiêu trừ bản ngã: cầu nguyện vì lợi lạc của tất cả chúng sanh. Bởi lẽ cầu nguyện cho chúng sanh thì tâm phân biệt, nhị nguyên, tâm ganh ghét, đố kỵ được bào mòn; tâm đại bi sẽ phát khởi và cứ thế, khi thành tục sẽ viên mãn tâm bồ đề, đồng với chư Phật không khác.

  Con thực sự ấn tượng với bài viết này.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 60. Mật Tuyết Mai says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết rồi ạ.

  Con xin cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 61. Mô Phật,

  Kính Bạch Thầy con đã đọc kỳ 4 Cầu nguyện: Trưởng dưỡng Bồ đề tâm.

  Con hoan hỷ cảm tạ Thầy đã viết bài. Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi ích chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh đều thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 62.  

  Kính bạch Thầy,
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.
  Qua những lời dạy của Thầy con hiểu thêm rằng cầu nguyện là một phương pháp để khởi phát và trưởng dưỡng Bồ đề tâm, một trong những thực hành tâm linh tiên quyết trong Phật giáo Mật tông. Để phát triển thái độ và tinh thần ấy, mặc dù chúng sanh ngày nay căn cơ chậm lụt, nghiệp chướng sâu dày nhưng chỉ cần cầu nguyện thành kính với Bổn tôn, Thánh chúng là có thể được gia trì ơn phước, thần lực, dễ nhất là đọc tụng bài nguyện “Luyện tâm bát đoạn” của đạo sư Langri Tangpa. Đây thực sự là phương pháp đơn giản nhưng lợi lạc không thể nghĩ bàn.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã luận giải để chúng con được hiểu rõ.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Om ah hum.

  • Nguyên Thành says:

   Tầm bậy! Luyện tâm bát đoạn của ai?

   • Kính bạch Thầy,
    Con xin được sám hối, “Luyện tâm bát đoạn” của Tôn giả Chủng – Đôn – Ba ạ.

    Con cầu nguyện Thầy từ bi cho con được tịnh hoá lỗi lầm con đã mắc phải.

    Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

    Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
    Om ah hum.

 63. Mật Tường Vân says:

  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc bài rồi ạ

  Con tạ ơn Thầy đã khai thị cho chúng con trị nhận được thêm một yếu nghĩa của hạnh cầu nguyện là để trưởng dưỡng Bồ đề tâm. Thói thường thế gian cầu nguyện bởi lòng “tham, si”, cá nhân hay xã hội mưu cầu cũng giống như đàn kiến mưu cầu cái rơm cái rác về xây tổ. Còn Thầy dạy học trò cầu nguyện không chỉ để có “thế sự hanh thông”, cũng không phải có được quyền hành nhỏ nhen của thế gian,  mà vượt lên nó là trưởng dưỡng Bồ đề tâm để thành tựu đại nguyện,  là tinh thần Vô úy  của Chánh pháp

  Con nguyện cầu Thầy Cô an tịnh và trường thọ

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thấm đẫm hồng ân Tam Bảo

  Om Mani Padme Hum

 64. Mật Pháp Vũ says:

  Kính bạch Thầy

  Con hoan hỷ tán thán công hạnh của Thầy đã khai thị cho chúng con hiểu giá trị trọng yếu của hạnh cầu nguyện. Phàm thế gian mang sự cầu nguyện để bồi phục cho Tam độc, để thỏa mãn ái ngã riêng mình, cho dù đạt nguyện ước thì đó chẳng qua là một diễn trình khác đưa đến “Khổ” mà thôi. Chỉ các bậc thành tựu hướng dẫn cho chúng ta Cầu nguyện là để trưởng dưỡng Bồ đề tâm mới là con đường của Hành giả nương tựa, “Hành” là phá, phá tất cả những gì mà thế gian gán ghép thêm vào Phật,  đó là con đường “Ly nhất thiết tướng” để rồi sau đó là “Thị danh chư Phật”

  Để có được Bồ đề tâm qua hạnh Cầu nguyện, là cái Dũng đã tôi luyện qua ngũ trược ác thế. Chẳng thế mà sách “Tứ thập nhị chương” chỉ ra con người có 20 điều khó làm:

  “Nghèo khổ biết bố thí, giàu sang biết học đạo, bỏ mình vì lẽ phải, không ham mê sắc dục, thấy thứ tốt không mong cầu, bị mắng chửi sỉ nhục không sân hận, có quyền thế không cậy mình, xúc sự vô tâm. Học rộng biết nghiên cứu nhiều. Biết dẹp trừ tính ngã mạn, không khinh người chưa chưa học, có tâm bình đẳng, nhóm họp các thiện tri thức, thấy chân chính để học đạo, tùy thuận hóa độ người, trông cảnh không động tâm, biết thực hành các phương tiện thiện xảo”

  Vượt qua những điều đó là Dũng và khi đó ta đã “Thị danh chư Phật” rồi, là Chánh Biến Tri, là phần phúc đức trí tuệ kết tinh lại, là Phật Công Đức nhưng chưa phải là “Chân Phật”.

  “Chân Phật” là Như Lai, Như Lai là: “Vô sở tòng lai diệc vô sở khứ”, nghĩa là: “Chẳng từ đâu đến mà cũng chẳng đi về đâu”. Nên đó chẳng phải là sắc chất, chẳng phải là tinh thần. Mà là diệu lý, không trụ ở chỗ nào mà đâu đâu cũng hiển hiện, như  vị Thầy Mật giáo với lòng từ bi đã phát lộ Bồ Đề Tâm Định Quán sau đây:

  1, Khi đi ngủ: Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu trạng thái tuyệt đối

  2, Khi thức dậy: Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái Giác ngộ

  3, Khi ngồi xuống:  Cầu nguyện tất cả chúng sanh đạt được Kim cang tòa

  4, Khi đứng dậy: Cầu nguyện tất cả chúng sanh có được thân tướng của một vị Phật

  5, Khi đi ra ngoài: Cầu nguyện tôi khởi hành trên con đường giải thoát tất cả chúng sanh

  6, Khi lên dốc: Cầu nguyện tôi đưa  tất cả chúng sanh lên cõi giới cao

  7, Khi xuống dốc: Cầu nguyện tôi giải thoát tất cả chúng sanh khỏi các cõi thấp

  8, Khi mặc quần áo: Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh có đức khiêm tốn và một ý thức hổ thẹn

  9, Khi thắt dây lưng, cài cúc áo: Cầu nguyện tất cả chúng sanh thắt cội gốc của điều lành

  10, Khi nhóm lửa: Cầu nguyện tất cả chúng sanh thiêu rụi cảm xúc phiền não

  11, Khi ăn: Cầu nguyện tất cả chúng sanh được dùng thực phẩm thiền định

  12, Khi uống: Cầu nguyện tất cả chúng sanh được uống tinh túy Cam lồ

  13, Khi mở cửa: Cầu nguyện tất cả chúng sanh mở cửa vào thành phố giải thoát

  14, Khi đóng cửa: Cầu nguyện tất cả chúng sanh đóng lại cánh cửa đi vào cõi thấp

  15, Khi thấy khổ đau, bệnh tật, tai họa của mình hoặc người khác: Cầu nguyện đau khổ của chúng sanh được lắng dịu

  16,Khi thấy hạnh phúc, niềm vui của mình hoặc người khác: Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh

  Sống và thực hành được như vậy chẳng phải là đã đủ cả Bi, Trí, Dũng hay sao, Bồ  đề tâm ấy bật mầm và vươn thân vạm vỡ từ trong sự song hành ý thức về ràng buộc khổ đau của cuộc đời và giải thoát khổ đau đó, Nó trưởng dưỡng từ sự liễu ngộ thực tướng của các Pháp và được biểu hiện qua các tầng bậc cao thấp khác nhau. Đó là tinh thần mà đức Phật thường ca tụng hạnh tu thù thắng của người tại gia trong hoàn cảnh đầy ác duyên mà vẫn thực hành được Thiện pháp

  Con cầu nguyện Thầy Cô an tịnh và trường thọ

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu trạng thái tuyệt đối

  OM MANI PADME HUM

   

 65. Kính bạch Thầy,
  Con đã đọc bài này.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã cho chúng con hiểu thêm được lợi lạc của cầu nguyện còn là để trưởng dưỡng bồ đề tâm. Sự khai thị của các thánh giả về giá trị của Bồ đề tâm như thành tựu giả Shantideva (Tịch Thiên) đánh giá “mang hết tám vạn bốn ngàn pháp môn ra quấy lại, tinh túy của tất cả chính là tâm Bồ đề”. Thánh tăng Atisha so sánh “Dù biết được quá khứ, vị lai, thấy được linh ảnh Bổn tôn, nhập định vững như trái núi, tất cả so với tâm Bồ đề chẳng có gì đáng nói”. Và để phát triển được Bồ đề tâm trong khi chúng con với căn cơ chậm lụt, nghiệp chướng sâu dày muốn phát triển mà không cần quán tưởng thì cần cầu nguyện thành kính với Bổn Tôn. Qua đó con cảm thấy thật may mắn khi được Thầy từ bi chỉ dạy cách trưởng dưỡng Bồ đề tâm thông qua 16 động tác sinh hoạt hằng ngày. Để chúng con vẫn có thể thực hiện dù trong không gian linh thánh hay bên ngoài thế sự một cách dễ dàng mà Thầy đã mất nhiều năm nghiên cứa, ứng dụng, thực hành để chưng cất ra tinh túy.
  Con cảm tạ Thầy đã viết bài viết lợi lạc.
  Con thành tâm nguyện cầu Thầy Cô mạnh khỏe và an tịnh.
  Nguyện cầu tất cả chúng sanh thành tựa hạnh phúc Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum.

 66. Mật Hoàng Nguyên says:

  Kính bạch Thầy!

  Con vô cùng hoan hỷ tán thán công đức- trí tuệ siêu việt của vị Thầy đã khai thị cho chúng con hiểu về tầm quan trọng của Bồ Đề Tâm trong tu tập. Trong phật giáo Mật Tông, khởi phát và trưởng dưỡng Bồ Đề Tâm là một trong những thực hành tâm linh tiên quyết. Điều này được hiểu như là toàn bộ mục đích tu tập từ khi bước vào đường đạo cho đến khi chứng đắc thánh quả, đều vì lợi ích cho chúng sanh muôn loài.

  Con xin cầu nguyện sự trường thọ của Thầy Cô vì tất cả chúng sanh!

  Con xin cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu, hạnh phúc Phật tánh!

  Om Mani Padme Hum!

 67. Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ được đọc “Kỳ 4 : cầu nguyện để trưỡng dưỡng Bồ đề tâm”.

  Từ lời dạy của Thầy, con hiểu rằng cốt lõi của Đại thừa là Bồ đề tâm và “Mọi thiện hạnh không xuất phát từ Bồ đề tâm đều là tà pháp” (Kinh Hoa Nghiêm), cũng như xác quyết của các bậc thánh tăng như :

  + “Mang hết tám vạn bốn ngàn pháp môn ra khuấy lại, tinh tuý của tất cả chính là tâm Bồ đề” (Đại thành tựu giả Shantideva).

  + “Dù biết được quá khứ vị lai, thấy được linh ảnh Bổn tôn, nhập định vững như trái núi, tất cả so với tâm Bồ đề chẳng có gì đáng nói” (Đại thành tựu giả Shantideva).

  “Trong Phật giáo Mật tông, khởi phát và trưỡng dưỡng Bồ đề tâm là một trong những thực hành tâm linh tiên quyết. Điều này được hiểu như là toàn bộ mục đích tu tập từ khi bước vào đường đạo cho đến khi chứng đắc thánh quả, đều vì lợi ích cho chúng sanh muôn loài”. Qua đó, con hiểu rằng vì sao trong nghi quỹ hành trì ở Mật gia Song Nguyễn, đầu tiên là phát Bồ đề tâm (“Để giải thoát chúng sanh khỏi lục đạo luân hồi, phát nguyện vãng sanh Tây Phương cực lạc, đệ tử hôm nay thực hành quán tưởng thánh tướng Bổn tôn, xin Ngài gia trì thần lực”) và kết thúc phần nghi quỹ là hồi hướng công đức cho mình và tất cả chúng sanh trọn thành Phật đạo.

  Có nhiều tu pháp phát tâm Bồ đề như “Bảy điểm nhân quả”, Hoán huyển ngã tha” và cầu nguyện. Hành giả cầu nguyện với tâm Bồ đề, vì lợi lạc của tất cả chúng sanh (chúng sanh vô lượng vô biên, không thể tính đếm được) nên ngày càng phát triển lòng bi, xoá dần tâm vị kỷ và đạt lợi lạc không thể nghĩ bàn.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã chỉ dạy cách trưỡng dưỡng Bồ đề tâm thông qua 16 động tác sinh hoạt hàng ngày, để có thể thực hành dể dàng, không phục thuộc không gian-thời gian cũng như đọc tụng các bài cầu nguyện trong không gian linh thánh.

  Con cầu nguyện Thầy Cô sức khoẻ và trường thọ vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum.

 68. Mật Định Châu says:

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ khi đọc bài viết Kỳ 4: Cầu nguyện để trưởng dưỡng Bồ Đề Tâm. Con xin cảm tạ Thầy đã từ bi khai thị cho chúng con hiểu được tầm quan trọng của Bồ Đề Tâm trong tu tập.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum

 69. Mật Bảo Châu says:

  Kính bạch Thầy.

  Con đã đọc bài này rồi ạ.

  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 70. Mật Thà says:

  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con xin cầu nguyện sức khỏe Thầy vì lợi lạc chúng sanh.

 71. Mật Hải Lưu says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài “Kỳ 4: Cầu nguyện để trưởng dưỡng bồ đề tâm” rồi ạ. Con cảm ơn Thầy đã khai thị cho con.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy, Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Om Mani Padme Hum!

 72. Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ đọc bài pháp của Thầy Kỳ 4: Cầu nguyện để trưởng dưỡng Bồ đề tâm. Bài pháp của Thầy giúp chúng con hiểu trong Phật giáo Mật tông, khởi phát và trưởng dưỡng Bồ đề tâm là một trong những thực hành tâm linh tiên quyết và là toàn bộ mục đích tu tập của hành giả từ khi bước vào đường đạo cho đến khi chứng đắc Thánh quả, đều vì lợi ích cho chúng sinh muôn loài.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc cho chúng sinh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sinh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum!

 73. Mật Tuyết Mai says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết rồi ạ.

  Con xin cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu trạng thái tuyệt đối.

  Om Mani Padme Hum.

 74. Mật Tấn Giác says:

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ khi đọc xong bài viết “Kỳ 4: Cầu nguyện để trưởng dưỡng Bồ Đề tâm” của vị Thầy. Con hoan hỷ tán thán công hạnh và trí tuệ của vị Thầy đã luận giảng cho con về Bồ Đề tâm và tu pháp cầu nguyện – một phương thức để trưởng dưỡng Bồ Đề tâm.

  Qua lời dạy của vị Thầy con hiểu được Bồ Đề tâm là cốt lõi Đại thừa và một trong 3 yếu tính Giác ngộ (Xả ly, Bồ Đề tâm và Trí tuệ tánh Không). Các Bậc Thầy vĩ đại, các vị Đạo sư Mật giáo đã thực hiện Bồ Đề tâm để đem đến lợi lạc cho chúng sanh khắp nơi thông qua các buổi lễ cầu nguyện và các bài nguyện. Những bài nguyện ấy giúp chúng con với căn cơ chậm lụt và chất ngất vô minh chỉ cần quán tưởng khi cầu nguyện với lòng thành kính Bổn Tôn và chư Phật, Bồ tát, Thánh chúng là nhận được ơn phước gia trì thông qua kênh vận chuyển vị Thầy.  Con may mắn khi được là học trò của vị Thầy và được Thầy chỉ dạy bộ môn Yoga Thanh Trí trong đó có thực hiện cầu nguyện trong không gian linh thánh để trưởng dưỡng Bồ Đề tâm và phát triển Bồ Đề tâm qua 16 hoạt động hàng ngày. Những tu pháp vi diệu này giúp con nhanh chóng tích lũy bồ tư lương công đức và trí tuệ trên đạo trình Giải thoát khỏi luân hồi sinh tử.

  Con cầu nguyện Thầy Cô trụ thế lâu dài vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh hữu tình. Cầu nguyện cho sự nghiệp hoằng dương Chánh pháp của Thầy cô sớm được viên thành.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh được thấm đẫm hồng ân Tam Bảo.

  OM MANI PADME HUM

 75. Mật Bích Thuỷ says:

  Kính bạch Thầy !

  Con hoan hỷ được đọc bài giảng kỳ 4 ” Cầu nguyện để trưởng dưỡng Bồ Đề Tâm ” rồi ạ .

  Con xin cảm tạ ơn Thầy đã từ bi truyền dạy cho chúng con một bài cầu nguyện với đầy đủ các phần nhằm ” Rèn luyện “bồ đề tâm trong tu tập .Con hiểu được rằng bồ đề tâm chính là cốt lõi là tinh túy của việc tu tập .

  Bồ đề tâm là cốt lõi của đại thừa , những hành giả Mật Tông cần phải phát khởi và trưởng dưỡng Bồ Đề Tâm và coi đó là việc thực hành tâm linh tiên quyết từ khi mới bước chân vào đạo đến khi đạt giác ngộ tối thượng ,và vai trò quan trọng  của Bồ Đề Tâm đã được Thánh Tăng ATiSha so sánh ” Dù biết được quá khứ vị lai ,thấy được linh ảnh Bổn Tôn ,nhập định vững như trái núi ,tất cả so với tâm Bồ Đề chẳng có gì đáng nói “.

  Con hiểu rằng những bài cầu nguyện do các bậc Thánh Tăng trước tác đều suất phát từ tấm lòng từ bi của các ngài đối với chúng sanh còn chịu nhiều đau khổ căn cơ chậm lụt , nghiệp chướng sâu dày bởi vậy thực hiện Bồ Đề Tâm nhằm đem lại lợi lạc cho chúng sanh thông qua các buổi lễ cầu nguyện ,các bài cầu nguyện .

  Những luận chứng sinh động về câu chuyện của các bậc Thánh giả được Thầy dẫn ra trong bài viết càng khắc sâu trong tâm trí chúng con lời dạy của Thầy .Chúng con may mắn khi được là học trò của vị Thầy vì không những Thầy dạy chúng con thực hành cầu nguyện trong không gian linh Thánh để trưởng dưỡng Bồ Đề Tâm ,mà chúng con còn phát triển Bồ Đề Tâm dễ dàng qua cầ nguyện trong sinh hoạt hàng ngày .

  Con xin thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của tất cả chúng sanh .

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật Tánh .

  Om Mani padme hum !

   

 76. Mật Hoàng Như says:

  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết:” Cầu nguyện để trưởng dưỡng bồ đề tâm” rồi ạ.

  Con cầu nguyện Thầy,Cô sức khỏe và trường thọ vì lợi lạc của chúng sanh ạ.

 77. Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết “Kỳ 4: CẦU NGUYỆN ĐỂ TRƯỞNG DƯỠNG BỒ ĐỀ TÂM”.

  Qua bài viết, con hiểu được tầm quan trọng của Bồ đề tâm. Con xin được trích lại lời dạy của vị Thầy để ghi nhớ: “Trong Phật giáo Mật tông, khởi phát và trưởng dưỡng Bồ đề tâm là một trong những thực hành tâm linh tiên quyết. Điều này được hiểu như là toàn bộ mục đích tu tập từ khi bước vào đường đạo cho đến khi chứng đắc thánh quả, đều vì lợi ích cho chúng sanh muôn loài”.

  Con cũng hiểu thêm được vì sao cầu nguyện lại có tác dụng trưởng dưỡng Bồ đề tâm? Bởi vì khi cầu nguyện, ta nghĩ đến lợi ích cho chúng sanh khác, không phải lợi ích cho bản thân. Ngoài ra, người tu đọc, tụng các bài cầu nguyện do các bậc bồ tát, thánh tăng, đạo sư trước tác cũng giúp phát triển Bồ đề tâm, được gia trì ơn phước, thần lực.

  Con cảm tạ ơn Thầy!

  Con cầu nguyện Thầy, Cô luôn mạnh khỏe và trường thọ vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum.

 78. Mật Thi La says:

  Kính bạch Thầy!

  Con rất hoan hỉ với bài giảng pháp của Thầy. Ý nghĩa của cầu nguyện để trưởng dưỡng Bồ đề tâm đã được Thầy giảng giải rất sâu sắc. Con cảm ơn Thầy ạ!

  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi ích chúng sanh. Cầu cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

DMCA.com Protection Status