Aug 10, 2017

Posted by in BUDDHISM IN OTHER LANGUAGES | 4 Comments

장미꽃과 사랑의 자물쇠 (HOA HỒNG VÀ Ổ KHÓA)

장미꽃과 사랑의 자물쇠 (HOA HỒNG VÀ Ổ KHÓA) “Lovelock bridge”라고 불리는 다리 주변에는 많은 사랑의 자물쇠가 걸려 있다 (사진 참조). 한 여자가 다리에 앉아있다. 그녀는 다양한 색상과 크기의 여러 종류의 자물쇠를 판매한다. 사랑에 빠진 연인 혹은 커플은 자물쇠를 구매하길 추천하는데 자물쇠에 자신의 이름을 적고 다리에 채우면 영원한 사랑을 얻을 수 있다는 설이 있다. 그런 재미있는 이야기를 믿는 사람들이 많이 있다.참 우스웠다. 옛날에는 어떤 여자 가수를 사랑하는 간난한 화가가 있다. 그 화가는 그녀가 꽃을 좋아한다는 사실을 알고 집을 팔아 수백만 송이의 장미꽃를 샀다. 아침에 일찍 일어날 때 그녀는 창 밖에 있는 반짝이는 불홍색 장미꽃밭을 발견하고 깜작 놀랐다. 거기서 장미 꽃다발을 들고 그녀를 기다리는 남자가 있었다. 화가의 집이 수백만 송이의 장미꽃으로 교환되었지만 그는 보답으로 가수의 한 키스를 받았다. 끝으로, 그녀는 치열한 생계의 추운 밤에 사랑의 온기를 유지할 수 없는 빈고때문에 화가를 떠났다. 요새 연인들은 “사랑의 자물쇠 다리”에 와서 자물쇠를 걸어둔다. 그들의 마음을 증명해주는 것은 자물쇠인가? 너무 어렵다. 마찬가지로 많은 커플이 교회에 가서 자신의 사랑을 위해 기도한다: “하나님 앞에 무릎은 끓고 기도합니다. 제가 사랑하는 사람과 결혼할 수 있게 도와주세요” 그리고


Đối với bạn đọc người Việt:
Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây).
For readers and learners who haven't had users:
Please read these public articles listed as follows: here
Or please login to read more or kindly send an email of request (writing in English) to [email protected] with complete details (full name, nationality, age, sex, occupation) to get a login account.

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status